Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1651. Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj, stran 4114.

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 15. seji dne 16. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o priznanjih v Mestni občini Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Mestne občine Kranj, njihovo obliko, pogoje in postopek njihovega podeljevanja ter financiranje in evidenco podeljenih priznanj.
Mestna občina Kranj podeljuje priznanja po določilih tega odloka svojim občanom, izjemoma tudi občanom drugih občin, pa tudi drugim osebam in organizacijam, ki so z delom prispevali k političnemu, znanstvenemu, gospodarskemu, športnemu, kulturno-umetniškemu in drugemu napredku ali splošno koristnemu delovanju v Mestni občini Kranj in izven nje, lahko pa tudi pomembnim gostom Mestne občine Kranj.
II. DOLOČBE O PRIZNANJIH MESTNE OBČINE KRANJ
2. člen
Priznanja Mestne občine Kranj so:
1. častni občan Mestne občine Kranj,
2. nagrada Mestne občine Kranj,
3. listina o priznanju Mestne občine Kranj,
4. velika plaketa Mestne občine Kranj,
5. plaketa Mestne občine Kranj,
6. velika Prešernova plaketa Mestne občine Kranj,
7. Prešernova plaketa Mestne občine Kranj.
III. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
3. člen
Pobude za podelitev priznanj lahko dajo župan in člani Sveta Mestne občine Kranj, politične stranke, ustanove, društva, gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja in krajevne skupnosti. Pobuda mora vsebovati: podatke o kandidatu, vrsto priznanja in utemeljitev pobude.
4. člen
Priznanja Mestne občine Kranj se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga razpiše Komisija za nagrade in priznanja Sveta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: Komisija za nagrade in priznanja), razen če ni z odlokom drugače določeno.
5. člen
Naziv častni občan Mestne občine Kranj in nagrada Mestne občine Kranj se isti osebi iz 1. člena lahko podeli le enkrat, ostala priznanja pa lahko večkrat, vendar naslednjič šele po preteku petih let od prejšnje podelitve.
6. člen
Priznanja se podeljujejo na slavnostni akademiji ob prazniku Mestne občine Kranj. Podatki o prejemnikih in vrsti podeljenega priznanja se objavijo v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu.
IV. ČASTNI OBČAN
7. člen
Naziv častni občan Mestne občine Kranj se podeljuje fizičnim osebam, ki so z izredno pomembnim delovanjem ali stvaritvami prispevali k ugledu in napredku občine, širše družbene skupnosti ali vsega človeštva.
Sklep o podelitvi naziva sprejme Svet Mestne občine Kranj na predlog Komisije za nagrade in priznanja. Na podlagi sprejetega sklepa se izda posebna listina, opremljena s pečatom ali suhim pečatom Mestne občine Kranj in podpisom župana, v kateri se navedejo razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno.
Letno se lahko podeli praviloma en naziv častni občan.
V. NAGRADA MESTNE OBČINE KRANJ
8. člen
Nagrada Mestne občine Kranj se podeljuje občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom na območju Mestne občine Kranj, z območja drugih občin pa le, če so njihovi uspehi pri delu oziroma dejanja pomembna za območje Mestne občine Kranj. Nagrada se podeljuje za delo in dejanja, ki si v Mestni občini Kranj zaslužijo splošno priznanje, za izredne uspehe pri delu in za zgledna dejanja, ki imajo poseben pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine.
Sklep o podelitvi nagrade Mestne občine Kranj sprejme Svet Mestne občine Kranj na podlagi predloga Komisije za nagrade in priznanja.
V posameznem letu se lahko podeli praviloma ena nagrada v višini 5.000,00 EUR neto. V primeru, da je podeljenih več nagrad, se nagrada deli dobitnikom po enakih delih.
VI. LISTINA O PRIZNANJU
9. člen
Listina o priznanju Mestne občine Kranj se podeljuje občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom na območju Mestne občine Kranj za dosežene uspehe pri delu v korist družbene skupnosti, zaradi reševanja človeških življenj, zaradi preprečevanja škode na premoženju ali zaradi aktivne udeležbe v drugih humanitarnih akcijah.
Sklep o podelitvi listine o priznanju Mestne občine Kranj sprejme Svet Mestne občine Kranj na podlagi predloga Komisije za nagrade in priznanja. Na podlagi sprejetega sklepa se izda listina o priznanju.
V posameznem letu se lahko praviloma podeli največ 5 listin o priznanju.
VII. VELIKE PLAKETE IN PLAKETE MESTNE OBČINE KRANJ
10. člen
Velike plakete in plakete Mestne občine Kranj se podeljujejo občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom, ki s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju prispevajo h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju Mestne občine Kranj, ter za dosežke na športnem in znanstveno-raziskovalnem področju.
Plakete so v obliki grba Mestne občine Kranj in so izdelane v dveh velikostih in dveh oblikah, in sicer:
– velika plaketa Mestne občine Kranj ustreza obliki okrogle plošče premera 19 cm in je debeline 7 mm;
– plaketa Mestne občine Kranj ustreza obliki okrogle plošče premera 4,5 cm in je debeline 4 mm.
11. člen
Veliko plaketo Mestne občine Kranj podeljuje Svet Mestne občine Kranj na predlog Komisije za nagrade in priznanja. Obenem s plaketo se izda tudi listina o podelitvi, ki jo podpiše župan. V posameznem letu se lahko praviloma podelijo največ 3 velike plakete Mestne občine Kranj.
Plaketo Mestne občine Kranj podeljuje župan po lastni presoji. V posameznem letu župan lahko praviloma podeli največ 3 plakete Mestne občine Kranj.
VIII. VELIKE PREŠERNOVE PLAKETE IN PREŠERNOVE PLAKETE
12. člen
Velike Prešernove plakete in Prešernove plakete se podeljujejo občanom, skupinam občanov, ustanovam in društvom, krajevnim skupnostim, gospodarskim subjektom, združenjem in javnim zavodom za uspešno delovanje na kulturno-umetniškem področju.
Na plaketah je upodobljen pesnikov lik in so izdelane v dveh velikostih in dveh oblikah, in sicer:
– velika Prešernova plaketa je v obliki okrogle plošče premera 14 cm in debeline 7 mm;
– Prešernova plaketa je v velikosti okrogle plošče premera 4,5 cm in debeline 4 mm.
13. člen
Veliko Prešernovo plaketo podeljuje Svet Mestne občine Kranj na predlog Komisije za nagrade in priznanja. Obenem s plaketo se izda tudi listina o podelitvi, ki jo podpiše župan. V posameznem letu se lahko praviloma podeli 1 velika Prešernova plaketa.
Prešernovo plaketo podeljuje župan po lastni presoji. V posameznem letu župan lahko praviloma podeli največ 3 Prešernove plakete.
14. člen
Svet Mestne občine Kranj na osnovi predloga župana z vsakoletnim proračunom zagotovi finančna sredstva za nagrade, priznanja in plakete, ki jih podeljuje Mestna občina Kranj.
15. člen
V primeru, da se ugotovi, da so bila priznanja po tem odloku podeljena na podlagi neresničnih podatkov, resnični podatki pa bi lahko vplivali na drugačno odločitev o podelitvi, lahko podeljevalec dano priznanje razveljavi.
Priznanje, ki je podeljeno fizični osebi, se lahko po postopku, ki velja za podelitev, tudi prekliče, če je oseba pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja na zaporno kazen 6 mesecev ali več.
16. člen
O podeljevanju priznanj po tem odloku se za vsako obliko posebej vodi evidenca v knjigi priznanj.
V evidenco se vpišejo:
1. datum in kraj podelitve priznanja,
2. – za fizične osebe: ime in priimek, prebivališče (če je nagrajena skupina občanov se napišejo podatki za vsakega občana posebej),
– za gospodarske subjekte: firma, sedež ter glavna dejavnost gospodarskega subjekta,
3. razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno, in kdo je odločal o podelitvi,
4. kdo je pobudnik in kdo predlagatelj podelitve priznanja.
Občinska uprava Mestne občine Kranj skrbi za izdelavo listin in plaket ter za vodenje evidenc po tem odloku.
Evidenca se vodi tudi v elektronski obliki na način, ki omogoča razvrščanje prejemnikov glede na vrsto priznanja ali glede na podatke o prejemniku priznanj.
17. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 100/07).
18. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 030-2/2012-3-(41/22)
Kranj, dne 17. maja 2012
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.