Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2776/12 , Stran 1159
Ob-2776/12
V skladu z 298. členom ZGD-1 Istrabenz, holdinška družba, d.d., objavlja, da je dne 18. 5. 2012 od delničarja Petrol d.d., Ljubljana, prejela zahtevo za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda (predlog za uvrstitev dodatne točke kot 4. točke in preštevilčenje obstoječe 4. točke v 5. točko) na dnevni red 19. skupščine delničarjev družbe Istrabenz, d.d., in sicer: »4. Sprememba statuta družbe, odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: Spremeni se določba 8.1 statuta družbe tako, da se glasi: 8.1. (osem pika ena pika) Nadzorni svet šteje 4 (štiri) člane. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače. Črta se določba 8.2. statuta. Spremeni se določba 8.5. statuta družbe tako, da se glasi: 8.5. (osem pika pet pika) Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev. Črta se določilo zadnjega odstavka določbe 8.6. statuta, ki določa: Predsednik je vedno predstavnik delničarjev. Črta se zadnji del stavka v prvem odstavku določbe 8.9. statuta, ki se glasi: », vsaj eden od njih pa mora biti predstavnik delavcev«. Črta se drugi odstavek določbe 8.9 statuta. Črta se drugi del stavka v prvem odstavku določbe 8.11. statuta, ki se glasi: », pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovnikom«. Spremembe statuta stopijo v veljavo z dnem vpisa v sodni register. Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register se odpokličejo člani nadzornega sveta/predstavniki delničarjev, in sicer Zoran Bošković, Janez Grošelj, Tamara Jerman, Alenka Vrhovnik Težak, Franci Strajna in Mirko Kaluža. Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register se za člane nadzornega sveta družbe Istrabenz d.d. za šest letno mandatno obdobje imenujejo Zoran Bošković, Janez Grošelj, Tamara Jerman in Andrej Baričič.« Čistopis dnevnega reda V skladu z določilom četrtega odstavka 298. člena ZGD-1 Istrabenz, holdinška družba, d.d. objavlja čistopis dnevnega reda 19. redne seje skupščine delničarjev družbe Istrabenz, holdinška družba, d.d., ki bo v četrtek, 14. 6. 2012 ob 13. uri, v Kongresnem centru Portus v okviru hotelov LifeClass, na naslovu Obala 33, Portorož, ki se po vključitvi zahtevane dodatne 4. točke in preštevilčenjem dosedanje 4. točke v 5. točko dnevnega reda glasi: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: Izvoli se: – za predsedujočega skupščini: odv. Srečo Jadek; – verifikacijsko komisijo v sestavi: – predsednik: Robert Ernestl, – preštevalki glasov: Klavdija Ule, Magda Šturman. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo Ferligoj. 2. Predstavitev letnega poročila družbe Istrabenz, d.d., in Skupine Istrabenz za leto 2011 z mnenjema revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa: a) Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2011. b) Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje revizorja družbe za leto 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. 4. Sprememba statuta družbe, odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta. Delničar Petrol d.d., Ljubljana predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Spremeni se določba 8.1 statuta družbe tako, da se glasi: 8.1. (osem pika ena pika) Nadzorni svet šteje 4 (štiri) člane. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače. Črta se določba 8.2. statuta. Spremeni se določba 8.5. statuta družbe tako, da se glasi: 8.5. (osem pika pet pika) Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev. Črta se določilo zadnjega odstavka določbe 8.6. statuta, ki določa: Predsednik je vedno predstavnik delničarjev. Črta se zadnji del stavka v prvem odstavku določbe 8.9. statuta, ki se glasi: », vsaj eden od njih pa mora biti predstavnik delavcev« Črta se drugi odstavek določbe 8.9 statuta. Črta se drugi del stavka v prvem odstavku določbe 8.11. statuta, ki se glasi: », pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovnikom« Spremembe statuta stopijo v veljavo z dnem vpisa v sodni register. Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register se odpokličejo člani nadzornega sveta/predstavniki delničarjev, in sicer Zoran Bošković, Janez Grošelj, Tamara Jerman, Alenka Vrhovnik Težak, Franci Strajna in Mirko Kaluža. Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register se za člane nadzornega sveta družbe Istrabenz d.d. za šest letno mandatno obdobje imenujejo Zoran Bošković, Janez Grošelj, Tamara Jerman in Andrej Baričič. 5. Sprememba plačil članom in predsedniku nadzornega sveta ter članom in predsedniku komisije nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Člani nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije in doplačilo zaradi izpolnjevanja posebnih obveznosti v višini skupaj 900 evrov bruto mesečno. Predsednik nadzornega sveta prejme še doplačilo za opravljanje posebnih funkcij in obveznosti v višini 450 evrov bruto mesečno. Člani nadzornega sveta prejemajo plačilo za čas opravljanja funkcije, predsednik pa doplačilo za čas opravljanja posebne funkcije predsedovanja nadzornemu svetu. Člani in predsednik nadzornega sveta so do plačila v skladu s tem odstavkom upravičeni za obdobje, začenši z dnem 1. 7. 2012. Poleg plačila za opravljanje funkcije vsi člani nadzornega sveta za udeležbo na seji nadzornega sveta prejmejo sejnino, in sicer v višini, kot je določena s sklepom št. 5 skupščine z dne 30. 5. 2003. Člani komisije nadzornega sveta so upravičeni do sejnin v enaki višini, kot velja za člane nadzornega sveta, predsednik komisije nadzornega sveta pa do sejnine v enaki višini, kot velja za predsednika nadzornega sveta. Člani in predsednik komisije nadzornega niso upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in izpolnjevanja obveznosti v komisijah nadzornega sveta. Člani in predsednik komisij nadzornega sveta so do plačila v skladu s tem odstavkom upravičeni za obdobje, začenši z dnem 1. 7. 2012. Ta sklep z iztekom dne 30. 6. 2012 v celoti nadomesti sklep skupščine, sprejet dne 28. 8. 2006 pri 8. točki dnevnega reda skupščine, ki z iztekom dne 30. 6. 2012 preneha veljati. Dodatno gradivo za skupščino Zahteva za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda na 19. redno skupščino delničarjev družbe, čistopis dnevnega reda skupščine in ostalo gradivo za skupščino, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot prvotno gradivo za skupščino, na spletni strani družbe, www.istrabenz.si ter na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si/.
Uprava holdinške družbe Istrabenz, d.d.