Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1658. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Rečica ob Savinji, stran 4138.

Na podlagi 126. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 15. seji dne 24. 4. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Rečica ob Savinji
1. člen
Prvi odstavek 14. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Odlok) se spremeni in glasi:
»(1) Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi in vzdrževati na način in pod pogoji, kot to določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča«.
2. člen
(1) V prvem odstavku 17. člena se za besedno zvezo »lokalnih cestah« doda »in javnih poteh«.
(2) Drugi odstavek 17. člena se v celoti črta. Tretji odstavek 17. člena odloka postane drugi odstavek 17. člena odloka. Četrti odstavek 17. člena odloka postane tretji odstavek 17. člena odloka.
3. člen
V prvem odstavku 24. člena odloka se na koncu stavka črta pika in doda besedilo »ali to po pogodbi opravi izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest.«
4. člen
Besedilo 35. člena odloka se v celoti nadomesti z besedilom:
»(1) Priključki nekategoriziranih cest ter individualni priključki na občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: priključki na občinske ceste) se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem upravljavca občinskih cest. S soglasjem na podlagi predpisa, ki ureja cestne priključke na javne ceste, se določijo tehnični in drugi pogoji gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Upravljavec občinskih cest izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.
(3) Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo prometno signalizacijo je sestavni del občinske ceste.
(4) Upravljavec občinskih cest lahko z odločbo zahteva prilagoditev priključka na stroške koristnika priključka, če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen.
(5) Upravljavec občinskih cest lahko ukine priključek na občinsko cesto v soglasju z lastnikom priključka oziroma imetnikom pravice uporabe.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec občinskih cest z odločbo ukine priključek na občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na njej, ali če to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Priključek se nadomesti na stroške občine.«
5. člen
Besedilo 36. člena odloka se v celoti nadomesti z besedilom:
»Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega obsega prometa ali spremenjene vrste prometa na priključku ne izpolnjuje več zahtevanih prometnih in varnostnih pogojev ali ni vzdrževan, občinska uprava samostojno ali na predlog pristojnega inšpekcijskega organa ali pristojni inšpekcijski organ samostojno z upravno odločbo odredita njegovo prometno tehnično prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.«
6. člen
Besedilo 15. točke drugega odstavka 42. člena odloka se v celoti nadomesti z besedilom:
»15. orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;«.
7. člen
Prvi odstavek 45. člena odloka se spremeni in glasi:
»(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave.«.
8. člen
V drugem odstavku 46. člena odloka se črta besedilo »– preveriti z inšpektorjem in komunalo.«
9. člen
Besedilo 53. člena odloka se v celoti nadomesti z besedilom:
»(1) Inšpekcijski in redarski nadzor nad izvajanjem tega odloka na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah v upravljanju Občine Rečica ob Savinji izvaja pristojni inšpekcijski organ, skladno z veljavnimi določbami področne zakonodaje.«.
10. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2012-6
Rečica ob Savinji, dne 24. aprila 2012
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.