Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2750/12 , Stran 1146
Ob-2750/12
Na podlagi 10.4. točke Statuta družbe Daimond, Trgovina in zastopanje d.d., Žnidarčičeva 19, Šempeter pri Gorici, upravni odbor družbe sklicuje
14. skupščino
družbe Daimond, Trgovina in zastopanje d.d.,
ki bo v Šempetru pri Gorici, dne 28. 6. 2012, ob 13. uri, na sedežu družbe, Žnidarčičeva 19, Šempeter pri Gorici. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in predstavitev notarja. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Srdan Tovornik. Za preštevalca glasov se izvolita Tamara Semolič Cijan in Matjaž Valenčič. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Daimond d.d. za leto 2011, poročilom upravnega odbora in odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: – Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Daimond d.d. za leto 2011 in poročilom upravnega odbora. – Upravnemu odboru družbe in izvršnemu direktorju se podeli razrešnica za poslovno leto 2011. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so imetniki delnic konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 24. 6. 2012. Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo na skupščino prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča. Delničarji morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov (nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Na sedežu družbe so od dneva sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 11. do 12. ure dostopni in na vpogled predlogi sklepov. Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.
Daimond, Trgovina in zastopanje d.d. upravni odbor predsednik upravnega odbora Miran Kraševec