Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

VL 85534/2011 Os-2524/12 , Stran 1162
VL 85534/2011 Os-2524/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika KBM-FINEKO, Družba za finančne storitve, trženje in svetovanje d.o.o. – Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, ki ga zastopa Martin Miložič, Bregantova ulica 6, Miklavž na Dravskem polju, proti dolžniku Samu Kaič, Šišenska cesta 32, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Željko Krajnc, Čufarjeva 1, Ljubljana, zaradi izterjave 13.499,96 EUR, sklenilo: dolžniku Samu Kaič, Šišenska cesta 32, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Željko Krajnc, Čufarejva 1, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 5. 4. 2012