Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 12-000674 Ob-2814/12 , Stran 1154
Št. 12-000674 Ob-2814/12
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.4. točke Statuta delniške družbe CM Celje, d.d. – Ceste mostovi Celje, družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, Celje, upravni odbor družbe sklicuje
21. sejo skupščine
delniške družbe CM Celje, d.d. – Ceste mostovi Celje, družba za nizke in visoke gradnje, Lava 42, 3000 Celje
ki bo v sredo, 27. 6. 2012, ob 11. uri, v prostorih CM Celje, d.d., Lava 42, Celje. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. 2. Soglasje k postopku pripojitve družbe CM Inženiring Celje d.o.o., k družbi CM Celje, d.d. 3. Imenovanje posebnega revizorja. Upravni odbor družbe predlaga k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa k točki 1: Za predsednika skupščine se izvoli Darinka Rom Krajnc. Za preštevalce glasov se izvolita Gordana Verk in Mateja Martinčič. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Gregor Kovač iz Celja. 2. Soglasje k postopku pripojitve družbe CM Inženiring Celje d.o.o., k družbi CM Celje, d.d. Predlog sklepa k točki 2: Skupščina soglaša s postopkom pripojitve družbe CM Inženiring Celje d.o.o., k družbi CM Celje, d.d. 3. Imenovanje posebnega revizorja. Predlog sklepa k točki 3: Za posebnega revizorja družbe CM Celje, d.d., se imenuje družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., ki naj v celoti, zlasti pa z vidika gospodarnosti in ekonomske utemeljenosti oziroma škodljivosti poslovnih odločitev ter poštenega, skrbnega in vestnega ravnanja vseh odgovornih oseb v matični družbi CM Celje, d.d., in njenih hčerinskih družbah preveri vodenje postopkov in poslov, izvedenih oziroma sklenjenih v obdobju zadnjih 6 let od dneva sprejema tega sklepa, zlasti pa vodenje postopkov in poslov. Posebni revizor mora preveriti vse postopke in posle ter odločitve uprave, nadzornega sveta in upravnega odbora družbe CM Celje, d.d., izvedene oziroma sprejete v obdobju zadnjih 6 let od dneva sprejema tega sklepa, zaradi katerih je družba CM Celje, d.d., utrpela škodo oziroma zaradi katerih ji nastanek škode grozi, ter tako škodo ovrednotiti. Posebni revizor mora presojo opraviti zlasti z vidika ustreznosti sprejema odločitev (pravno-formalni vidik, vidik ekonomske upravičenosti ipd.), z vidika izvedbe poslov in odločitev (transparentnost, gospodarnost, smotrnost, ustreznost zavarovanj ipd.) ter z vidika njihovega vpliva na poslovanje družbe (izpostavljenost tveganjem, finančno-računovodski vidik ipd.). Posebni revizor mora o ugotovitvah posebne revizije skladno z določbo 320. člena ZGD-1 pripraviti pisno poročilo in se v njem opredeliti do vseh postopkov, poslov in odločitev, na katere se nanaša ta skupščinski sklep. Gradivo Gradivo za dnevni red s predlogi in utemeljitvijo sklepov ter ostalo gradivo, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu, od 8. do 10. ure, od dneva objave tega sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe: (www.cm-celje.si). Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge iz 300. člena ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predlog sklepa iz 301. člena ZGD-1 (volilni predlog). Upravni odbor bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Upravni odbor jim je dolžan podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki in člani upravnega odbora. Glasovalno pravico imajo delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo kot delničarji vpisane pri Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in ki najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, upravnemu odboru družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Vsaka delnica velja en glas. Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in druga gradiva. Način glasovanja Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu; za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Opozorilo! Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj 40% vseh glasov osnovnega kapitala.
CM Celje, d.d. predsednik upravnega odbora Zdravko Zver