Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2729/12 , Stran 1142
Ob-2729/12
Na podlagi 16. člena Statuta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, sklicuje uprava Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, Ljubljana
13. skupščino
Delavske hranilnice d.d. Ljubljana,
ki bo v sredo, 27. 6. 2012, ob 11. uri, v veliki sejni dvorani ZSSS, Dalmatinova 4, v Ljubljani z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana potrjuje predsednika skupščine, komisijo za štetje glasov in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika. 2. Nagovor predsednika uprave. 3. Poročilo nadzornega sveta hranilnice o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2011 in stališče nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema poročilo nadzornega sveta o preveritvi ter o potrditvi in sprejemu revidiranega letnega poročila Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2011 ter sprejema pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2011. 4. Poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2011 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2011 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta. 5. Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2011, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Predlogi sklepov: 5.1. Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana ugotavlja, da bilančni dobiček hranilnice na dan 31. 12. 2011 znaša 846.298,97 EUR. 5.2. Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2011 v višini 846.298,97 EUR za naslednje namene: – za izplačilo dividend v višini 724.595,00 EUR bruto, – za statutarne rezerve v višini 121.703,97 EUR. Dividenda za kosovno delnico znaša 5,00 EUR bruto. Do dividende so upravičeni imetniki delnic, ki so na dan 27. 6. 2012 vpisani v delniško knjigo pri KDD – centralni klirinško depotni družbi. 5.3. Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana predlaga delničarjem, da zaradi povečanja kapitalskih zahtev Delavske hranilnice v letu 2012, ki je posledica hitre rasti bilančne vsote, obračunane dividende za leto 2011 reinvestirajo v nakup novih delnic hranilnice. 5.4. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. 6. Predlog za izvolitev članov nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana. Predlog sklepa: v nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se zaradi izteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta izvolijo naslednji člani: Bojan Zupančič, Branko Sevčnikar, Cvetka Gliha, Drago Ščernjavič, Ivan Sotošek, Ladislav Kaluža in Sonja Kos. Mandat članov nadzornega sveta traja do 30. 6. 2016. 7. Predlog plačila nadzornemu svetu za opravljeno delo v letu 2011. Predlog sklepa: skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema predlog plačila članom nadzornega sveta za opravljeno delo v letu 2011 v skupni višini: 29.500,00 EUR bruto. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do plačila v višini 5.000,00 EUR bruto, namestnica predsednika nadzornega sveta je upravičena do plačila v višini 4.500,00 EUR bruto, vsak član nadzornega sveta pa je upravičen do plačila v višini 4.000,00 EUR bruto. 8. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana imenuje za revidiranje računovodskih izkazov Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2012 revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o. Ljubljana. 9. Predlog pooblastila upravi za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana pooblašča upravo hranilnice, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta v roku 36 mesecev, od dneva tega pooblastila, to je do 27. 6. 2015, permanentno kupuje lastne delnice družbe, po ceni, ki ne bo nižja od 70% knjigovodske vrednosti in ne bo višja od 130% knjigovodske vrednosti delnice v času sklenitve pogodbe o nakupu lastnih delnic, za delnico. Prodajna cena delnic, pridobljenih na podlagi tega sklepa, pri njihovi odsvojitvi ne sme biti nižja od povprečne nabavne vrednosti obstoječih delnic v skladu lastnih delnic. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana pooblašča upravo, da lahko kupuje lastne delnice, katerih delež ne sme presegati 10% osnovnega kapitala (oziroma 14.669 delnic) za namene iz prve in druge alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1 in s tem ohranjanja stabilne lastniške strukture. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih hranilnica pridobi na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do prodaje in nakupa izključena. Gradivo za skupščino Predloge sklepov pod točko 1., 3., 4., 5., 7. in 9. predlagata uprava in nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljubljana skupaj, predloge sklepov pod točko 6. in 8. pa samo nadzorni svet. Na 13. skupščini Delavske hranilnice d.d. Ljubljana bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih za posamezno točko dnevnega reda. Delničarji bodo sporočilo o sklicu skupščine, prijavnico za udeležbo ter pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini prejeli tudi po pošti. Letno poročilo Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2011 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter gradivo, ki bo obravnavano na skupščini, je delničarjem na vpogled na sedežu hranilnice v Ljubljani, Miklošičeva 5, v tajništvu uprave hranilnice, vsak delovni dan med 8. in 15. uro. Sklic skupščine s predlaganimi sklepi in letno poročilo Delavske hranilnice d.d. Ljubljana so objavljeni tudi na spletni strani hranilnice, www.delavska-hranilnica.si. Predlogi delničarjev in druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina ali, če skupščina pri posamezni točki ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena Zakona o gospodarskih družbah. Uprava hranilnice bo predloge delničarjev objavila in sporočila le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta, ter, da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Navodilo za glasovanje Delničarji uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini hranilnice osebno, po pooblaščencu ali po zastopniku, glede na delež njihovih delnic v osnovnem kapitalu, v skladu s statutom hranilnice. Za glasovanje na skupščini so upravičeni delničarji hranilnice, imetniki delnic na ime z glasovalno pravico, ki so vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 23. 6. 2012 in prijavijo svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je na dan 23. 6. 2012. Udeležence skupščine vljudno prosimo, da zaradi točnosti začetka skupščine evidentirajo udeležbo na skupščini pri vhodu v sejno dvorano, kjer bo skupščina potekala, najmanj pol ure pred pričetkom seje skupščine, zaradi vzpostavitve evidence o udeležbi in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Če skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, v istih prostorih ob 12. uri. V tem primeru bo skupščina hranilnice veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava hranilnice Jasna Mesić, članica Jože Stegne, predsednik