Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1679. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku in načinu sodelovanja delodajalca z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, stran 4190.

Na podlagi 164., 167., 173. in 174. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku in načinu sodelovanja delodajalca z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje
1. člen
V Pravilniku o pogojih za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku in načinu sodelovanja delodajalca z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 106/10) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti in kršitev delovnopravne zakonodaje)
(1) Ministrstvo, pristojno za delo, ugotavlja izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti na podlagi dokazil, ki jih v vlogi za vpis v register predloži delodajalec, ki želi opravljati dejavnost.
(2) Šteje se, da delodajalec v obdobju zadnjih dveh let pred vložitvijo vloge za vpis v register ni kršil delovnopravne zakonodaje, če v tem obdobju ni storil prekrška, za katerega mu je bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršitve delovnopravne zakonodaje.
(3) Ministrstvo, pristojno za delo, pred odločitvijo o vlogi za vpis v register zaprosi Inšpektorat Republike Slovenije za delo za podatke o morebitnih pravnomočno izrečenih globah za prekrške iz prejšnjega odstavka.«.
2. člen
Postopki vpisa v register, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
3. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-5/2012
Ljubljana, dne 10. maja 2012
EVA 2012-2611-0031
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve