Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2774/12 , Stran 1152
Ob-2774/12
NA podlagi 30. člena Statuta družbe IMP Investicije d.d., Ulica 15. maja 21, Koper, predsednik upravnega odbora družbe IMP Investicije d.d. sklicuje
6. sejo skupščine
družbe IMP Investicije d.d.,
ki bo 29. 6. 2012, ob 10. uri, v kraju sedeža družbe. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev delovnih organov skupščine. Predlog sklepa: upravni odbor predlaga skupščini delničarjev družbe IMP Investicije d.d., da imenuje naslednje organe skupščine: – predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja. 3. Sprejem letnega poročila. Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2011. Razrešnica Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2011. 4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa: na predlog upravnega odbora ostane bilančni dobiček poslovnega leta 2011 nerazporejen. 5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic. Predlog sklepa: osnovni kapital družbe v višini 140.086,98 EUR, in je razdeljen na 33.594 navadnih, imenskih, kosovnih delnic, se zmanjša za 49.089,24 EUR z umikom 11.772 delnic družbe, tako da po zmanjšanju znaša osnovni kapital 90.997,74 in je razdeljen na 21.822 navadnih, imenskih, kosovnih delnic. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v skladu s tretjim odstavkom 381. člena ZGD-1 v breme statutarnih rezerv, drugih rezerv iz dobička ter bilančnega dobička, in sicer z umikom v celoti vplačanih: – 2.063 kosovnih delnic, ki jih je družba že pridobila, – 9.709 kosovnih delnic, ki jih družba pridobi od delničarjev na osnovi tega sklepa. Zmanjšanje osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa se izvede zaradi prilagoditve velikosti kapitala potrebam poslovanja družbe. Znesek v višini 90.997,74 se prenese v kapitalske rezerve, pri čemer je upravni odbor zadolžen za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavin kapitala. Upravni odbor se pooblašča, da izvede umik pridobljenih delnic z izbrisom umaknjenih delnic iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev in uskladitvijo določb statuta s tem sklepom. 6. Vprašanja in pobude delničarjev. – Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. – Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. – Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene v delniški knjigi, ki se vodi pri klirinško depotni družbi (KDD) na dan 22. 6. 2012 in bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili udeležbo. – Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v pisarni skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. – Popolno gradivo skupščine je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, od 29. 5. 2012, vsak delavnik, od 8. do 12. ure. – V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne po sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 11. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
IMP Investicije d.d. predsednik upravnega odbora Jože Cetinski, dipl.inž.