Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1653. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode, stran 4119.

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 12. seji dne 8. 5. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je razdelitev sredstev za programe športa, ki jih Občina Medvode, v nadaljevanju občina, vsako leto zagotavlja v svojem proračunu na podlagi Zakona o športu, usmeritvah Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji ter letnega programa športa v Občini Medvode.
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje in razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih sofinanciranju programov športa, ki so v javnem interesu.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
2. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športne dejavnosti, ki:
– imajo sedež v Občini Medvode;
– izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih programov športa;
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo;
– imajo urejeno evidenco vadečih oziroma članov in evidenco o plačani članarini;
– imajo izpolnjene obveznosti do občine;
– delujejo do dneva objave javnega razpisa vsaj eno leto na območju Občine Medvode.
3. člen
Za sofinanciranje programov športa lahko ob upoštevanju pogojev iz prejšnjega člena kandidirajo naslednji izvajalci programov športa:
– športna društva, ki so registrirana za izvajanje športne dejavnosti in imajo sedež ter delujejo v Občini Medvode;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem in delovanjem na območju Občine Medvode;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebni športni delavci in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
4. člen
Občina Medvode sofinancira naslednje programe športa:
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok;
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok;
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami;
– Interesna športna vzgoja mladine;
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
– Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami;
– Športna dejavnost študentov;
– Športna rekreacija;
– Kakovostni šport;
– Vrhunski šport;
– Šport invalidov;
– Razvojne in strokovne naloge v športu:
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
– Založniška dejavnost;
– Informacijski sistem na področju športa;
– Športne prireditve;
– Delovanje društev, zvez športnih društev, javnega zavoda za šport in zavodov, povezanih s športom;
– Športni objekti in površine.
III. NAČIN IN POSTOPEK VREDNOTENJA IN RAZDELITVE SREDSTEV ZA PROGRAME ŠPORTA
5. člen
Na podlagi letnega programa športa v Občini Medvode, ki ga sprejme Občinski svet Občine Medvode, občina vsako leto izvede javni razpis. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj petnajst dni pred rokom za oddajo prijave.
6. člen
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan občine. Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in še najmanj dva člana.
Administrativna dela in strokovno pomoč strokovni komisiji zagotavlja javni zavod za šport.
7. člen
Strokovna komisija pripravi predlog sofinanciranja in ga posreduje občinski upravi, ki izda sklep o sofinanciranju programov športa za posamezno leto.
Zoper izdani sklep je v roku osmih dni od vročitve sklepa možno vložiti pritožbo. O pritožbi odloči župan občine.
Župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju programov športa za razpisano koledarsko leto.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem pogodb o sofinanciranju izvaja pristojni oddelek občinske uprave.
IV. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
9. člen
Vrednotenje programov športa posameznih izvajalcev se izvaja v skladu s kriteriji in merili iz tega pravilnika. Elementi za vrednotenje so izraženi v točkah oziroma v urah, kjer je to posebej določeno.
Vrednost točke se določi glede na skupno število točk vseh izbranih programov ter višino razpoložljivih sredstev v proračunu oziroma letnem programu športa.
V. MERILA IN POSEBNI POGOJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
10. člen
1. POSEBNI POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
1.1. POSEBNI POGOJI ZA VREDNOTENJE PROGRA­MOV ŠPORTA
Izvajalec mora pri prijavi na javni razpis upoštevati naslednje zahteve:
– v vsaki vadbeni skupini mora biti prijavljenih najmanj toliko vadečih, kot to izhaja iz preglednic pri posameznem programu športa v točki 3. in podtočkah;
– posamezen vadeči je lahko prijavljen le v enem programu športa in le v svoji starostni kategoriji, to je v tisti starostni kategoriji, kamor ga glede na starost uvršča pristojna nacionalna panožna športna zveza;
– vadbene skupine so lahko oblikovane po spolu ali mešano;
– izvajalec lahko prijavi le programe športa, ki jih izvaja v koledarskem letu, za katerega se dodeljujejo proračunska sredstva, ter z vadečimi in z vsebino, ki jo je izvajal na začetku tega leta;
– programe, s katerimi izvajalec kandidira na javnem razpisu, mora imeti organizirane najmanj petintrideset tednov v letu;
– do točk za strokovni kader v športu, ki vodi posamezen program športa, je izvajalec upravičen le, če strokovni kader izpolnjuje pogoje strokovne izobrazbe ali usposobljenosti, kot jo določa Zakon o športu.
V programih kolektivnih športnih panog: športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport in vrhunski šport, je dovoljena izjema od zahteve, določene v drugi alineji, tako da lahko izvajalec v vadbeno skupino prijavi največ dva športnika v eno starostno kategorijo višje, kolikor na ta način izpolni pogoj za sofinanciranje skupine.
1.2. PREDMET SOFINANCIRANJA V PROGRAMIH ŠPORTA
Izvajalcem se lahko sofinancirajo naslednji stroški:
– stroški športnih objektov in površin, kamor sodijo: najem, uporaba in obratovalni stroški športnih objektov in površin ter nakup oziroma najem opreme, potrebne za vadbo v športnih objektih in na površinah;
– stroški strokovnega kadra v športu, kamor sodijo: vzgojno izobraževalno delo v športu, potni stroški in dnevnice;
– materialni stroški, ki so: administrativni stroški izvedbe programov, stroški sodnikov in delegatov na tekmovanjih, stroški tehničnega kadra za izvedbo programov, stroški športnih rekvizitov in pripomočkov, stroški prevoza športnikov na tekmovanja, zavarovanj in zdravniških pregledov športnikov, stroški letnih priprav športnikov, stroški organizacije tekmovanj, prijavnin in članarin ter izobraževanja tehničnega kadra.
1.3. IZVAJANJE PROGRAMOV ŠPORTA
Izvajalec mora program, ki ga je prijavil na javni razpis, izvesti v obsegu, kot ga je navedel v prijavi, tako glede števila ur vadbe, števila tekmovanj kot tudi glede števila ur dela strokovnega kadra v športu.
Posamezno tekmovanje se šteje za realizirano le, kolikor je športnik na tekmovanju dejansko nastopil. Tekmovanje se ne šteje za realizirano, kolikor so športnik oziroma ekipa le prijav­ljeni in uvrščeni na štartno listo, a na tekmovanju ne nastopijo.
2. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
V letnem programu športa se vsako leto določi delež sredstev za posamezen program športa.
V primeru, da v posameznem programu športa ostanejo nerazdeljena sredstva, se sredstva namenijo drugim programom športa.
Razpon od najmanjšega do največjega deleža, ki se namenja posameznim programom športa, je naslednji:
Programi športa:                   Delež v %
1.   Športna vzgoja otrok in mladine;     od 40 do 80
1.1.  Športna vzgoja predšolskih otrok:
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih
    otrok.
1.2.  Športna vzgoja šoloobveznih otrok:
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih
    otrok;
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v
    kakovostni in vrhunski šport;
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi
    potrebami.
1.3.  Športna vzgoja mladine:
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine;
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v
    kakovostni in vrhunski šport;
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi
    potrebami.
2.   Športna dejavnost študentov:       od 0,2 do 3
2.1.  Interesna športna dejavnost študentov.
3.   Športna rekreacija:            od 5 do 10
4.   Kakovostni šport:             od 10 do 25
5.   Vrhunski šport:               od 1 do 8
6.   Šport invalidov:             od 0,2 do 3
7.   Razvojne in strokovne naloge v športu:   od 5 do 20
7.1.  Izobraževanje, usposabljanje in
    izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
    športu;                  od 8 do 14
7.2.  Založniška dejavnost;            od 1 do 4
7.3.  Informacijski sistem na področju športa;  od 1 do 4
7.4.  Športne prireditve;            od 40 do 65
7.5.  Delovanje društev, zvez športnih društev
    in zavodov, povezanih s športom.     od 30 do 40
3. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
V sistem vrednotenja programov športa so zajete naslednje skupine programov športa:
3.1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
3.1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
3.1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Sofinancirajo se programi športa predšolskih otrok starih do 6 let, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez.
Programi na ravni lokalne skupnosti:
– Mali sonček;
– Zlati sonček;
– Naučimo se plavati;
– Ciciban planinec;
– 60-urni programi športa.
Iz javnih sredstev se sofinancira: propagandno gradivo, organizacija in izvedba, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino, v kateri je od 10 do 20 otrok.
Pogoji za vrednotenje 60-urnih programov športa:
– vsaj 90 % vadečih v skupini mora imeti stalno prebivališče v občini.
+--------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
|PROGRAMI| STAROST | ŠTEVILO | ŠTEVILO| ELEMENTI | VREDNOST|
|    |UDELEŽENCEV|UDELEŽENCEV|  UR  |VREDNOTENJA|ELEMENTOV|
|    |      |      |PROGRAMA|      |     |
+--------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
| Športna| do 6 let |od 10 do 20| 60 ur | Športni |12 točk /|
| vadba |      |      |    | objekti | uro / |
|  ali |      |      |    |in površine| skupino |
| drugi |      |      |    +-----------+---------+
|programi|      |      |    | Strokovni | 5 točk /|
| športa |      |      |    |  kader  | uro / |
|    |      |      |    |      | skupino |
+--------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
Preglednica 1: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa interesne športne vzgoje predšolskih otrok
Pogoji za izbor izvajalca oziroma koordinatorja programov Mali sonček, Zlati sonček, Naučimo se plavati in Ciciban planinec:
– izvajalec mora zagotavljati ustrezno kadrovsko strukturo za izvedbo programov, in sicer najmanj univerzitetno izobrazbo družboslovne oziroma pedagoške smeri in ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela v športu;
– izvajalec mora izpolnjevati vse normative in standarde za izvedbo programov o ustreznosti športnih objektov in površin, o športni opremi, rekvizitih in pripomočkih;
– prednost ima izvajalec programov, ki se prijavi za izvajanje več programov.
Merila za izbor izvajalca oziroma koordinatorja programov Mali sonček, Zlati sonček, Naučimo se plavati in Ciciban planinec:
– referenca iz organiziranja in izvajanja programov razpisanega področja: 0–50 točk;
– zadostno število stalnega in strokovno usposobljenega kadra: 0–50 točk;
– prijava za izvajanje več kot enega programa: 0–50 točk.
Za izvedbo posameznih programov Mali sonček, Zlati sonček, Naučimo se plavati in Ciciban planinec se izbere izvajalca, ki zbere največje število točk. Višina in obseg sofinanciranja programov Mali sonček, Zlati sonček, Naučimo se plavati in Ciciban planinec se določi v letnem programu športa.
3.1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
3.1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Sofinancirajo se programi športa šoloobveznih otrok starih od 6 do 15 let, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez.
Programi na ravni lokalne skupnosti:
– Zlati sonček;
– Krpan;
– Naučimo se plavati;
– 80-urni programi športa.
Iz javnih sredstev se sofinancira propagandno gradivo, organizacija in izvedba, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ 10 otrok, in 80-urnih programov na skupino, v kateri je od 10 do 20 otrok, ter objekt.
Pogoji za vrednotenje 80-urnih programov športa:
– vsaj 70 % vadečih otrok v skupini mora imeti stalno prebivališče v občini.
Programi interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok s področja gorništva, ki potekajo v naravnem okolju, so lahko organizirani tudi manj kot petintrideset tednov v letu.
+--------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
|PROGRAMI| STAROST | ŠTEVILO | ŠTEVILO| ELEMENTI | VREDNOST|
|    |UDELEŽENCEV|UDELEŽENCEV|  UR  |VREDNOTENJA|ELEMENTOV|
|    |      |      |PROGRAMA|      |     |
+--------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
| Športna| od 6 do 15|od 10 do 20| 80 ur | Športni |12 točk /|
| vadba |  let  |      |    | objekti | uro / |
|  ali |      |      |    |in površine| skupino |
| drugi |      |      |    +-----------+---------+
|programi|      |      |    | Strokovni | 5 točk /|
| športa |      |      |    |  kader  | uro / |
|    |      |      |    |      | skupino |
+--------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
Preglednica 2: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok
Pogoji za izbor izvajalca oziroma koordinatorja programov Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati:
– izvajalec mora zagotavljati ustrezno kadrovsko strukturo za izvedbo programov, in sicer najmanj univerzitetno izobrazbo družboslovne oziroma pedagoške smeri in ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela v športu;
– izvajalec mora izpolnjevati vse normative in standarde za izvedbo programov o ustreznosti športnih objektov in površin, o športni opremi, rekvizitih in pripomočkih;
– prednost ima izvajalec programov, ki se prijavi za izvajanje več programov.
Merila za izbor izvajalca oziroma koordinatorja programov Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati:
– referenca iz organiziranja in izvajanja programov razpisanega področja: 0–50 točk;
– zadostno število stalnega in strokovno usposobljenega kadra: 0–50 točk;
– prijava za izvajanje več kot enega programa: 0–50 točk.
Za izvedbo posameznih programov Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati se izbere izvajalca, ki zbere največje število točk. Višina in obseg sofinanciranja programov Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati se določi v letnem programu športa.
3.1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Ovrednotijo se programi športa otrok starih od 6 do 15 let, ki so vključeni v procese vadbe in urejene sisteme športnih tekmovanj po določilih nacionalnih panožnih športnih zvez.
Pogoji za vrednotenje programa:
– vsaj 70 % vadečih otrok v skupini mora imeti stalno prebivališče v občini;
– posamezen vadeči otrok mora biti registriran za izvajalca pri pristojni nacionalni panožni športni zvezi;
– izvajalcu se v okviru normativa, ki je razviden iz preglednice pri posamezni športni panogi, prizna največ toliko ur dela strokovnega kadra v športu, ur vadbe in tekmovanj, kolikor izhaja iz prijave na javni razpis;
– izvajalec lahko v posamezni starostni kategoriji pridobi sredstva le za eno vadbeno skupino.
V programih športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se izvajalcu dovoljuje izjema glede minimalnega števila vadečih v skupini in/ali deleža vadečih s stalnim prebivališčem v občini. Če izvajalec oblikuje in prijavi skupino, ki ne dosega pogojev minimalnega števila vadečih v skupini in/ali deleža vadečih otrok s stalnim prebivališčem v občini, se izvajalcu prizna tolikšen delež točk glede na predpisano minimalno velikost celotne skupine, kolikor je v njej vadečih otrok s stalnim prebivališčem v občini.
Izvajalcu se pri realizaciji programa športa priznajo tri ure za vsako realizirano tekmovanje. Minimalno število tekmovanj je navedeno v preglednicah pri posamezni starostni kategoriji.
3.1.2.2.1. Individualne športne panoge
Poleg pogojev, navedenih v točki 3.1.2.2., morajo izvajalci programov športa v individualnih športnih panogah izpolnjevati še naslednje dodatne pogoje:
– posamezen vadeči se mora v koledarskem letu udeležiti vsaj 80 % minimalnega predpisanega števila tekmovanj, zaokroženo navzgor, ki so za njegovo starostno kategorijo navedena v preglednicah in so umeščena v koledar tekmovanj pristojne nacionalne ali mednarodne panožne športne zveze. Posamezniki so oproščeni izpolnjevanja tega pogoja v primeru dlje časa trajajoče (najmanj dva meseca) nezmožnosti tekmovanja iz zdravstvenih razlogov, ki jih izvajalec dokumentira z mnenjem zdravnika specialista;
– posamezen vadeči otrok mora biti že na dan objave javnega razpisa uvrščen na lestvici pristojne nacionalne panožne športne zveze ali sodelovati na njenih tekmovanjih.
ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU
+--------------+----------------------+-------------------------+
| STAROSTNE  |    POGOJI    |    KRITERIJI    |
| KATEGORIJE +-----------+----------+-----------+-------------+
|       | MINIMALNO |MINIMALNO |ŠTEVILO UR | ŠTEVILO UR |
|       | ŠTEVILO | ŠTEVILO | VADBE IN |  DELA   |
|       | VADEČIH |TEKMOVANJ | TEKMOVANJ | STROKOVNEGA |
|       |      |     |      |  KADRA  |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
| Cicibani in |   6   |  6   |  240  |   240   |
| cicibanke  |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
| Mlajši dečki |   6   |  8   | od 280 do |od 280 do 400|
| in deklice |      |     |  400  |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
|  Starejši  |   6   |  14  | od 490 do |od 490 do 700|
|  dečki in  |      |     |  700  |       |
|  deklice  |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
Preglednica 3: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge alpsko smučanje in deskanje na snegu
Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 14 točk / uro vadbe in tekmovanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 12 točk / uro dela strokovnega kadra v športu / skupino;
– materialni stroški: 15000 točk / skupino.
ATLETIKA
+--------------+----------------------+-------------------------+
| STAROSTNE  |    POGOJI    |    KRITERIJI    |
| KATEGORIJE +-----------+----------+-----------+-------------+
|       | MINIMALNO |MINIMALNO |ŠTEVILO UR | ŠTEVILO UR |
|       | ŠTEVILO | ŠTEVILO |  VADBE  |  DELA   |
|       | VADEČIH |TEKMOVANJ |  IN   | STROKOVNEGA |
|       |      |     | TEKMOVANJ |  KADRA  |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
| Cicibani in |  10   |  4   |  240  |   240   |
| cicibanke  |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
| Mlajši dečki |  10   |  4   | od 245 do |od 245 do 350|
| in deklice |      |     |  350  |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
|  Starejši  |   9   |  6   | od 315 do |od 315 do 450|
|  dečki in  |      |     |  450  |       |
|  deklice  |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
Preglednica 4: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge atletika
Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 12 točk / uro vadbe in tekmovanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 7 točk / uro dela strokovnega kadra v športu / skupino;
– materialni stroški: 1000 točk / skupino.
BADMINTON
+--------------+----------------------+-------------------------+
| STAROSTNE  |    POGOJI    |    KRITERIJI    |
| KATEGORIJE +-----------+----------+-----------+-------------+
|       | MINIMALNO |MINIMALNO |ŠTEVILO UR | ŠTEVILO UR |
|       | ŠTEVILO | ŠTEVILO |  VADBE  |  DELA   |
|       | VADEČIH |TEKMOVANJ |  IN   | STROKOVNEGA |
|       |      |     | TEKMOVANJ |  KADRA  |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
| Cicibani in |  10   |  4   |  240  |   240   |
| cicibanke  |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
| Mlajši dečki |  10   |  6   | od 245 do |od 245 do 350|
| in deklice |      |     |  350  |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
|  Starejši  |   9   |  8   | od 315 do |od 315 do 450|
|  dečki in  |      |     |  450  |       |
|  deklice  |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
Preglednica 5: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge badminton
Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 13 točk / uro vadbe in tekmovanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 7 točk / uro dela strokovnega kadra v športu / skupino;
– materialni stroški: 1000 točk / skupino.
NORDIJSKO SMUČANJE – TEK NA SMUČEH
+--------------+----------------------+-------------------------+
| STAROSTNE  |    POGOJI    |    KRITERIJI    |
| KATEGORIJE +-----------+----------+-----------+-------------+
|       | MINIMALNO |MINIMALNO |ŠTEVILO UR | ŠTEVILO UR |
|       | ŠTEVILO | ŠTEVILO |  VADBE  |  DELA   |
|       | VADEČIH |TEKMOVANJ |  IN   | STROKOVNEGA |
|       |      |     | TEKMOVANJ |  KADRA  |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
| Cicibani in |   6   |  4   |  240  |   240   |
| cicibanke  |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
| Mlajši dečki |   6   |  8   | od 280 do |od 280 do 400|
| in deklice |      |     |  400  |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
|  Starejši  |   6   |  8   | od 410 do |od 410 do 585|
|  dečki in  |      |     |  585  |       |
|  deklice  |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
Preglednica 6: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge nordijsko smučanje – tek na smučeh
Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 13 točk / uro vadbe in tekmovanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 12 točk / uro dela strokovnega kadra v športu / skupino;
– materialni stroški: 9000 točk / skupino.
TENIS
+--------------+----------------------+-------------------------+
| STAROSTNE  |    POGOJI    |    KRITERIJI    |
| KATEGORIJE +-----------+----------+-----------+-------------+
|       | MINIMALNO |MINIMALNO |ŠTEVILO UR | ŠTEVILO UR |
|       | ŠTEVILO | ŠTEVILO |  VADBE  |  DELA   |
|       | VADEČIH |TEKMOVANJ |  IN   | STROKOVNEGA |
|       |      |     | TEKMOVANJ |  KADRA  |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
| Cicibani in |  10   |  4   |  240  |   240   |
| cicibanke  |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
| Mlajši dečki |   9   |  5   | od 245 do |od 245 do 350|
| in deklice |      |     |  350  |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
|  Starejši  |   7   |  6   | od 315 do |od 315 do 450|
|  dečki in  |      |     |  450  |       |
|  deklice  |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
Preglednica 7: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge tenis
Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 13 točk / uro vadbe in tekmovanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 7 točk / uro dela strokovnega kadra v športu / skupino;
– materialni stroški: 1100 točk / skupino.
DRUGE INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
+--------------+----------------------+-------------------------+
| STAROSTNE  |    POGOJI    |    KRITERIJI    |
| KATEGORIJE +-----------+----------+-----------+-------------+
|       | MINIMALNO |MINIMALNO |ŠTEVILO UR | ŠTEVILO UR |
|       | ŠTEVILO | ŠTEVILO |  VADBE  |  DELA   |
|       | VADEČIH |TEKMOVANJ |  IN   | STROKOVNEGA |
|       |      |     | TEKMOVANJ |  KADRA  |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
| Cicibani in |od 4 do 10 |  4   |  240  |   240   |
| cicibanke  |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
| Mlajši dečki |od 4 do 10 |  5   |  240  |   240   |
| in deklice |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
|  Starejši  |od 4 do 10 |  5   |  300  |   300   |
|  dečki in  |      |     |      |       |
|  deklice  |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
Preglednica 8: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa drugih individualnih športnih panog
Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 7 točk / uro vadbe in tekmovanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 4 točk / uro dela strokovnega kadra v športu / skupino;
– materialni stroški: 500 točk / skupino.
3.1.2.2.2. Kolektivne športne panoge
Poleg pogojev, navedenih v točki 3.1.2.2., morajo izvajalci programov športa v kolektivnih športnih panogah izpolnjevati še naslednje dodatne pogoje:
– posamezna vadeča ekipa mora odigrati vse tekme, ki jih s tekmovalnim sistemom določa pristojna nacionalna panožna športna zveza;
– posamezna vadeča ekipa mora biti v sezoni pred letom javnega razpisa na lestvici slovenske državne lige.
KOŠARKA
+--------------+----------------------+-------------------------+
| STAROSTNE  |    POGOJI    |    KRITERIJI    |
| KATEGORIJE +-----------+----------+-----------+-------------+
|       | MINIMALNO |MINIMALNO |ŠTEVILO UR | ŠTEVILO UR |
|       | ŠTEVILO | ŠTEVILO |  VADBE  |  DELA   |
|       | VADEČIH |TEKMOVANJ |  IN   | STROKOVNEGA |
|       |      |     | TEKMOVANJ |  KADRA  |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
| Cicibani in |  10   |  6   |  240  |   240   |
| cicibanke  |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
| Mlajši dečki |  12   |  8   | od 245 do |od 245 do 350|
| in deklice |      |     |  350  |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
|  Starejši  |  12   |  15  | od 315 do |od 315 do 450|
|  dečki in  |      |     |  450  |       |
|  deklice  |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
Preglednica 9: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge košarka
Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 16 točk / uro vadbe in tekmovanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 7 točk / uro dela trenerja / skupino;
– materialni stroški: 1600 točk / skupino.
NOGOMET
+--------------+----------------------+-------------------------+
| STAROSTNE  |    POGOJI    |    KRITERIJI    |
| KATEGORIJE +-----------+----------+-----------+-------------+
|       | MINIMALNO |MINIMALNO |ŠTEVILO UR | ŠTEVILO UR |
|       | ŠTEVILO | ŠTEVILO |  VADBE  |  DELA   |
|       | VADEČIH |TEKMOVANJ |  IN   | STROKOVNEGA |
|       |      |     | TEKMOVANJ |  KADRA  |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
| Cicibani in |  12   |  6   |  240  |   240   |
| cicibanke  |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
| Mlajši dečki |  12   |  8   | od 245 do |od 245 do 350|
| in deklice |      |     |  350  |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
|  Starejši  |  16   |  12  | od 315 do |od 315 do 450|
|  dečki in  |      |     |  450  |       |
|  deklice  |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
Preglednica 10: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge nogomet
Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 15 točk / uro vadbe in tekmovanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 7 točk / uro dela strokovnega kadra v športu / skupino;
– materialni stroški: 1200 točk / skupino.
DRUGE KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
+--------------+----------------------+-------------------------+
| STAROSTNE  |    POGOJI    |    KRITERIJI    |
| KATEGORIJE +-----------+----------+-----------+-------------+
|       | MINIMALNO |MINIMALNO |ŠTEVILO UR | ŠTEVILO UR |
|       | ŠTEVILO | ŠTEVILO |  VADBE  |  DELA   |
|       | VADEČIH |TEKMOVANJ |  IN   | STROKOVNEGA |
|       |      |     | TEKMOVANJ |  KADRA  |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
| Cicibani in |  10   |  5   |  240  |   240   |
| cicibanke  |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
| Mlajši dečki |  10   |  5   |  240  |   240   |
| in deklice |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
|  Starejši  |  10   |  5   |  300  |   300   |
|  dečki in  |      |     |      |       |
|  deklice  |      |     |      |       |
+--------------+-----------+----------+-----------+-------------+
Preglednica 11: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa drugih kolektivnih športnih panog
Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 8 točk / uro vadbe in tekmovanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 5 točk / uro dela strokovnega kadra v športu / skupino;
– materialni stroški: 500 točk / skupino.
3.1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Ovrednoteni so programi športa, ki združujejo otroke s posebnimi potrebami (otroke z motnjami v razvoju) starih do 15 let.
+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
| PROGRAMI | STAROST | ŠTEVILO | ŠTEVILO| ELEMENTI | VREDNOST|
|      |UDELEŽENCEV|UDELEŽENCEV|  UR  |VREDNOTENJA|ELEMENTOV|
|      |      |      |PROGRAMA|      |     |
+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
|Prilagojena| do 15 let | od 5 do 10| 80 ur | Športni |17 točk /|
| športna |      |      |    | objekti in| uro / |
| vadba ali |      |      |    | površine | skupino |
|  drugi  |      |      |    +-----------+---------+
|prilagojeni|      |      |    | Strokovni |10 točk /|
| programi |      |      |    |  kader  | uro / |
|  športa |      |      |    |      | skupino |
+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
Preglednica 12: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa otrok s posebnimi potrebami
3.1.3. Športna vzgoja mladine
3.1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Sofinancirajo se programi športa mladine v starosti od 15 do 20 let, ki se s športno dejavnostjo ukvarjajo prostovoljno pri izbranem izvajalcu in se ne vključujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez.
Programi interesne športne vzgoje mladine s področja gorništva, ki potekajo v naravnem okolju, so lahko organizirani tudi manj kot petintrideset tednov v letu.
+--------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
|PROGRAMI| STAROST | ŠTEVILO | ŠTEVILO| ELEMENTI | VREDNOST|
|    |UDELEŽENCEV|UDELEŽENCEV|  UR  |VREDNOTENJA|ELEMENTOV|
|    |      |      |PROGRAMA|      |     |
+--------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
| Športna|od 15 do 20| 10 do 20 | 80 ur | Športni |14 točk /|
| vadba |  let  |      |    | objekti in| uro / |
|  ali |      |      |    | površine | skupino |
| drugi |      |      |    +-----------+---------+
|programi|      |      |    | Strokovni | 6 točk /|
| športa |      |      |    |  kader  | uro / |
|    |      |      |    |      | skupino |
+--------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
Preglednica 13: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa interesne športne vzgoje mladine
3.1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Ovrednotijo se programi športa mladih v starosti od 15 do 20 let, ki so vključeni v procese vadbe in urejene sisteme športnih tekmovanj po določilih nacionalnih panožnih športnih zvez.
Pogoji za vrednotenje programa:
– vsak vadeči mladinec mora biti registriran za izvajalca pri pristojni nacionalni panožni športni zvezi;
– izvajalcu se v okviru normativa, ki je razviden iz preglednice pri posamezni športni panogi, prizna največ toliko ur dela strokovnega kadra v športu, ur vadbe in tekmovanj, kot izhaja iz prijave na javni razpis;
– športni rezultat posameznika oziroma ekipe se upošteva le, če v posamezni disciplini individualne športne panoge tekmuje vsaj deset športnikov oziroma vsaj pet ekip v kolektivni športni panogi.
V programih športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se izvajalcu dovoljuje izjema glede minimalnega števila vadečih v skupini. Če izvajalec oblikuje in prijavi skupino, ki ne dosega minimalnega števila vadečih v skupini, ali prijavi posameznika, se izvajalcu prizna sorazmeren delež točk glede na predpisano minimalno velikost celotne vadbene skupine.
Izvajalcu se pri realizaciji programa športa priznajo tri ure za vsako realizirano tekmovanje. Minimalno število tekmovanj je navedeno v preglednicah pri posamezni starostni kategoriji.
Posebnosti vrednotenja programov športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:
– za eno najvišjo uvrstitev v državnih prvenstvih v pretekli sezoni je izvajalec upravičen do dodatnih točk, ki se izračunajo tako, da se dosežene točke izbranega programa športa individualnih oziroma kolektivnih športnih panog pomnožijo z ustreznim faktorjem za uvrstitev iz preglednice št. 14 (za individualne športne panoge) oziroma št. 15 (za kolektivne športne panoge).
+--------------------------------+----------------------------+
|    ŠPORTNI REZULTATI    |   DRŽAVNO PRVENSTVO   |
|                |     (faktor)     |
+--------------------------------+----------------------------+
|Uvrstitev med prve 3      |      1,8       |
+--------------------------------+----------------------------+
|Uvrstitev med prvih 6      |      1,4       |
+--------------------------------+----------------------------+
|Uvrstitev med prvih 10     |      1,2       |
+--------------------------------+----------------------------+
|Uvrstitev med prvih 15     |      1,1       |
+--------------------------------+----------------------------+
Preglednica 14: Kriteriji za vrednotenje športnih dosežkov individualnih športnih panog
+-----------------------+-------------------+------------------+
|  ŠPORTNI REZULTATI  | 1. DRŽAVNA LIGA | 2. DRŽAVNA LIGA |
|            |   (faktor)   |   (faktor)   |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Uvrstitev med prve 3  |    2,7    |    2,1    |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Uvrstitev med prvih 6 |    2,3    |    1,8    |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Uvrstitev med prvih 10 |    2,1    |    1,6    |
+-----------------------+-------------------+------------------+
|Uvrstitev med prvih 15 |    2,0    |    1,5    |
+-----------------------+-------------------+------------------+
Preglednica 15: Kriteriji za vrednotenje športnih dosežkov kolektivnih športnih panog
3.1.3.2.1. Individualne športne panoge
Poleg pogojev, navedenih v točki 3.1.3.2., morajo izvajalci programov športa v individualnih športnih panogah izpolnjevati še naslednje dodatne pogoje:
– posamezen vadeči se mora v koledarskem letu udeležiti vsaj 80 % minimalnega predpisanega števila tekmovanj, zaokroženo navzgor, ki so za njegovo starostno kategorijo navedena v preglednicah in so umeščena v koledar tekmovanj pristojne nacionalne ali mednarodne panožne športne zveze. Posamezniki so oproščeni izpolnjevanja tega pogoja v primeru dlje časa trajajoče (najmanj dva meseca) nezmožnosti tekmovanja iz zdravstvenih razlogov, ki jih izvajalec dokumentira z mnenjem zdravnika specialista;
– izvajalec lahko v posamezni starostni kategoriji pridobi sredstva le za eno vadbeno skupino;
– posamezen vadeči mora biti že na dan objave javnega razpisa uvrščen na lestvici pristojne nacionalne panožne športne zveze.
ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU
+--------------+------------------------+-----------------------+
| STAROSTNE  |     POGOJI     |    KRITERIJI    |
| KATEGORIJE +------------+-----------+----------+------------+
|       | MINIMALNO | MINIMALNO | ŠTEVILO | ŠTEVILO UR |
|       | ŠTEVILO  | ŠTEVILO | UR VADBE |  DELA  |
|       | VADEČIH  | TEKMOVANJ |  IN  | STROKOVNEGA|
|       |      |      | TEKMOVANJ|  KADRA  |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
|  Mlajši  |   6   |   8   | od 500 do| od 521 do |
| mladinci in |      |      |  715  |   745  |
|  mladinke  |      |      |     |      |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
| Mladinci in |   6   |   8   | od 591 do| od 612 do |
|  mladinke  |      |      |  845  |   875  |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
Preglednica 16: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge alpsko smučanje in deskanje na snegu
Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 20 točk / uro vadbe in tekmovanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 14 točk / uro dela strokovnega kadra v športu / skupino.
ATLETIKA
+--------------+------------------------+-----------------------+
| STAROSTNE  |     POGOJI     |    KRITERIJI    |
| KATEGORIJE +------------+-----------+----------+------------+
|       | MINIMALNO | MINIMALNO | ŠTEVILO | ŠTEVILO UR |
|       | ŠTEVILO  | ŠTEVILO | UR VADBE |  DELA  |
|       | VADEČIH  | TEKMOVANJ |  IN  | STROKOVNEGA|
|       |      |      | TEKMOVANJ|  KADRA  |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
|  Mlajši  |   6   |   10  | od 400 do| od 406 do |
| mladinci in |      |      |  550  |   580  |
|  mladinke  |      |      |     |      |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
| Mladinci in |   6   |   12  | od 455 do| od 476 do |
|  mladinke  |      |      |  650  |   680  |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
Preglednica 17: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge atletika
Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 13 točk / uro vadbe in tekmovanj / skupino;
– strokovni kader: 8 točk / uro dela strokovnega kadra v športu / skupino.
BADMINTON
+--------------+------------------------+-----------------------+
| STAROSTNE  |     POGOJI     |    KRITERIJI    |
| KATEGORIJE +------------+-----------+----------+------------+
|       | MINIMALNO | MINIMALNO | ŠTEVILO | ŠTEVILO UR |
|       | ŠTEVILO  | ŠTEVILO | UR VADBE |  DELA  |
|       | VADEČIH  | TEKMOVANJ |  IN  | STROKOVNEGA|
|       |      |      | TEKMOVANJ|  KADRA  |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
|  Mlajši  |   6   |   10  | od 400 do| od 406 do |
| mladinci in |      |      |  550  |   580  |
|  mladinke  |      |      |     |      |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
| Mladinci in |   6   |   10  | od 455 do| od 476 do |
|  mladinke  |      |      |  650  |   680  |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
Preglednica 18: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge badminton
Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 14 točk / uro vadbe in / skupino;
– strokovni kader v športu: 8 točk / uro dela strokovnega kadra v športu / skupino.
NORDIJSKO SMUČANJE – TEK NA SMUČEH
+--------------+------------------------+-----------------------+
| STAROSTNE  |     POGOJI     |    KRITERIJI    |
| KATEGORIJE +------------+-----------+----------+------------+
|       | MINIMALNO | MINIMALNO | ŠTEVILO | ŠTEVILO UR |
|       | ŠTEVILO  | ŠTEVILO | UR VADBE |  DELA  |
|       | VADEČIH  | TEKMOVANJ |  IN  | STROKOVNEGA|
|       |      |      | TEKMOVANJ|  KADRA  |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
|  Mlajši  |   6   |   8   | od 500 do| od 521 do |
| mladinci in |      |      |  715  |   745  |
|  mladinke  |      |      |     |      |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
| Mladinci in |   6   |   8   | od 591 do| od 612 do |
|  mladinke  |      |      |  845  |   875  |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
Preglednica 19: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge nordijsko smučanje – tek na smučeh
Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 17 točk / uro vadbe in tekmovanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 14 točk / uro dela strokovnega kadra v športu / skupino.
TENIS
+--------------+------------------------+-----------------------+
| STAROSTNE  |     POGOJI     |    KRITERIJI    |
| KATEGORIJE +------------+-----------+----------+------------+
|       | MINIMALNO | MINIMALNO | ŠTEVILO | ŠTEVILO UR |
|       | ŠTEVILO  | ŠTEVILO | UR VADBE |  DELA  |
|       | VADEČIH  | TEKMOVANJ |  IN  | STROKOVNEGA|
|       |      |      | TEKMOVANJ|  KADRA  |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
|  Mlajši  |   6   |   6   | od 400 do| od 406 do |
| mladinci in |      |      |  550  |   580  |
|  mladinke  |      |      |     |      |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
| Mladinci in |   6   |   7   | od 455 do| od 476 do |
|  mladinke  |      |      |  650  |   680  |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
Preglednica 20: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge tenis
Vrednotenje elementov:
– športni objekt in površine: 14 točk / uro vadbe in tekmovanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 8 točk / uro dela strokovnega kadra v športu / skupino
DRUGE INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE
+--------------+------------------------+-----------------------+
| STAROSTNE  |     POGOJI     |    KRITERIJI    |
| KATEGORIJE +------------+-----------+----------+------------+
|       | MINIMALNO | MINIMALNO | ŠTEVILO | ŠTEVILO UR |
|       | ŠTEVILO  | ŠTEVILO | UR VADBE |  DELA  |
|       | VADEČIH  | TEKMOVANJ |  IN  | STROKOVNEGA|
|       |      |      | TEKMOVANJ|  KADRA  |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
|  Mlajši  | od 4 do 10 |   7   |  400  |   420  |
| mladinci in |      |      |     |      |
|  mladinke  |      |      |     |      |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
| Mladinci in | od 4 do 10 |   8   | od 400 do| od 420 do |
|  mladinke  |      |      |  455  |   475  |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
Preglednica 21: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa drugih individualnih športnih panog
Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 8 točk / uro vadbe in tekmovanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 5 točk / uro dela strokovnega kadra v športu / skupino.
3.1.3.2.2. Kolektivne športne panoge
Poleg pogojev, navedenih v točki 3.1.3.2., morajo izvajalci programov športa v kolektivnih športnih panogah izpolnjevati še naslednje dodatne pogoje:
– posamezna vadeča ekipa mora odigrati vse tekme, ki jih s tekmovalnim sistemom določa pristojna nacionalna panožna športna zveza;
– izvajalec lahko v posamezni starostni kategoriji pridobi sredstva za moško in žensko vadbeno skupino;
– posamezna vadeča ekipa mora biti v sezoni pred letom javnega razpisa uvrščena na lestvici slovenske državne lige.
KOŠARKA
+--------------+------------------------+-----------------------+
| STAROSTNE  |     POGOJI     |    KRITERIJI    |
| KATEGORIJE +------------+-----------+----------+------------+
|       | MINIMALNO | MINIMALNO | ŠTEVILO | ŠTEVILO UR |
|       | ŠTEVILO  | ŠTEVILO | UR VADBE |  DELA  |
|       | VADEČIH  | TEKMOVANJ |  IN  | STROKOVNEGA|
|       |      |      | TEKMOVANJ|  KADRA  |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
|  Mlajši  |   12   |   15  | od 400 do| od 406 do |
| mladinci in |      |      |  550  |   580  |
|  mladinke  |      |      |     |      |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
| Mladinci in |   12   |   15  | od 455 do| od 476 do |
|  mladinke  |      |      |  650  |   680  |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
Preglednica 22: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge košarka
Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 18 točk / uro vadbe in tekmovanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 8 točk / uro dela strokovnega kadra v športu / skupino.
NOGOMET
+--------------+------------------------+-----------------------+
| STAROSTNE  |     POGOJI     |    KRITERIJI    |
| KATEGORIJE +------------+-----------+----------+------------+
|       | MINIMALNO | MINIMALNO | ŠTEVILO | ŠTEVILO UR |
|       | ŠTEVILO  | ŠTEVILO | UR VADBE |  DELA  |
|       | VADEČIH  | TEKMOVANJ |  IN  | STROKOVNEGA|
|       |      |      | TEKMOVANJ|  KADRA  |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
|  Mlajši  |   16   |   15  | od 400 do| od 406 do |
| mladinci in |      |      |  550  |   580  |
|  mladinke  |      |      |     |      |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
| Mladinci in |   16   |   15  | od 455 do| od 476 do |
|  mladinke  |      |      |  650  |   680  |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
Preglednica 23: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne panoge nogomet
Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 16 točk / uro vadbe in tekmovanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 8 točk / uro dela strokovnega kadra v športu / skupino.
DRUGE KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE
+--------------+------------------------+-----------------------+
| STAROSTNE  |     POGOJI     |    KRITERIJI    |
| KATEGORIJE +------------+-----------+----------+------------+
|       | MINIMALNO | MINIMALNO | ŠTEVILO | ŠTEVILO UR |
|       | ŠTEVILO  | ŠTEVILO | UR VADBE |  DELA  |
|       | VADEČIH  | TEKMOVANJ |  IN  | STROKOVNEGA|
|       |      |      | TEKMOVANJ|  KADRA  |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
|  Mlajši  |   10   |   5   |  400  |   420  |
| mladinci in |      |      |     |      |
|  mladinke  |      |      |     |      |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
| Mladinci in |   10   |   5   | od 400 do| od 420 do |
|  mladinke  |      |      |  455  |   475  |
+--------------+------------+-----------+----------+------------+
Preglednica 24: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa drugih kolektivnih športni panog
Vrednotenje elementov:
– športni objekti in površine: 10 točk / uro vadbe in tekmovanj / skupino;
– strokovni kader v športu: 6 točk / uro dela strokovnega kadra v športu / skupino.
3.1.3.2.3. Kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez za kakovostni šport
Izvajalec je upravičen do sredstev za kategorizacijo, ki jo je dosegel športnik, ki je v letu javnega razpisa pri pristojni nacionalni panožni zvezi registriran za izvajalca in zanj vadi ter nastopa na tekmovanjih. Upošteva se kategorizacija, ki jo ima športnik na dan objave javnega razpisa. Športnik s kategorizacijo mora imeti na dan objave javnega razpisa stalno prebivališče v občini.
Vrednotenje elementov:
+-------------------------------------+------------------------+
|– kategorizacija mladinski razred:  | 1500 točk / športnika;|
+-------------------------------------+------------------------+
|– kategorizacija državni razred:   | 2000 točk / športnika.|
+-------------------------------------+------------------------+
3.1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ovrednoteni so programi športa, ki združujejo mladino s posebnimi potrebami (mladina z motnjami v razvoju) v starosti od 15 do 20 let.
+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
| PROGRAMI | STAROST | ŠTEVILO | ŠTEVILO| ELEMENTI | VREDNOST|
|      |UDELEŽENCEV|UDELEŽENCEV|  UR  |VREDNOTENJA|ELEMENTOV|
|      |      |      |PROGRAMA|      |     |
+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
|Prilagojena|od 15 do 20| od 5 do 10| 80 ur | Športni |18 točk /|
| športna |  let  |      |    | objekti in| uro / |
| vadba ali |      |      |    | površine | skupino |
|  drugi  |      |      |    +-----------+---------+
|prilagojeni|      |      |    | Strokovni |11 točk /|
| programi |      |      |    | kader v | uro / |
|  športa |      |      |    |  športu | skupino |
+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
Preglednica 25: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa mladine s posebnimi potrebami
3.2. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
3.2.1. Interesna športna dejavnost študentov
Ovrednoteni so programi športne vadbe in tekmovanj študentov, ki se ne vključujejo v tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez. Vsi vadeči v skupini morajo imeti na dan objave javnega razpisa veljaven status študenta.
Pogoji za vrednotenje programa športa:
– vsaj 70 % vadečih v skupini mora imeti stalno prebivališče v občini.
+--------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
|PROGRAMI|  STATUS | ŠTEVILO | ŠTEVILO| ELEMENTI | VREDNOST|
|    |UDELEŽENCEV|UDELEŽENCEV|  UR  |VREDNOTENJA|ELEMENTOV|
|    |      |      |PROGRAMA|      |     |
+--------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
| Športna| Študenti |od 10 do 20| 80 ur | Športni |10 točk /|
| vadba |      |      |    | objekti in| uro / |
|  ali |      |      |    | površine | skupino |
| drugi |      |      |    +-----------+---------+
|programi|      |      |    | Strokovni | 5 točk /|
| športa |      |      |    |  kader  | uro / |
|    |      |      |    |      | skupino |
+--------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
Preglednica 26: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa študentov
3.3. ŠPORTNA REKREACIJA
Ovrednoteni so programi športno-rekreativne vadbe in športno-rekreativnih tekmovanj odraslih nad 20 let.
Pogoji za vrednotenje programa športa:
– vsaj 70 % vadečih v skupini mora imeti stalno prebivališče v občini.
Programi športne rekreacije s področja gorništva, jamarstva, potapljaštva in kolesarstva, ki potekajo v naravnem okolju, so lahko organizirani tudi manj kot petintrideset tednov v letu.
+--------------+-----------+----------+------------+------------+
| PROGRAMI IN | ŠTEVILO | ŠTEVILO | ELEMENTI | VREDNOST |
| STAROSTNE  |UDELEŽENCEV|  UR  |VREDNOTENJA | ELEMENTOV |
| KATEGORIJE |      | PROGRAMA |      |      |
+--------------+-----------+----------+------------+------------+
| Programi za |od 10 do 20| 80 ur  | Športni  | 10 točk / |
|  odrasle  |      |     | objekti in |uro /skupino|
|       |      |     | površine |      |
+--------------+-----------+----------+------------+------------+
| Programi za |od 10 do 20| 80 ur  | Športni  | 15 točk / |
| starejše nad |      |     | objekti in |uro /skupino|
|  65 let  |      |     | površine |      |
|       |      |     +------------+------------+
|       |      |     | Strokovni | 5 točk / |
|       |      |     |  kader  |uro /skupino|
+--------------+-----------+----------+------------+------------+
| Programi za |od 10 do 20| 80 ur  | Športni  | 20 točk / |
| socialno in |      |     | objekti in |uro /skupino|
| zdravstveno |      |     | površine |      |
|  ogrožene  |      |     +------------+------------+
|  odrasle  |      |     | Strokovni | 10 točk / |
|       |      |     |  kader  |uro /skupino|
+--------------+-----------+----------+------------+------------+
Preglednica 27: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa športne rekreacije
3.4. KAKOVOSTNI ŠPORT
Ovrednotene so vadba, priprave in tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki so pri pristojni nacionalni panožni zvezi registrirani za izvajalca, ki je član te zveze. V ta program športa so zajeti nastopi ekip in športnikov, ki nastopajo na uradnih tekmovalnih sistemih na državnem nivoju vse do naslova državnega prvaka.
Pogoji in kriteriji za vrednotenje programa športa tako individualnih kot kolektivnih športnih panog kakovostnega športa:
– športni rezultat posameznika oziroma ekipe se upošteva le, če v posamezni disciplini individualne športne panoge tekmuje vsaj deset športnikov oziroma vsaj pet ekip v kolektivni športni panogi.
V programih kakovostnega športa se izvajalcu dovoljuje izjema glede minimalnega števila vadečih v skupini. Če izvajalec oblikuje in prijavi skupino, ki ne dosega minimalnega števila vadečih v skupini, ali prijavi posameznika, se izvajalcu prizna sorazmeren delež točk glede na predpisano minimalno velikost celotne vadbene skupine.
Posebnosti vrednotenja kakovostnega športa:
– izvajalec je v vsaki športni panogi upravičen do sofinanciranja največ ene ženske in ene moške vadbene skupine;
– za eno najvišjo uvrstitev v državnem prvenstvu oziroma ligi v pretekli sezoni je izvajalec upravičen do dodatnih točk, ki se izračunajo tako, da se dosežene točke iz preglednice št. 28 (za individualne športne panoge) oziroma št. 29 (za kolektivne športne panoge) množijo z ustreznim faktorjem za uvrstitev iz preglednice št. 30 (za individualne športne panoge) oziroma št. 31 (za kolektivne športne panoge);
– izvajalec individualnih športnih panog, ki ima vzpostavljeno celotno selekcijsko piramido od cicibanov (cicibank) do članov (članic), je upravičen do dodatnih točk, ki se izračunajo tako, da se celotni izračun točk za program kakovostnega športa pomnoži s faktorjem 1,1;
– izvajalec kolektivnih športnih panog, ki ima vzpostavljeno celotno selekcijsko piramido od cicibanov (cicibank) do članov (članic), je upravičen do dodatnih točk, ki se izračunajo tako, da se celotni izračun točk za program kakovostnega športa pomnoži s faktorjem 1,2.
+--------------+-------------+---------+------------+-----------+
|  ŠPORTNE  | MINIMALNO | ŠTEVILO | ELEMENTI | VREDNOST |
| PANOGE IN  |  ŠTEVILO  |  UR  | VREDNOTENJA| ELEMENTOV |
| STAROSTNA  | UDELEŽENCEV |PROGRAMA |      |      |
| KATEGORIJA | NA VADBENO |     |      |      |
|       |  SKUPINO  |     |      |      |
+--------------+-------------+---------+------------+-----------+
|  Alpsko  |   2   | 320 ur |  Športni | 50 točk / |
| smučanje in |       |     |  objekti |  uro /  |
|  deskanje  |       |     | in površine| skupino |
| na snegu,  |       |     |      |      |
|  člani in  |       |     |      |      |
|  članice  |       |     |      |      |
+--------------+-------------+---------+------------+-----------+
| Atletika,  |   4   | 320 ur |  Športni | 10 točk / |
|  člani in  |       |     |  objekti |  uro /  |
|  članice  |       |     | in površine| skupino |
+--------------+-------------+---------+------------+-----------+
| Badminton, |   6   | 320 ur |  Športni | 10 točk / |
|  člani in  |       |     |  objekti |  uro /  |
|  članice  |       |     | in površine| skupino |
+--------------+-------------+---------+------------+-----------+
| Balinanje, |   8   | 320 ur |  Športni | 10 točk / |
|  člani in  |       |     |  objekti |  uro /  |
|  članice  |       |     | in površine| skupino |
+--------------+-------------+---------+------------+-----------+
| Kegljanje, |   8   | 320 ur |  Športni | 10 točk / |
|  člani in  |       |     |  objekti |  uro /  |
|  članice  |       |     | in površine| skupino |
+--------------+-------------+---------+------------+-----------+
| Nordijsko  |   2   | 320 ur |  Športni | 40 točk / |
| smučanje,  |       |     |  objekti |  uro /  |
|  člani   |       |     | in površine| skupino |
| in članice |       |     |      |      |
+--------------+-------------+---------+------------+-----------+
| Tenis, člani |   6   | 320 ur |  Športni | 10 točk / |
| in članice |       |     |  objekti |  uro /  |
|       |       |     | in površine| skupino |
+--------------+-------------+---------+------------+-----------+
|Druge športne | od 2 do 10 | 320 ur |  Športni | 5 točk / |
|panoge, člani |       |     |  objekti |  uro /  |
| in članice |       |     | in površine| skupino |
+--------------+-------------+---------+------------+-----------+
Preglednica 28: Pogoji in kriteriji za vrednotenje kakovost­nega športa individualnih športnih panog
+--------------+------------+----------+------------+-----------+
|  ŠPORTNE  | MINIMALNO | ŠTEVILO | ELEMENTI | VREDNOST |
|  PANOGE  |  ŠTEVILO |  UR  | VREDNOTENJA| ELEMENTOV |
| IN STAROSTNA | UDELEŽENCEV| PROGRAMA |      |      |
| KATEGORIJA | NA VADBENO |     |      |      |
|       |  SKUPINO |     |      |      |
+--------------+------------+----------+------------+-----------+
|  Košarka,  |   12   | 320 ur |  Športni | 120 točk/ |
|  člani in  |      |     |  objekti |  uro/  |
|  članice  |      |     | in površine| skupino |
+--------------+------------+----------+------------+-----------+
|  Nogomet,  |   16   | 320 ur |  Športni | 80 točk / |
|  člani in  |      |     |  objekti |  uro /  |
|  članice  |      |     | in površine| skupino |
+--------------+------------+----------+------------+-----------+
|Druge športne | od 10 do 16| 320 ur |  Športni | 10 točk / |
|panoge, člani |      |     |  objekti |  uro /  |
| in članice |      |     | in površine| skupino |
+--------------+------------+----------+------------+-----------+
Preglednica 29: Pogoji in kriteriji za vrednotenje kakovost­nega športa kolektivnih športnih panog
+-------------------------+---------------------+---------------+
|  ŠPORTNI REZULTATI  |    DRŽAVNO    |2. DRŽAVNA LIGA|
|             |PRVENSTVO oziroma 1. |  (faktor)  |
|             |  DRŽAVNA LIGA   |        |
|             |   (faktor)    |        |
+-------------------------+---------------------+---------------+
|Uvrstitev med prve 3   |     2,0     |   1,4   |
+-------------------------+---------------------+---------------+
|Uvrstitev med prvih 6  |     1,6     |   1,2   |
+-------------------------+---------------------+---------------+
|Uvrstitev med prvih 10  |     1,4     |   1,1   |
+-------------------------+---------------------+---------------+
|Uvrstitev med prvih 15  |     1,3     |    /    |
+-------------------------+---------------------+---------------+
Preglednica 30: Kriteriji za vrednotenje športnih dosežkov kakovostnega športa individualnih športnih panog
+--------------+---------------+---------------+----------------+
|  ŠPORTNI  |1. DRŽAVNA LIGA|2. DRŽAVNA LIGA| 3. DRŽAVNA LIGA|
| REZULTATI  |  (faktor)  |  (faktor)  |  (faktor)  |
+--------------+---------------+---------------+----------------+
| Uvrstitev  |   3,0   |   2,4   |    1,6   |
| med prve 3 |        |        |        |
+--------------+---------------+---------------+----------------+
| Uvrstitev  |   2,6   |   2,0   |    1,3   |
| med prvih 6 |        |        |        |
+--------------+---------------+---------------+----------------+
| Uvrstitev  |   2,4   |   1,8   |    1,1   |
| med prvih 10 |        |        |        |
+--------------+---------------+---------------+----------------+
| Uvrstitev  |   2,1   |   1,7   |    /    |
| med prvih 15 |        |        |        |
+--------------+---------------+---------------+----------------+
Preglednica 31: Kriteriji za vrednotenje športnih dosežkov kakovostnega športa kolektivnih športnih panog
3.5. VRHUNSKI ŠPORT
Ovrednoteni so programi športa, ki zajemajo vadbo, priprave in tekmovanja športnikov, ki so pri pristojni nacionalni panožni zvezi registrirani za izvajalca in imajo po merilih OKS-ZŠZ priznan status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda.
+-------------+------------+----------+-------------+-----------+
|  ŠPORTNE  | ŠTEVILO  |ŠTEVILO UR|  ELEMENTI | VREDNOST |
|  PANOGE  |UDELEŽENCEV | PROGRAMA | VREDNOTENJA | ELEMENTOV |
+-------------+------------+----------+-------------+-----------+
| Individualne| od 1 do 10 | 1200 ur |  Športni  | 10 točk / |
|  športne  |      |     | objekti in |  uro /  |
|  panoge  |      |     |  površine | skupino |
+-------------+------------+----------+-------------+-----------+
| Kolektivne |od 10 do 20 | 1200 ur |  Športni  | 20 točk / |
|  športne  |      |     | objekti in |  uro /  |
|  panoge  |      |     |  površine | skupino |
+-------------+------------+----------+-------------+-----------+
Preglednica 32: Pogoji in kriteriji za vrednotenje vrhunskega športa individualnih in kolektivnih športnih panog
3.5.1. Kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez za vrhunski šport
Pogoji in kriteriji za vrednotenje kategorizacij vrhunskega športa:
– izvajalec je upravičen do sredstev za kategorizacijo perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda, ki jo je dosegel športnik, ki je v letu javnega razpisa pri pristojni nacionalni panožni zvezi registriran za izvajalca. Upošteva se kategorizacija, ki jo ima športnik na dan objave javnega razpisa. Športnik s kategorizacijo mora imeti na dan objave javnega razpisa stalno prebivališče v občini.
V primeru udeležbe športnika na evropskem prvenstvu, svetovnem prvenstvu oziroma na olimpijskih igrah je izvajalec, kolikor izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, upravičen do točk in sofinanciranja v celotnem ciklusu tekmovalnega obdobja.
+--------------+------------------------------------------------+
|KATEGORIZACIJE|       ELEMENTI VREDNOTENJA       |
|       +--------------+-----------+----------+----------+
|       |  STATUS  | UDELEŽBA | UDELEŽBA | UDELEŽBA |
|       |KATEGORIZACIJE|  NA EP  | NA SP  | NA OI  |
+--------------+--------------+-----------+----------+----------+
| Perspektivni |  2000 točk | 500 točk |1000 točk |3000 točk |
|  razred  |       |      |     |     |
+--------------+--------------+-----------+----------+----------+
| Mednarodni |  5000 točk | 500 točk |1000 točk |3000 točk |
|  razred  |       |      |     |     |
+--------------+--------------+-----------+----------+----------+
|  Svetovni  |  9000 točk | 500 točk |1000 točk |3000 točk |
|  razred  |       |      |     |     |
+--------------+--------------+-----------+----------+----------+
Preglednica 33: Pogoji in kriteriji za vrednotenje kategorizacij športnikov vrhunskega športa
3.6. ŠPORT INVALIDOV
Ovrednoteni so programi športa invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
| PROGRAMI |  STATUS | ŠTEVILO | ŠTEVILO| ELEMENTI | VREDNOST|
|      |UDELEŽENCEV|UDELEŽENCEV|  UR  |VREDNOTENJA|ELEMENTOV|
|      |      |      |PROGRAMA|      |     |
+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
|Prilagojena| Invalidi | od 3 do 10| 80 ur | Športni |15 točk /|
| športna |      |      |    | objekti in| uro / |
| vadba ali |      |      |    | površine | skupino |
|  drugi  |      |      |    +-----------+---------+
|prilagojeni|      |      |    | Strokovni |10 točk /|
| programi |      |      |    |  kader  | uro / |
|  športa |      |      |    |      | skupino |
+-----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+
Preglednica 34: Pogoji in kriteriji za vrednotenje programov športa invalidov
3.7. PREDNOSTNI PROGRAMI ŠPORTA LOKALNEGA POMENA
V prednostne programe športa lokalnega pomena so vključeni programi, ki jih občina v skladu s tem pravilnikom opredeli za prednostne na lokalni ravni.
V letnem programu športa za posamezno leto se določi delež sredstev, ki so namenjena sofinanciranju prednostnih programov športa lokalnega pomena.
Prednostni programi športa lokalnega pomena so:
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, in sicer kategorije starejših dečkov in deklic,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport in
– vrhunski šport
v individualnih in kolektivnih športnih panogah, ki po razvrstitvi Strokovnega sveta RS za šport sodijo v prvi razred športnih panog v Sloveniji.
Izhodišče za vrednotenje in sofinanciranje prednostnih programov športa lokalnega pomena so zadnji javno objavljeni razvidi razredov športnih panog in športni rezultati vadečih pri izvajalcu.
Pogoji in kriteriji za vrednotenje in sofinanciranje programa:
– posamezen izvajalec lahko kandidira za sofinanciranje samo v eni starostni kategoriji v posamezni športni panogi, ki je na dan objave javnega razpisa uvrščena v prvi razred individualne oziroma kolektivne športne panoge;
– športna panoga izvajalca se mora v občini izvajati najmanj pet let;
– posamezen športnik, ki je pri pristojni nacionalni panožni zvezi registriran za izvajalca individualne športne panoge v starostni kategoriji, ki je uvrščena v prednostni program športa lokalnega pomena, mora v zadnjih treh sezonah vsaj enkrat doseči uvrstitev na prva tri mesta v svoji starostni kategoriji na državnem ali mednarodnem nivoju tekmovanja pod okriljem nacionalne ali mednarodne panožne športne zveze;
– registrirana ekipa izvajalca kolektivnih športnih panog mora biti vključena v uraden ligaški sistem tekmovanja na državnem nivoju vse do naslova državnega prvaka.
Vrednotenje elementov po posameznih kriterijih:
– V postopku vrednotenja se prijave izvajalcev glede na program športa razvrstijo in točkujejo po naslednji prioritetni lestvici:
1. kakovostni in vrhunski šport:           100 točk;
2. športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:       50 točk.
– Glede na vrsto športne panoge imajo kolektivne
športne panoge prednost pred individualnimi
športnimi panogami:
1. kolektivne športne panoge:            100 točk;
2. individualne športne panoge:            50 točk.
– Glede na starostne kategorije sta prioritetni
vrstni red in točkovanje sledeča:
1. člani oziroma članice:              100 točk;
2. starejši dečki oziroma deklice:          90 točk;
3. mladinci oziroma mladinke:             80 točk.
4. mlajši mladinci oziroma mladinke:         70 točk.
– V individualnih športnih panogah ima glede na dosežen športni
rezultat prednost višji rezultat, pridobljen na mednarodnem
pred državnim nivojem tekmovanj pod okriljem nacionalne oziroma
mednarodne panožne športne zveze:
1. prvo mesto na mednarodnem tekmovanju:       120 točk;
2. drugo mesto na mednarodnem tekmovanju:      100 točk;
3. tretje mesto na mednarodnem tekmovanju:      80 točk;
4. prvo mesto na državnem prvenstvu:         60 točk;
5. drugo mesto na državnem prvenstvu:         40 točk;
6. tretje mesto na državnem prvenstvu:        20 točk.
– V kolektivnih športnih panogah sta prioritetni vrstni red in
točkovanje glede na uradni ligaški sistem tekmovanja na
državnem nivoju sledeča:
1. nastopanje v prvi državni ligi:          100 točk;
2. nastopanje v drugi državni ligi:          50 točk;
3. nastopanje v tretji državni ligi:         25 točk.
Sredstva, ki jih pridobi izvajalec, lahko nameni za:
– stroške športnih objektov in površin;
– stroške strokovnega kadra v športu;
– materialne stroške izvedbe programa športa.
3.8. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
3.8.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Ovrednoteni so programi izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu, ki jih izvajajo Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, nacionalne panožne športne zveze in verificirane izobraževalne institucije, udeležujejo pa se jih posamezni člani izvajalca. Glavna koordinatorja za usposabljanje strokovnega kadra v športu sta Inštitut za šport pri Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.
Posamezen izvajalec je upravičen do sofinanciranja največ dveh programov izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja letno.
Posamezen program izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja se sofinancira oziroma ovrednoti v višini 10 točk.
3.8.2. Založniška dejavnost
Ovrednoteno je izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih ter občasnih športnih publikacij, kot so periodična literatura, strokovna literatura in propagandno gradivo na temo športa v občini.
Sofinancira se izdajanje:
– periodične literature, kot so revije in zborniki športnih dejavnosti v občini;
– strokovne literature, kot so strokovna dela s področja športne vzgoje, športnega treniranja in športne rekreacije, učbenikov in izobraževalnega gradiva ter literature o športni dejavnosti;
– propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti v občini;
– avdio in video ter računalniških programov na temo športnih dejavnosti.
Posamezen izvajalec je upravičen do sofinanciranja največ dveh programov založniške dejavnosti letno.
Posamezen program založniške dejavnosti se sofinancira oziroma ovrednoti v višini 10 točk.
3.8.3. Informacijski sistemi na področju športa
Ovrednoteno je izvajanje programov izdelave in obdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti, ki se uporabljajo v športu (zbiranje in obdelava podatkov s področja organiziranosti športa, financiranja športa, športnih objektov in površin idr.), nakupa tehnologije in vzdrževanja ter razvijanja informacijskega sistema na področju športa v občini.
Posamezen izvajalec je upravičen do sofinanciranja največ dveh programov informacijskih sistemov na področju športa letno.
Posamezen program se sofinancira oziroma ovrednoti v višini 10 točk.
3.8.4. Športne prireditve
Ovrednotene so občinske, medobčinske, državne in mednarodne športne prireditve tekmovalnega značaja.
Pogoji in kriteriji za vrednotenje:
– izvajalec lahko pridobi proračunska sredstva le za prireditev, ki bo prijavljena in izvedena na območju občine;
– izvajalec lahko pridobi proračunska sredstva za največ štiri prireditve letno, in sicer se sofinancirajo športne prireditve z najmanj tridesetimi udeleženci;
– vsi prijavljeni in nastopajoči športniki na državnih in mednarodnih športnih prireditvah morajo biti registrirani pri svoji nacionalni panožni športni zvezi.
Pogoj iz prve alineje izjemoma ne velja za zimske športne panoge, ki se zaradi objektivnih oziroma prostorskih možnosti ne morejo izvesti na območju občine.
+--------------------------------------------+------------------+
|ELEMENTI VREDNOTENJA            |VREDNOST ELEMENTOV|
+-----------------+--------------------------+------------------+
|Nivo prireditev |Občinska športna     |     500 točk|
|         |prireditev        |         |
|         +--------------------------+------------------+
|         |Medobčinska športna    |     1000 točk|
|         |prireditev        |         |
|         +--------------------------+------------------+
|         |Državna športna      |     1500 točk|
|         |prireditev        |         |
|         +--------------------------+------------------+
|         |Mednarodna športna    |     2000 točk|
|         |prireditev 3       |         |
|         +--------------------------+------------------+
|         |Mednarodna športna    |     2500 točk|
|         |prireditev 2       |         |
|         +--------------------------+------------------+
|         |Mednarodna športna    |     3000 točk|
|         |prireditev 1       |         |
+-----------------+--------------------------+------------------+
|Prostor     |Pokrit športni objekt   |      50 točk|
|prireditev    +--------------------------+------------------+
|         |Nepokrit športni objekt  |     100 točk|
|         |(na prostem)       |         |
+-----------------+--------------------------+------------------+
|Trajanje     |Enodnevna prireditev   |      50 točk|
|prireditev    +--------------------------+------------------+
|         |Dvodnevna prireditev   |     100 točk|
|         +--------------------------+------------------+
|         |Tri ali večdnevna     |     150 točk|
|         |prireditev        |         |
+-----------------+--------------------------+------------------+
|Starostne    |Do vključno 15 let    |      50 točk|
|kategorije    +--------------------------+------------------+
|udeležencev   |Od 16 do vključno 20 let |     100 točk|
|prireditev    +--------------------------+------------------+
|         |Odrasli od 21. leta dalje |     150 točk|
+-----------------+--------------------------+------------------+
|Tradicionalnost |Četrta izvedba      |      50 točk|
|prireditev    +--------------------------+------------------+
|         |Peta do osma izvedba   |     100 točk|
|         +--------------------------+------------------+
|         |Deveta izvedba in več   |     150 točk|
|         |ponovitev         |         |
+-----------------+--------------------------+------------------+
Preglednica 35: Pogoji in kriteriji za vrednotenje športnih prireditev
Mednarodne prireditve so tiste športne prireditve, kjer so poleg slovenskih športnikov prijavljeni in nastopijo tudi športniki iz drugih držav. Mednarodne športne prireditve morajo biti prijavljene pri mednarodni panožni športni zvezi in biti uvrščene v njihov koledar tekmovanj.
Mednarodne športne prireditve se s temi merili delijo na:
– mednarodna prireditev 1, če nastopi vsaj 75 % športnikov iz tujine,
– mednarodna prireditev 2, če nastopi vsaj 50 %, a manj kot 75 % športnikov iz tujine,
– mednarodno prireditev 3, če nastopi vsaj 25 %, a manj kot 50 % športnikov iz tujine.
Državne prireditve so tiste športne prireditve, kjer so prijavljeni in nastopijo pretežno slovenski športniki oziroma je športnikov iz drugih držav manj kot 25 %. Državne športne prireditve morajo biti prijavljene pri nacionalni panožni športni zvezi in biti uvrščene v njen koledar tekmovanj.
3.8.5. Delovanje športnih društev, zvez športnih društev in zavodov, povezanih s športom
Ovrednoteno je redno delovanje športnih društev, zveze športnih društev, občinske športne zveze in zavodov s področja športa. Izvajalcem, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, se sofinancirajo materialni stroški tehničnega in administrativnega delovanja ter njihovi prejemki. Osnova za sofinanciranje je število vključenih članov s plačano članarino, kot je razvidno iz predložene dokumentacije izvajalca.
+--------------------------+-----------------+------------------+
|     PROGRAM     |   ŠTEVILO   |   VREDNOST   |
|             |   ČLANOV   |   ELEMENTOV  |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Delovanje športnih društev|  od 10 do 20  |   100 točk   |
|in zavodov, povezanih s  +-----------------+------------------+
|športom na ravni lokalne |  od 21 do 50  |   400 točk   |
|skupnosti         +-----------------+------------------+
|             |  od 51 do 100 |   600 točk   |
|             +-----------------+------------------+
|             |   nad 100   |   800 točk   |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Delovanje občinske športne|   od 5 do   |  20000 točk  |
|zveze in zvez športnih  |  10 društev  |         |
|društev          +-----------------+------------------+
|             |   od 11 do  |  25000 točk  |
|             |  20 društev  |         |
|             +-----------------+------------------+
|             | nad 20 društev |  30000 točk  |
+--------------------------+-----------------+------------------+
Preglednica 36: Pogoji in kriteriji za vrednotenje delovanja športnih društev, zvez športnih društev in zavodov, povezanih s športom
Pogoji za vrednotenje programa:
– občinska športna zveza mora biti na dan objave javnega razpisa članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez.
3.8.6. Športni objekti in površine
V sklopu javnega razpisa se izvajalcem za tekoče in investicijsko vzdrževanje ter investicije v športnih objektih in površinah dodelijo sredstva za ta namen.
Pogoji in kriteriji za sofinanciranje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter investicije v športnih objektih in površinah:
– sredstva se lahko namenijo za športne objekte in površine, namenjene športni dejavnosti, ki ležijo v občini in so v lasti oziroma solastnini občine;
– izvajalec mora imeti na dan objave razpisa pridobljeno vso dokumentacijo (npr. gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo), ki jo zakonodaja zahteva za izvedbo investicije oziroma investicijskega vzdrževanja;
– investicije in investicijska vzdrževanja, ki se bodo oziroma se že izvajajo v več fazah, morajo biti predstavljene v celoti, vključno s finančno konstrukcijo;
– izvajalec mora za izvedbo posameznega projekta tekočega vzdrževanja zagotoviti vsaj 40 % lastnih sredstev;
– izvajalec mora za izvedbo posameznega projekta investicijskega vzdrževanja in investicij zagotoviti vsaj 30 % lastnih sredstev.
Prednost pri sofinanciranju imajo že začete investicije, ob predpostavki, da izvajalec razpolaga z vso potrebno dokumentacijo.
Ob upoštevanju pogojev, navedenih v prejšnjih dveh odstavkih, se sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije dodeljujejo po sledečem točkovanju oziroma prednostnem redu:
1. športni objekti in površine namenjene športni
vzgoji otrok in mladine:               100 točk;
2. športni objekti in površine namenjene vrhunskemu
športu:                        80 točk;
3. športni objekti in površine namenjene
kakovostnemu športu:                 60 točk;
4. športni objekti in površine namenjene športni
rekreaciji:                      40 točk.
Sredstva za tekoče vzdrževanje se, prav tako ob upoštevanju
prej navedenih pogojev dodeljujejo po sledečem točkovanju
oziroma prednostnem redu:
1. športni objekti in površine namenjene športni
vzgoji otrok in mladine:               100 točk;
2. športni objekti in površine namenjene športni
rekreaciji:                      80 točk;
3. športni objekti in površine namenjene
kakovostnemu športu:                 60 točk;
4. športni objekti in površine namenjene vrhunskemu
športu:                        40 točk.
Izvajalec lahko sredstva nameni za:
– tekoče vzdrževanje, kar pomeni redno vzdrževanje objektov in površin (npr. beljenje, košnja travnatih igrišč), stroški manjših popravil;
– investicijsko vzdrževanje, ki zajema občasna večja popravila in obnovo športnih površin, s katerimi se ne posega v konstrukcijo objekta;
– investicije, kot so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja lastnika oziroma solastnika in drugih vlagateljev ter nabavo in namestitev opreme in naprav.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 48/08).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-158/2012-3
Medvode, dne 8. maja 2012
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.