Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2752/12 , Stran 1147
Ob-2752/12
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 35. člena Statuta družbe Terme Olimia bazeni d.d., uprava sklicuje
13. redno sejo skupščine
Terme Olimia bazeni d.d., Podčetrtek, Zdraviliška cesta 24,
ki bo v četrtek, dne 28. 6. 2012 ob 12.30, na sedežu družbe v Podčetrtku, Zdraviliška cesta 24, v sejni sobi uprave z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednice skupščine ter seznanitev skupščine s prisotnim notarjem. Predlog sklepa uprave je: Izvoli se: za predsednico skupščine: Mateja Cvetko. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe Terme Olimia bazeni d.d. za leto 2011 in seznanitev s Pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Terme Olimia bazeni d.d. za leto 2011. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 3. Sprejem sklepa o bilančnem dobičku, njegovi uporabi in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih prejeli v letu 2011. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 3.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 1.155.124,35 EUR, se razporedi: – del dobička v višini 111.342,00 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend, – del dobička v višini 1.043.782,35 EUR ostane nerazporejen. Bruto dividenda na delnico znaša 0,22 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi, d.d., na dan zasedanja skupščine. 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2011. Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih prejeli v letu 2011. 4. Sprememba in dopolnitve statuta družbe. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: V drugem odstavku 20. člena statuta družbe se črta besedilo prve in druge alineje, ki glasi: »– sklepanje pogodb o pridobivanju, odsvajanju ali obremenitvi nepremičnin, – sklepanju pogodb o investicijskih delih, drugih naložbah družbe, najemanju ali dajanju kreditov in posojil« in se ju nadomesti s tremi alinejami z besedilom, ki glasi: »– investicije, ki niso zajete v potrjenih letnih načrtih družbe, če povezani stroški nakupa posamično presegajo 2% osnovnega kapitala družbe ali skupaj 5% osnovnega kapitala družbe v enem poslovnem letu, – najemanje posojil in dajanje posojil in poroštev, ki posamič ali skupno presegajo 10% osnovnega kapitala družbe v enem poslovnem letu, – pridobivanje in odsvojitev deležev oziroma delnic, ki posamič ali skupno presegajo 10% osnovnega kapitala družbe, – pridobivanje, odsvojitev in bremenitev nepremičnin, ki posamič ali skupno presegajo 5% osnovnega kapitala družbe,«. Ostalo besedilo člena ostane nespremenjeno. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2011, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je delničarjem dostopno na vpogled na sedežu družbe: Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek, v tajništvu uprave, vsak delavnik od 9. do 12. ure do vključno dneva zasedanja skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 24. 6. 2012 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Zdraviliška cesta 24, Podčetrtek. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1C. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino 10 minut pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Terme Olimia bazeni d.d. direktor Zdravko Počivalšek, univ. dipl. inž. agr.