Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 12-000349 Ob-2813/12 , Stran 1153
Št. 12-000349 Ob-2813/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 9. člena Statuta delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest d.d., direktor sklicuje
15. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
ki bo v sredo, 27. 6. 2012, ob 14. uri, v sejni sobi družbe VOC Celje, d.d., Lava 42, Celje. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. 2. Povečanje osnovnega kapitala družbe. 3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe. 4. Odpoklic članov nadzornega sveta – predstavnikov kapitala. 5. Izvolitev novih članov nadzornega sveta. Predlogi sklepov k točkam dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa k točki. 1: Za predsednika skupščine se izvoli Darinka Rom Krajnc. Za preštevalca glasov se izvolita Gordana Verk in Mateja Martinčič. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač. 2. Odpoklic članov nadzornega sveta – predstavnikov kapitala. Predlog sklepov k točki 2: 2.1. Osnovni kapital družbe pred povečanjem znaša 467.997,83 EUR. 2.2. Osnovni kapital družbe se poveča za 2.086.463,03 EUR z denarnimi vložki zaradi poslovnega in finančnega prestrukturiranja družbe. 2.3. Osnovni kapital družbe bo po povečanju znašal 2.554.460,86 EUR. 2.4. Prednostno pravico do vpisa novih delnic imajo dotedanji delničarji v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. 2.5. Delničarji bodo vplačali denarne vložke, za kar bo družba izdala 500.000 novih navadnih prosto prenosljivih kosovnih imenskih delnic istega razreda. 2.6. Poslovodstvo družbe mora najpozneje v 30 dneh od sprejema tega sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z objavo v Uradnem listu RS povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najpozneje v 14 dneh od objave povabila v Uradnem listu RS. Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora udeleženec poslati poslovodstvu družbe v roku iz prejšnjega stavka. 2.7. Kolikor dotedanji delničarji v roku 14 dni od objave povabila v Uradnem listu RS ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo izdanih delnic, lahko poslovodstvo prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic. 2.8. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register. 2.9. Poslovodstvo družbe se pooblasti za izvedbo vseh aktivnosti za povečanje osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa, s tem, da cena za kosovno delnico ne sme biti nižja od 10 EUR, vključno za uskladitev besedila statuta družbe v skladu z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa. 3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe. Predlog sklepov k točki 3: Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d. v predlaganem besedilu. Skupščina pooblašča vabljenega notarja, da izdela prečiščeno besedilo statuta v skladu s sprejetimi spremembami. 4. Odpoklic članov nadzornega sveta – predstavnikov kapitala. Predlog sklepa k točki 4: Zaradi sprememb statuta se odpokličeta dosedanja člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala Vojko Stermecki in Zdravko Zver. Odpoklic velja z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register. 5. Izvolitev novih članov nadzornega sveta. Predlog sklepa k točki 5: Skupščina izvoli za člane nadzornega sveta družbe- predstavnike kapitala: Bojan Brajlih, Franci Kozjak, Aleš Lipovšek, Marjan Kvartič. Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe za dodatnega člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev izvolil: Anton Turk. Imenovanje velja z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register. Mandat članov nadzornega traja 4 leta od imenovanja. Gradivo Gradivo za dnevni red s predlogi in utemeljitvijo sklepov in ostalo gradivo, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od 8. do 10. ure od dneva objave tega sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe (www.voc-celje.si). Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki in člani uprave in člani nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo kot delničarji vpisane pri Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki najkasneje konec četrtega dne pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga gradiva. Način glasovanja Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Opozorilo! Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je skupščina sklepčna, če so navzoči delničarji, ki zastopajo 51% osnovnega kapitala.
VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest, d.d. direktor Bogdan Kočevar