Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 42-2012 Ob-2730/12 , Stran 1142
Št. 42-2012 Ob-2730/12
Na podlagi 18. člena Statuta delniške družbe Thermana d.d., ter v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1; Uradni list RS, št. 65/09 – UPB-3, 33/11, 91/11 in 100/11 – Skl. US) sklicujem
skupščino
delniške družbe Thermana, d.d.,
ki bo v četrtek, 28. 6. 2012, ob 10. uri, v kongresnem centru Thermana, d.d., Zdraviliška cesta 6, v Laškem, Gala dvorana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa, št. 1: izvoli se predsednik skupščine, izvolijo se verifikacijska komisija, dva preštevalca glasov ter imenuje interni zapisnikar. Ugotovi se, da bo skupščini prisostvovala notarka Katja Fink. 2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi ter nadzornemu svetu. Predlog sklepa, št. 2: ugotovi se, da znaša bilančni dobiček Thermane, d.d., za leto 2011, 67.146,03 EUR. Po predlogu uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček iz leta 2011 v celotni višini razporedi v druge rezerve iz dobička. Direktorju in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta ter seznanitev članov skupščine o imenovanju dveh članov nadzornega sveta s strani sveta delavcev. Predlog sklepa, št. 3: po ugotovitvi, da bo v letu 2012 z dnem zasedanja skupščine prenehal mandat dosedanjim članom nadzornega sveta: Janezu A. Korunu, Pavlu Teršku, Andreju Vesenjaku in Matjažu Rutarju se v nadzorni svet se za mandatno dobo štirih let imenujejo novi člani nadzornega sveta: Andrej Vesenjak, Gregor Bajraktarević, Pavel Teršek in Tomaž Kugler. Ugotovi se, da je svet delavcev imenoval v nadzorni svet z mandatno dobo štirih let dva predstavnika, in sicer: Francija Brinovca in Boštjana Salobirja. 4. Plačilo članom nadzornega sveta. Predlog sklepa, št. 4: za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 170,00 EUR bruto, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 255,00 EUR bruto. Za udeležbo na seji člani nadzornega sveta prejmejo povračilo potnih stroškov za oddaljenost nad 5 km. Člani nadzornega sveta prejmejo za delo v nadzornem svetu družbe tudi plačilo za delo, in sicer člani nadzornega sveta v višini 200,00 EUR bruto mesečno in predsednik nadzornega sveta v višini 300,00 EUR bruto mesečno. Sejnine in plačilo za delo v predlagani višini se izplačujejo od dneva sprejetja sklepa na seji skupščine dalje. 5. Sprememba statuta Thermana d.d. Predlog sklepa, št. 5: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta zaradi uskladitve dejavnosti družbe z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) po predlogu uprave. Sprejme se čistopis statuta po predlogu uprave. 6. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2012. Predlog sklepa, št. 6: za revizorja družbe se imenuje firma: Auditor, revizijska družba d.o.o. Ptuj, Murkova ul. 4, 2250 Ptuj. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in čistopisom statuta, je delničarjem na vpogled v tajništvu, na sedežu družbe, Zdraviliška cesta 6, Laško, od dne 28. 5. 2012 do dne 28. 6. 2012, vsak delovnik, med 9. in 14. uro, ter na spletni strani družbe (www.thermana.si). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. člena in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 24. 6. 2012, njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelj, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave družbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni pred skupščino, to je do dne 25. 6. 2012. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Vsaka delnica daje delničarjem en glas. Glasovanje o točkah dnevnega reda je javno. Če skupščina ne bo sklepčna, bo novo zasedanje isti dan, na istem mestu, ob 11. uri, ne glede na število delničarjev.
Thermana d.d. direktor mag. Roman Matek