Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 12-001553/0084 Ob-2775/12 , Stran 1159
Št. 12-001553/0084 Ob-2775/12
Na podlagi Statuta družbe Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Industrijska ulica 4, Lendava (v nadaljevanju: družba), in Zakona o gospodarskih družbah uprava objavlja dodatni točki dnevnega reda za 22. skupščino družbe Varstroj d.d., ki bo v petek, 15. 6. 2012, ob 9. uri, v konferenčni sobi družbe, Industrijska ulica 4, Lendava, in ki je bila sklicana z objavo v Uradnem listu RS, št. 34/12. Dodatni točki dnevnega reda, katerih uvrstitev na dnevni red je zahteval Clarinos d.o.o., Industrijska ulica 4, 9220 Lendava, ki ga zastopa direktor Drago Šulek (v nadaljevanju: delničar) sta: 5. Spremembe statuta zaradi izključitve prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala. Predlog delničarja: Na koncu 26.a člena veljavnega Statuta družbe Varstroj, d.d. se doda novi odstavek, ki glasi: Poslovodstvo je pooblaščeno, da po lastni presoji lahko odloči o izključitvi prednostne pravice pri izdaji novih delnic, če se nove delnice namenijo OTC DAIHEN EUROPE GmbH. 6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic z izključitvijo prednostne pravice pri odsvajanju. Predlog delničarja Uprava je pooblaščena, da v naslednjih 36 mesecih pridobiva lastne delnice, po najnižji nakupni ceni 3,50 EUR in najvišji nakupni ceni 10,00 EUR. Družba lahko pridobi skupno največ 52.954 lastnih delnic, vendar mora pri tem upoštevati omejitev skupnega deleža delnic iz drugega odstavka 247. člena ZGD-1. Skupščina pooblašča upravo, da po lastnih presoji lahko izključi prednostno pravico pri odsvajanju lastnih delnic, ki bodo pridobljene na podlagi tega sklepa, če se lastne delnice prodajo OTC DAIHEN EUROPE GmbH po najmanj nabavni ceni. Skupščina pooblašča upravo, da po lastni presoji lahko v skladu s tem sklepom pridobljene delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala, prav tako pa pooblašča nadzorni svet, da v primeru zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi prej navedenega umika lastnih delnic s strani uprave uskladi statut družbe s sklepom uprave o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Na poslovnem naslovu družbe Varstroj d.d., Industrijska ulica 4, Lendava, so od dneva te objave pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 9. do 13. ure, dostopni in brezplačno na vpogled: – ta dopolnitev dnevnega reda, – predlog delničarja za razširitev dnevnega reda z obrazložitvijo točk dnevnega reda, – poročilo o izključitvi prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic.
Varstroj d.d., Lendava