Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 227/2012 Ob-2765/12 , Stran 1122
Št. 227/2012 Ob-2765/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc (v nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave Občine Izola, št. 24/09, 13/11 in 4/12), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo javnih površin v najem za postavitev postaj za avtomatizirano izposojo koles
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola Slovenija, matična številka: 5874190000, davčna številka: SI16510801, tel. 05/660-01-07, faks: 05/660-01-10, e-pošta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju: Občina. 2. Predmet oddaje Predmet je oddaja delov javnih površin v uporabo za postavitev postaj za avtomatizirano izposojo koles, ki se nahajajo na: 1. parkirišču pri Ladjedelnici, parc. št. 124/8, k.o. Izola, 2. parkirišče »Lonka« – Trg ob vratih, parc. št. 1288, k.o. Izola, 3. križišče – med Morovo ulico in Prešernovo cesto, parc. št. 2274/1, k.o. Izola, 4. lokacija po predlogu ponudnika. Opredeljene lokacije predstavljajo nabor možnih lokacij, ki jih izbrani ponudnik vključi v sistem. Izbrani ponudnik lahko predlaga druge lokacije, katere mora potrditi naročnik. Ponudnik lahko kandidira izključno za pridobitev v uporabo vseh lokacij, saj se vzpostavlja sistem izposoje koles. Ponudnik soglaša s postavitvijo dodatnih avtomatiziranih postaj na eni do dveh lokaciji po izbiri naročnika, ki jih bo naročnik dodatno opredelil v obdobju trajanja najema. Površina, ki se oddaja v uporabo na posamezni lokaciji, ne sme presegati 15 m2. Izklicna cena letne najemnine za najem štirih lokacij javnih površin je 1.815 EUR. Javna površina se odda v najem za določen čas, in sicer za obdobje petih let, z možnostjo podaljšanja. 3. Splošni pogoji oddaje Dejavnost se izvaja izključno na javnih površinah oddanih z razpisom in dovoljenjem pristojnih organov. Katerakoli dovoljenja in/ali soglasja in/ali drugo od pristojnih organov in institucij, potrebna v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti ponudnika oziroma vezana na postavitev samih postaj za avtomatizirano izposojo koles, je dolžan pridobiti izključno ponudnik, na svoje stroške in na svoje tveganje. (npr. kulturnovarstveno soglasje, izvedba električnega priključka …). Izbrani ponudnik nosi vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. V primeru oglaševanja na postajah za avtomatizirano izposojo koles, je ponudnik dolžan plačevati Občini takso po Odloku o občinskih taksah v Občini Izola (Uradne objave 5/03, 21/04, 7/07). 3.1 Vlaganja Javne površine, ki so predmet tega razpisom, bodo oddane v uporabo v stanju kakršnem so v trenutku oddaje. Vsako postajališče (terminal) bo moralo biti opremljeno z zemljevidom vseh postajališč. Po prenehanju trajanja pogodbe se izbrani ponudnik obvezuje, da bo javne površine, na katerih se je izvajala dejavnost, povrnil v prvotno stanje. 3.2 Uporaba in vzdrževanje Izbrani ponudnik mora vzpostaviti takšen avtomatizirani sistem izposoje koles, ki je kompatibilen s sosednjimi občinami (Koper, Piran). Ponudnik je dolžan uporabljati in vzdrževati javno površino s skrbnostjo dobrega gospodarja in upoštevati omejitve iz izdanega dovoljenja. Vse stroške vzdrževanja in servisnih storitev sistema in koles nosi izključno izbrani ponudnik. Ponudnik mora vzpostaviti avtomatizirani sistem izposoje koles, ki bo opremljen s primernim mehanizmom avtomatiziranega priklepanja in odklepanja koles, tako, da bo omogočal izposojo kolesa na postajališču A in možnost vrnitve kolesa na postajališču B. Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo kolesa ustrezno vzdrževal in okolico ter opremo postajališč redno čistil. Poleg naravne izmenjave, ki poteka sama med uporabniki, bo moral izbrani ponudnik poskrbeti za prerazporejanje koles s polnih na prazna postajališča. 3.3 Oddaja v uporabo drugi osebi in spremembe Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo avtomatizirani sistem izposoje koles upravljal sam. Izbrani ponudnik ne sme oddati pridobljene javne površine v uporabo drugi pravni ali fizični osebi. 3.4. Varščina in letna najemnina Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 500,00 EUR na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, TRR št: 01240-0100006381, s pripisom »vplačilo varščine – kolesa«. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri na pripisan TRR ponudnika. Letna najemnina za najem javnih površin se poravna v 30 dneh po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Izola, št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki Slovenije. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto. 4. Navodila za izdelavo ponudbe 4.1 Jezik Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 4.2 Ponudba, dopolnitve, spremembe Vsak ponudnik, ki želi sodelovati, mora svojo ponudbo predložiti na obrazcih, ki so priloga in sestavni del javnega razpisa, z vsemi dokazili in prilogami zahtevanimi po javnem razpisu. Vsi obrazci morajo biti podpisani s strani ponudnika, datirani in žigosani. Priloge, ki so sestavni del ponudbe, so navedene v točki 5. (Vsebina ponudbe). Ponudnik sme oddano ponudbo spremeniti in/ali dopolniti ali umakniti do poteka roka za oddajo ponudb. Komisija ne bo upoštevala nobenih sprememb in/ali dopolnitev ali umika prejetih ponudb izvedenih po poteku roka za oddajo ponudb. 5. Vsebina ponudbe Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo Komisija obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma obliki in s prilogami, kot sledi: – ponudba obrazec in priloge ponudbe morajo biti v vsebini oziroma izpolnjene v skladu z javnim razpisom, v originalu in žigosane in parafirane s strani zakonitega zastopnika ponudnika, z vsemi dokazili in prilogami v skladu z javnim razpisom, – predlog najemne pogodbe mora biti na zadnji strani parafiran, s čimer ponudnik potrjuje, da soglaša s predlagano vsebino najemne pogodbe in da jo bo podpisal v petnajstih dneh po pozivu, – dokazila o pravnem statusu ponudnika: izpisek iz sodnega registra, v katerem je ponudnik vpisan, – izjava ponudnika o izpolnjevanju finančne sposobnosti – priloga, – dokazilo o finančni sposobnosti: BON 1 (ali BON 1/P ali BON 1/SP), – izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola – priloga, – izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev – priloga, – dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe v višini 500 EUR, – izjava – Reference (kot obvezni pogoj za sodelovanje v javnem razpisu se šteje, da je ponudnik v zadnjih petih letih vzpostavil vsaj en avtomatizirani sistem izposoje koles) – cenik ponudnika – priloga. 6. Oddaja ponudbe Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 22. 6. 2012 (datum poštnega žiga), na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba-Javni sistem izposoje koles«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 7. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana, št. 011-4/2011. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 27. 6. 2012, od 16. ure dalje, v sejni sobi Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija ugotavljala popolnost ponudb glede na zahtevana dokazila. Ponudb pod izklicno ceno, ponudb oddanih po poteku razpisnega roka, nepopolnih ponudb in prijav ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti, komisija ne bo upoštevala. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 90 dni od dneva zaključka razpisnega roka. 8. Merila za ocenitev ponudb Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: – ponujena letna najemnina za predmet oddaje, – »tarifa za uro najema kolesa« in »tarifa za izdajo letne karte (abonmaja)«, – finančni načrt (model financiranja). Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. Za najugodnejšega ponudnika bo izbran ponudnik, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in dosegel najvišje število točk. V primeru, če bi dva ali več ponudnikov dosegla enako najvišje število točk, Komisija pozove ponudnike na pogajanja. Po zaključku postopka Komisija predlaga županu končno odločitev. 9. Postopek po odpiranju ponudb Pristojni organ po prejemu zapisnika komisije izda odločbo o izboru najemnika, ki jo vroči vsem ponudnikom. Na podlagi odločbe o izbiri bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od poziva skleniti najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, Občina rok za sklenitev pogodbe podaljša za 15 dni. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, Občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika. 10. Drugi pogoji javnega razpisa Občina si pridržuje pravico da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo: – kadarkoli ustavi in zaključi postopek po javnem razpisu, – kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne: tistega, ki je ponudil najvišjo najemnino za nepremičnine oziroma tistega, ki je dosegel najvišje število točk pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega ponudnika), – po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja, – kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega, – na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina). Vsak ponudnik vlaga ponudbo po javnem razpisu izključno na lastno tveganje in na lastne stroške. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od obravnavanja prispelih ponudb. 11. Ogled nepremičnin in razpisna dokumentacija Predmet najema si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov: irena.zavrtanik@izola.si. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v pisarni Občine Izola, št. 16, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 05/660-01-03 ali po el. pošti na: irena.zavrtanik@izola.si.
Občina Izola