Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2739/12 , Stran 1094
Ob-2739/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in dne 24. 1. 2012 potrjenega Programa za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih Geoplin d.o.o. Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer) objavlja
javni razpis G 1/12
za nepovratne finančne spodbude za zagotavljanje prihrankov energije v podjetjih
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa in v skladu z uredbo: Geoplin d.o.o. Ljubljana, družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: prvi odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – Odl. US; v nadaljevanju: EZ), Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09; Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč« (št. priglasitve SA.34281(2012/X)) in Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, potrjen s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada dne 24. 1. 2012. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe podjetjem, za zagotavljanje prihrankov energije z upravičenimi ukrepi navedenimi v nadaljevanju, ki so končni večji industrijski odjemalci zemeljskega plina z letno porabo večjo od 50.000 Sm3 in so priključeni na prenosno plinovodno omrežje. Upravičeni ukrepi, po tem javnem razpisu so: A. vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, B. zamenjava kotlov na mazut, kurilno olje in plin z novimi kotli na zemeljski plin z visokim izkoristkom, C. programi izvajanja energetskih pregledov, D. namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri odjemalcih. 4. Višina razpisanih sredstev: skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 285.580,00 EUR. Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št. priglasitve SA.34281(2012/X)). 5. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti novo naložbo v upravičene ukrepe za zagotavljanje prihrankov energije, pod pogoji določenimi v razpisni dokumentaciji. V primeru pogodbenega financiranja(*1) investicije je prijavitelj lahko tudi izvajalec, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: (*1) Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je pogodbeni odnos med izvajalcem in naročnikom, ki vključuje naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije na vseh področjih rabe energije v objektih in napravah naročnika, kjer se izvajalcu vložena sredstva povrnejo v obliki deleža v doseženih prihrankih stroškov za energijo. – sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let) o zagotavljanju prihrankov energije med pogodbenima strankama; – ekonomski izračun, predstavljen v ID, mora biti izdelan v dveh variantah, tj. z in brez upoštevanja sofinanciranja. ID mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika naročnika. Ostali splošni in posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za kandidiranje na tem javnem razpisu so objavljeni v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletnem portalu sofinancerja: www.geoplin.si. 6. Višina sofinanciranja in rok za izvedbo Skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ: – 30% za velika podjetja, – 40% za srednja podjetja, – 50% za mikro/mala podjetja. V primeru, da bi višina nepovratne finančne spodbude glede velikost podjetja presegala višino spodbude glede na predviden prihranek 43,00 EUR/MWh, se višina nepovratne finančne spodbude proporcionalno zniža. V primeru, da prijavitelj prijavi več ukrepov, se višina spodbude določi na osnovi vsote vrednosti upravičenih stroškov prijavljenih ukrepov ter vsote letnih prihrankov prijavljenih ukrepov. Rok za zaključek naložbe je 31. 12. 2012, sicer pravica do odobrene nepovratne finančne spodbude preneha. 7. Izplačilo nepovratne finančne spodbude Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana upravičencu skladno s pogoji javnega razpisa na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju investicije, ki bo sklenjena na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja. 8. Rok in način prijave Prijavitelji se lahko z vlogo prijavijo na javni razpis od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 18. 6. 2012 do 12. ure. Vloga za dodelitev nepovratne finančne spodbude mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Vsi obrazci vloge in vse priloge morajo biti vsebinsko usklajeni, izkazovati morajo identične podatke za investicijo, ki je predmet prijave na javni razpis. Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku in oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in označena kot navedeno v razpisni dokumentaciji. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Prijavitelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Geoplin d.o.o. Ljubljana, družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana. Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale in obravnavale po zaporedju prejema do porabe sredstev. Datum odpiranja je 19. 6. 2012 ob 12. uri. Na odpiranje vlog, ki ni javno, bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, to je 18. 6. 2012 najkasneje do 12. ure. Razpisna dokumentacija, odgovori na vprašanja in druga obvestila v zvezi z razpisom bodo objavljena na spletni strani sofinancerja, www.geoplin.si. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije pa se dobijo s pisnim zahtevkom, poslanim na e-naslov razpis_URE@geoplin.si ali po faksu 01/582-08-03.
Geoplin d.o.o. Ljubljana