Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1675. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči, stran 4189.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči
1. člen
V Uredbi o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči (Uradni list RS, št. 51/09, 49/10 in 26/12) se v prvem odstavku 17. člena za besedo »projekta« vejica nadomesti s piko in črta besedilo, ki se glasi: »tudi v primeru izvajanja projekta v času neplačane odsotnosti javnega uslužbenca z dela.«.
2. člen
V 18. členu se črta tretji odstavek.
3. člen
V 19. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Strokovnjak, ki je zaposlen v organu, je v času napotitve na delo v projektu upravičen do plače in drugih pravic iz delovnega razmerja, razen regresa za prehrano in plačila prevoza na delo, za dni, ko je na službenem potovanju v tujini zaradi dela po pogodbi iz 16. člena te uredbe.
(4) Za izplačilo plače iz prejšnjega odstavka se pavšalno nadomestilo stroškov upravljanja nameni proračunu Republike Slovenije.«.
4. člen
V 23. členu se besedilo »Sredstva pavšalnega nadomestila stroškov upravljanja lahko organi porabijo:« nadomesti z besedilom »Sredstva pavšalnega nadomestila stroškov upravljanja lahko organi porabijo za namen iz četrtega odstavka 19. člena te uredbe in:«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-13/2012
Ljubljana, dne 24. maja 2012
EVA 2012-1811-0035
Janez Janša l.r.
Predsednik