Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2817/12 , Stran 1156
Ob-2817/12
Na podlagi 41. člena Statuta družbe Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d., uprava sklicuje
16. sejo skupščine
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d. Ljubljana, Koprska 94,
ki bo v četrtek, 28. 6. 2012 ob 8.30, na sedežu družbe v Ljubljani, Koprska 94, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Za predsedujočo skupščini se izvoli: Branka Neffat, univ. dipl. prav. Izvolita se dva preštevalca glasov: Zvonko Lovše, Anita Kastelic. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nataša Erjavec. 2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Skupščina se seznani s prejemki članom vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2011. Točka 2.a je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Bilančni dobiček znaša 145.346,00 EUR in je sestavljen iz dobička leta 2011 v višini 22.495,00 EUR, ter prenesenega dobička preteklih let v višini 153.487,00 EUR in povečanja drugih rezerv iz dobička v višini 30.636 EUR. Del bilančnega dobička po zaključnem računu 2011 v znesku 3.022,00 EUR se razdeli za dividende in sicer iz dobička leta 2011, ostanek v višini 142.324,00 EUR ostane nerazporejen kot preneseni dobiček. Bruto dividenda na delnico znaša 0,19 EUR. Dividende se izplačajo do 31. 10. 2012 delničarjem po stanju v delniški knjigi na dan sklepanja na skupščini. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2011 ter jima v skladu 294. členom Zakona o gospodarskih družbah podeli razrešnico. Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2011, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Varnost Vič, d.d., Koprska 94, Ljubljana, in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s 296. člena ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe, www.varnost-vic.si, na isti spletni strani so objavljeni obrazci za prijavo na skupščino, obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Varnost Vič, d.d., Koprska 94, Ljubljana. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Varnost Vič, d.d., Koprska 94, Ljubljana. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Varnost Vič, d.d., Koprska 94, Ljubljana. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Varnost Vič, varovanje premoženja, d.d. Rajko Makarić direktor