Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 900-3/2012-94 Ob-2767/12 , Stran 1125
Št. 900-3/2012-94 Ob-2767/12
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti pod 200.000 evrov za leto 2012
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1. Predmet prodaje je poslovni prostor z oznako 13, z identifikacijsko številko 1772-1526-13, v etaži 1, Nove Fužine 45, v skupni izmeri 22,15 m2, v stavbi, stoječi na parc. št. 1624 in 1625, k.o. Slape, z ident. št. 1772-1526. Poslovni prostor v naravi predstavlja en prostor z lastnimi sanitarijami. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izhodiščna cena: 37.655,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.2. Predmet prodaje je poslovni prostor, v skupni izmeri 100,10 m2, ki se nahaja v kletni etaži v stanovanjskem stolpiču, na naslovu Vodovodna cesta 39 v Ljubljani, z ID oznako št. 2636-865-21, v k.o. 2636-Bežigrad, in v naravi predstavlja štiri pisarne, hodnik, čajno kuhinjo in sanitarije. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izhodiščna cena: 83.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.3. Predmet prodaje je poslovni prostor št. P01, v skupni izmeri 14,68 m2, ki se nahaja v visokem pritličju objekta, na naslovu Zadružna 9, v Ljubljani z ID 1740-1287, parc. št. 548, v k.o. 1731-Udmat, in v naravi predstavlja en prostor. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Za stavbo na Zadružni 9 v Ljubljani še ni vzpostavljena etažna lastnina, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine, pri čemer se Mestna občina Ljubljana obvezuje, da bo kupcu izdala zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine pri izdelavi etažnega načrta. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izhodiščna cena: 15.400,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.4. Predmet prodaje je poslovni prostor, št. 2, v izmeri 25,15 m2, ki v naravi predstavlja večji prostor s hladilnico ter ločene sanitarije, v izmeri 7,37 m2, vse v pritličju v stanovanjsko-poslovni hiši – bloka na Njegoševi 6, ter kletni prostor, v izmeri 18,60 m2, ki se nahaja v kleti v stanovanjsko-poslovni hiši – bloka na Njegoševi 6 v Ljubljani, vse v skupni izmeri 51,12 m2, v k.o. 1726 – Šentpeter. Garderoba s sanitarijami je ločena in ni povezana z direktnim dostopom, prav tako je ločena klet, ki se nahaja pod poslovnim prostorom in ni povezana z direktnim dostopom. Za stavbo št. 425, na naslovu Njegoševa 6 v Ljubljani, je vzpostavljena nedokončana etažna lastnina, pri čemer pomeni, da skupni prostori še niso razdeljeni, kamor sodijo tudi sanitarije, v izmeri 7,37 m2, ki pa pripadajo v izključno last vsakokratnemu etažnemu lastniku posameznega dela 1726-425-95. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Predmetna nepremičnina je v času prodaje prazna. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izhodiščna cena: 90.500,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.5. Predmet prodaje je poslovni prostor, št. L-10, v skupni izmeri 115,14 m2, ki se nahaja v pritlični in kletni etaži stavbe, na naslovu Grablovičeva ulica 56 v Ljubljani, parc. št. 1/102, 1/122, 1/123, v k.o. 1727-Poljansko predmestje, in v naravi predstavlja dva večja prostora, ki imata lastne sanitarije. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Za stavbo na navedem naslovu poteka postopek vzpostavitve etažne lastnine. Vpis lastninske pravice na posameznih delih v korist kupca v zemljiško knjigo, bo mogoč po vzpostavitvi etažne lastnine. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izhodiščna cena: 134.100,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 2.6. Predmet prodaje je poslovni prostor, št. L-16, z identifikacijsko številko 1727-1038-15, na naslovu Grablovičeva ulica 52, v izmeri 33,75 m2, s servisnim prostorom, v izmeri 15,41 m2 v kleti v stanovanjsko poslovni stavbi v Ljubljani, Jakopičeva 7, Grablovičeva ulica 50 in 52, z identifikacijsko številko stavbe 1727-1038, stoječe na parc. št. 1/99, 1/128 in 1/129, k.o. Poljansko predmestje. Poslovni prostor v naravi predstavlja en večji prostor z lastnimi sanitarijami v kleti. Predmetna nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izhodiščna cena: 62.900,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 2.7. Predmet prodaje je zemljišče, parc. št. 756/2, k.o. 1730 Moste, nepozidano stavbno zemljišče, v izmeri 94 m2. Nepremičnina, ki je predmet prodaje, se nahaja v območju urejanja prostora MO-227 SSse- splošne eno- in dvostanovanjske površine. Predmetna nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012. Izhodiščna cena: 20.680,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na dodano vrednost. 3.1. Pogoji prodaje 3.1.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 3.1.2 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 3.1.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.1.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 3.1.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.1.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.1.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 3.2. Pogoji prodaje zemljišča pod točko 2.7. 3.2.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. 3.2.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.2.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 30 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 3.2.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.2.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.2.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na štev. 000-431000, v primeru prodaje zemljišč iz točke 2.7 je sklic na št. 007-432000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 9. 6. 2012. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine št. ____, na naslovu ___________«, na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. 4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 1. 9. 2012. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine pod točko 2.1–2.6, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Marini Anžur, tel. 01/306-11-34, elektronska pošta: marina.anzur@ljubljana.si. Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine pod točko od 2.7, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Melihi Dizdarević, tel. 01/306-10-68, elektronska pošta: meliha.dizdarevic@ljubljana.si. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 12. 6. 2012, s pričetkom ob 11. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana, in sicer po vrstnem redu: – Nove Fužine 45, ob 11. uri, – Vodovodna cesta 39, ob 11.15, – Zadružna 9, ob 11.30, – Njegoševa 6, ob 11.45, – Grablovičeva 56, ob 12. uri, – Grablovičeva 52, ob 12.15, – zemljišče na parc. št. 756/2, k.o. 1730-Moste, ob 12.30. 6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana, http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana