Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2754/12 , Stran 1148
Ob-2754/12
Upravni odbor družbe Velo nepremičnine, upravljanje naložb, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče, na podlagi 295. člena ZGD-1 in Statuta družbe sklicuje
7. redno skupščino
družbe Velo nepremičnine, upravljanje naložb, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 29. 6. 2012 ob 9.30, v sejni sobi v IV. nadstropju poslovne stavbe, na naslovu Celovška c. 150, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih organov skupščine. Predlog sklepa (predlagatelj je upravni odbor): skupščina za predsednika izvoli Poljanšek Leopolda in za preštevalki glasov Knez Majdo in Lidijo Trampuš. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2011, ki ga je obravnaval in potrdil upravni odbor v skladu z 285. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice. Predlog sklepov (predlagatelj sklepov je upravni odbor): 3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 4.937,66 EUR se ne uporabi za razdelitev in ostane nerazporejen ter se prenese v poslovno leto 2012, kot preneseni dobiček. 3.2. Skupščina potrjuje in odobri delo predsednika in članov upravnega odbora družbe v poslovnem letu 2011 ter jim podeljuje razrešnico za poslovno leto 2011. Na skupščini bo navzoč vabljen notar Jože Sikošek. Udeleženci naj se na dan skupščine priglasijo v tajništvu družbe na Celovški c. 150 v Ljubljani – IV. nadstropje, pol ure pred skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice, ki služijo kot glasovnica za udeležbo na skupščini. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravnemu odboru družbe najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je konec 25. 6. 2012; – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 25. 6. 2012 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Pravica do obveščenosti V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče, in na lokaciji zasedanja skupščine, v tajništvu v 4. nadstropju poslovne stavbe na Celovški c. 150, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure in na uradni spletni strani družbe, www.velo.si, je dostopno gradivo za skupščino: – sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki jih je predlagal upravni odbor družbe, – letno poročilo družbe za poslovno leto 2011, – poročilo upravnega odbora družbe skupščini družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2011. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino Po stanju na dan sklica skupščine ima družba izdanih 146.661 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda.
Velo nepremičnine, d.d. Upravni odbor