Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2821/12 , Stran 1156
Ob-2821/12
Uprava družbe PSZ, poslovni sistem d.d., Opekarniška 15B, Celje, na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe sklicuje
3. redno skupščino
delničarjev družbe PSZ, poslovni sistem d.d.,
ki bo v petek, 29. 6. 2012 ob 8. uri, na sedežu družbe PSZ, poslovni sistem d.d. v Celju, Opekarniška 15B, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: za predsednika skupščine delničarjev družbe PSZ, poslovni sitem d.d. se izvoli Saša Zelenović, za preštevalki glasov Martina Antonič in Milena Grujič. Skupščini prisostvuje notarka Katja Fink iz Celja. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine za poslovno leto 2011, revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: skupščina delničarjev družbe PSZ, poslovni sistem d.d. se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine za poslovno leto 2011, revizorjevim mnenjem in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011. 3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: skupščina delničarjev družbe PSZ, poslovni sistem d.d. podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2011. 4. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja in računovodskih izkazov za leto 2012. Predlog sklepa: skupščina delničarjev družbe imenuje za revizorja, ki pregleda poslovanje in računovodske izkaze za leto 2012, revizijsko družbo Abeceda d.o.o. iz Celja, Stanetova 22. 5. Pridobivanje lastnih delnic. Predlog sklepa 5.1: Skupščina delničarjev pooblašča upravo, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe s tem, da: a) Najvišja nakupna cena ne sme presegati 1,5-kratnik knjigovodske vrednosti delnice na dan nakupa, najnižja pa ne sme biti nižja od 10% knjigovodske vrednosti na dan nakupa. b) Skupni nominalni znesek kupljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala. c) Pooblastilo iz prve točke tega sklepa velja 36 mesecev od dneva sprejetja sklepa. Predlog sklepa 5.2: Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. V tem primeru skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev statuta s sklepom uprave o umiku lastnih delnic. 6. Pooblastilo nadzornemu svetu. Predlog sklepa: skupščina pooblašča nadzorni svet družbe PSZ, poslovni sistem d.d., da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako, da se bo sprememba statuta o zmanjšanju osnovnega kapitala lahko izvedla in vpisala v sodni register. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, vključno z revidiranima letnima poročiloma družbe in skupine za poslovno leto 2011, Poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranih letnih poročil za družbo in skupino za poslovno leto 2011, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe PSZ, poslovni sitem d.d. v Celju, Opekarniška 15B, vsak torek in četrtek od dneva objave sklica skupščine do zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure. Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki v korist katerih so delnice družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD, konec četrtega dne pred sejo skupščine. Delničarji morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini. Na skupščini delniške družbe lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila. Zastopnik pravne osebe mora prijavi priložiti izpis iz sodnega registra oziroma predlog za vpis v sodni register, iz katerega je razvidna oseba pooblaščena za zastopanje. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo na sedež družbe najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava družbe da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.
PSZ d.d. Uprava družbe