Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2706/12 , Stran 1098
Ob-2706/12
Na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) in Pravilnika o izvedbi javnega razpisa na področju športa, mladine, preventivnih programov zdravja in socialnega varstva v Mestni občini Novo mesto, št. 600-01-3/2006-1500, Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Novo mesto za leto 2012
Predmet razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2012. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javni razpis Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji in ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa; 2. program izvajajo v Mestni občini Novo mesto; 3. v ustanovitvenih aktih imajo opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet tega razpisa; 4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa; 5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa; 6. imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katerega se prijavljajo; 7. za leto 2011 imajo izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Novo mesto. Merila za dodelitev sredstev 1. kakovost in realnost predloženega programa; 2. sodelovanje uporabnikov; 3. ustrezna kadrovska zasedba in sodelovanje prostovoljcev v programu; 4. izdelana realna finančna konstrukcija programa; 5. dosedanje delo oziroma reference. Prednostno bodo sofinancirani: – programi, ki se izvajajo redno in so uporabnikom na voljo vsak dan oziroma več ur tedensko; – programi društev, ki imajo status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, status humanitarne ali status invalidske organizacije. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2012 znaša 41.785 EUR. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2012. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave ne bodo obravnavane. Rok za oddajo prijav in način oddaje Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do petka, 15. junija 2012. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 15. junija 2012 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2012«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog se bo začelo v roku osmih dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom župana zavržene. Izid razpisa Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2012, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto na naslovu: www.novomesto.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo na Občinski upravi Mestne občine Novo mesto, Branka Bukovec, tel. 07/393-92-74 ali e-pošta: branka.bukovec@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto