Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1650. Odlok o spremembi Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kostanjevica na Krki, stran 4113.

Na podlagi 2. točke 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – ZVVJTO-UPB4 (Uradni list RS, št. 58/02, 55/03, 86/04, 60/06, 33/07, 41/11), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek), na podlagi poziva Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorata za informacijsko družbo št. 007-12/2006-DEK/952 z dne 21. 3. 2012 je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 2. izredni seji dne 17. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kostanjevica na Krki
1. člen
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo naslednji členi Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 38/09) in Odloka o spremembi Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 32/11), in sicer:
– v 1. členu se za oklepajem v zadnji vrstici pika spremeni v vejico, ter se za njo doda besedilo: »Dogovor o ureditvi spornih razmerij (v nadaljevanju: delitvena bilanca) vključno s sredstvi po sklenjeni delitveni bilanci med Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki iz naslova vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.«
– 2. člen se za besedama »Republika Slovenija« dopolni z naslednjim besedilom: »… in s strani Občine Krško po sklenjeni delitveni bilanci med Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki.«
– do sedaj veljavni 5. člen se v celoti črta, ter se namesto njega doda spremenjen 5. člen, ki se sedaj glasi:
»5. člen
(način sestave in objave seznama upravičencev)
Občinska uprava pripravi predlog seznama dejanskih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje po združenih poravnavah, za katere so bile sklenjene pisne poravnave iz 4. člena tega odloka ali izdana ustrezna pravnomočna sodna odločba (v nadaljevanju: predlog seznama), ter sredstev iz delitvene bilance med Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki. Osnova predloga seznama so prijave upravičencev, razpoložljive evidence in podatki iz arhivov, s katerimi razpolagajo občina, bivša krajevna skupnost in druge pravne in fizične osebe, podatki pa so lahko pridobljeni tudi z javnimi pozivi osebam, ki razpolagajo z ustrezno dokumentacijo.
Predlog seznama se v roku 30 dni po sklenitvi pisne poravnave ali pravnomočne sodne odločbe iz 4. člena tega odloka, oziroma sredstev iz delitvene bilance med Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki po vseh predloženih zahtevkih za bivšo Krajevno skupnost Kostanjevica na Krki, objavi na oglasni deski in spletni strani občine, lahko pa se objavi tudi na druge, krajevno običajne načine. Vse objave predloga seznama pa morajo biti opravljene istega dne.
Na enak način se objavi obvestilo predloga seznama dejanskih končnih upravičencev skupaj s sorazmernimi deleži.
Na predlogu seznama so, ob splošnih podatkih o zahtevku, za katere so bile dosežene pisne poravnave, naslednji podatki o posameznem dejanskem upravičencu: ime in priimek oziroma naziv dejanskega upravičenca, naslov v času vlaganja in/ali naslov v času objave predloga seznama ter delež poravnanega zneska vlaganj, ki pripada dejanskemu upravičencu.
Predlog seznama mora vsebovati tudi pouk o pravnem sredstvu z navodili za ravnanje po 6. členu tega odloka.«
– prvi odstavek 7. člena se za oklepajem dopolni z naslednjim besedilom: »..., skupaj s sorazmernimi deleži.«
– v tretjem odstavku 7. člena se za oklepajem vejica spremeni v piko, ter se besedilo v nadaljevanju črta.
– do sedaj veljavni 8. člen se v celoti črta, ter se doda spremenjen 8. člen, ki se sedaj glasi:
»8. člen
(določitev deleža vračila)
Od zneska, ki ga je občina prejela v poravnavi z Republiko Slovenijo in od zneska, ki ga je občina prejela ob delitveni bilanci z Občino Krško se ugotavlja sorazmerni delež glede na evidentirano vlaganje fizičnih upravičencev in pravnih prednikov občine na osnovi verodostojne dokumentacije. Sredstva (kot sorazmerni delež pravnih prednikov), ki pripadejo občini, je dolžna nameniti za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem so bila sredstva združena.
Osnova za vračilo vlaganj končnim upravičencem so podatki končnih upravičencev, gradbenih odborov in krajevne skupnosti, vplačani zneski in prispevki v delu in materialu pri gradnji telekomunikacijskega omrežja pa se zmanjšajo za povprečno višino obveznih dajatev, ki jih je ugotovilo Državno pravobranilstvo Republike Slovenije pri poravnavah z občino, ker ni možno razvrstiti večino posameznih upravičencev glede na posamezne sklenjene poravnave. Vplačani zneski se upoštevajo tako, da se višina vsakega posameznega vplačanega zneska (obroka) preračuna v nemške marke po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan vplačila. Za končne upravičence, ki so na seznamih gradbenih odborov in ki ob svojem zahtevku niso predložili dokumentov o vplačilih, se njihov prispevek in obvezne dajatve izračuna po podatkih gradbenih odborov ali kot povprečje prispevkov in povprečne obvezne dajatve tistih končnih upravičencev, ki so svoje prispevke dokumentirali, tudi izplačila le-teh se upoštevajo pri določitvi dokončnega sorazmernega deleža za fizične upravičence.
V primeru, da je bila poravnava, sklenjena po prej veljavnem odloku s posameznim končnim fizičnim upravičencem, ugodnejša, ostane le-ta v veljavi s tem, da se poračunajo tudi zakonske zamudne obresti zaradi novonastalega stanja kot posledica združevanja poravnav iz prejšnjega odstavka (upoštevanje povprečne obvezne dajatve in novih rokov).
Pri izračunu se upoštevajo cene opravljenih ur in drogov po pravilniku (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podatkih za ugotavljanje višine vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Priloga 3, Uradni list RS, št. 92/06) oziroma cenilnem mnenju za primere, kjer so bila ugotovljena odstopanja v opravljenih urah dela, glede na potrebno vlaganje dela v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.«
Člani gradbenih odborov kot končni upravičenci niso upravičeni do vračila sredstev iz naslova dela gradbenega odbora.
– prvi odstavek 10. člena se za besedo »o vračilu« in pred besedama »deleža vlaganj« doda beseda »sorazmernega«, nato pa se za besedami »sorazmernega deleža vlaganj« dopolni z naslednjim besedilom: »… glede na novo nastalo stanje po tem odloku glede upravičencev, ki so odklonili podpis poravnave oziroma ostane sklenjena poravnava glede upravičencev, ki so poravnavo podpisali po prejšnjem odloku, v veljavi, pri čemer se v primeru višjega izračuna vračila, kot posledica novo nastalega stanja po tem odloku, takšnim upravičencem izdela in pošlje v podpis aneks k že sklenjeni poravnavi, v ostalih primerih pa se upravičencem, ki so sklenili poravnavo po prej veljavnem odloku pošlje obvestilo o novem izračunu brez kakršnihkoli finančnih posledic za upravičenca«
– drugi odstavek 10. člena se dopolni tako, da se med besedama »izplačilo« in »deleža« v drugi vrstici doda besedilo »sorazmernega«, tako da se drugi odstavek 10. člena po novem glasi:
»Pisna poravnava iz prejšnjega odstavka, sklenjena med občino in dejanskim končnim upravičencem, je podlaga za izplačilo sorazmernega deleža vračila dejanskemu končnemu upravičencu.«
– drugi odstavek 12. člena se dopolni tako, da se sedaj glasi:
»Prejeta vračila po posameznem poravnanem zahtevku bo občina začela vračati dejanskim končnim upravičencem najkasneje v roku 30 dni po prejemu vseh sredstev s strani Slovenske odškodninske družbe d. d. in po prejemu sredstev po sklenjeni delitveni bilanci med Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki, ki se nanašajo na posamezni poravnalni zahtevek, pod pogojem, da bo znan seznam dejanskih končnih upravičencev. Nakazilo deleža vračila dejanskim končnim upravičencem se izvrši v roku 8 dni od prejema podpisane poravnave oziroma aneksa k že sklenjeni poravnavi po prej veljavnem odloku iz 10. člena tega odloka.«
– 12. člen se dopolni z novim petim odstavkom, ki se glasi:
»V primeru pravno veljavnih ugotovitev kakršnihkoli nepravilnosti pri izračunanih upravičenjih po že sklenjenih poravnavah po prej veljavnem odloku in pri sklenjenih poravnavah oziroma aneksov k sklenjenim poravnavam po tem odloku, se tako ugotovljena denarna sredstva lahko vrnejo Slovenski odškodninski družbi d. d.«.
2. člen
Ostala določila Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kostanjevica na Krki in določila Odloka o spremembi Odloka o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kostanjevica na Krki ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 383-1/2008
Kostanjevica na Krki, dne 17. maja 2012
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.