Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1643. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Bistrica ob Sotli, stran 4104.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09, 26/11) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 12. redni seji dne 10. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Bistrica ob Sotli
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 105/11).
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 2. člena odloka tako, da se glasi:
»Spomenik se nahaja v katastrski občini Trebče na parcelnih številkah 62.S, 63.S, del 687 (vzhodni del parcele ob parceli 62.S), 688, 689, 697, 699/3, 702/2.«
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 3. člena, tako da se glasi:
»Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– Upoštevanje ohranitve kulturnega spomenika v prostorskih aktih in v prostorskih ukrepih, izdanih na podlagi predpisov o urejanju prostora.
– Prepoved odstranitve (rušenja) ali predelave sestavnih delov objekta, ki so ovrednotena kot kulturni spomenik.
– Varovanje in ohranitev etnoloških, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih lastnosti v njihovi izvirnost in neokrnjenosti.
– Varovanje primarne stavbne mase, primarnih tlorisnih in višinskih gabaritov konstrukcijske zasnove in primarnih materialov na domačijskih objektih: stanovanjski stavbi, suhem stranišču, vodnjaku in gospodarskem poslopju.
– Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali območje spomenika, je v skladu z 28., 29. in 30. členom ZVKD-1 na podlagi predložene projektne dokumentacije oziroma skice z opisom predvidenih del potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS.
– V stavbno maso domačije lahko posegajo z vzdrževalnimi in sanacijskimi deli (delna ali celovita prenova) le pooblaščene osebe s predhodnim pisnim soglasjem pristojnega ZVKDS.
– Omogočiti je potrebno izvedbo strokovnih opravil v skladu z nalogami javne službe.
– V območju spomenika ni dovoljeno postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja ter reklamnih panojev, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenimi pogoji odobri pristojni zavod v skladu z vsebino in značajem spomenika.
– Na območju domačije ni dovoljeno asfaltiranje ali pretirano tlakovanje.
– Spomenik mora biti dostopen javnosti. Omogočiti je potrebno pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo na spomeniku.
– Potrebno je določiti stalnega upravljalca objekta in sprejeti načrt upravljanja skladno z novimi vsebinami in ukrepi za trajno ohranitev spomenika.
– Prepoveduje se uničevanje, poškodovanje, odnašanje predmetov ter trgovanje s predmeti ki so ovrednoteni kot del spomenika.
– Spomenik se označi v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11).
– V primeru oboroženega spopada se spomenik označi tudi z znakom Haške konvencije.
V primeru odkritja kakršnih koli arheoloških najdb mora investitor ali odgovorni vodja del najdbo zavarovati nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvestiti pristojno enoto ZVKDS (26. člen ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08), ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
4. člen
Črta se 8. člen odloka.
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
5. člen
Spremeni se 9. člen odloka tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2010-02-12
Bistrica ob Sotli, dne 10. maja 2012
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.