Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2784/12 , Stran 1153
Ob-2784/12
Na podlagi 27. člena Statuta družbe Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška ulica 10, upravni odbor sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana,
ki bo dne 27. 6. 2012, ob 10. uri, v sejni sobi upravne stavbe, na Stolpniški ulici 10, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in notarja. Predlog sklepa upravnega odbora: Skupščina ugotovi sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli Miha Kač, odvetnik iz Odvetniške družbe Dobravc – Tatalovič & Kač o.p., d.o.o., iz Ljubljane, za preštevalki se imenujeta Mojca Brezovar in Suzana Golja. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Irena Cirman Florjančič. 2. Odpoklic članov upravnega odbora in izvolitev novih članov upravnega odbora. Predlog sklepa upravnega odbora: Z dnem 27. 6. 2012 se kot člana upravnega odbora odpokliče: Jure Kranjc, Cesta na Brdo 38, 1000 Ljubljana. Za člana upravnega odbora se z dnem 27. 6. 2012 imenuje: Andrej Košir, Stožice 17c, 1000 Ljubljana do dne, ko bi prenehal mandat članu upravnega odbora, ki ga je nadomestil. Z dnem 27. 6. 2012 se kot člana upravnega odbora odpokliče: Bojan Kozar, Cesta na Bokalce 64, 1000 Ljubljana. Za člana upravnega odbora se z dnem 27. 6. 2012 imenuje: Primož Ovijač, Ulica Rozke Usenik 5, 1000 Ljubljana, do dne, ko bi prenehal mandat članu upravnega odbora, ki ga je nadomestil. Prijava udeležbe in glasovanje na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD-centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d., na presečni dan, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (23. 6. 2012) in ki so svojo za udeležbo na skupščini pisno prijavili najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (23. 6. 2012). Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino pol ure pred začetkom seje prijavijo v sejni dvorani in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Skupščina veljavno odloča, če so na njej prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja najmanj 15% zastopanega osnovnega kapitala. Predlagatelj sklepov Predlagatelj sklepov za 1. in 2. točko dnevnega reda je upravni odbor. Gradivo Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda ter predlogi in utemeljitve predlogov, so na vpogled na sedežu družbe, v tajništvu, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, v času od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine, pri Suzani Golja. Od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine bo možen vpogled v gradivo tudi preko interneta na spletni strani, www.cp-Ij.si. Predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma če skupščina pri posamezni točki ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda ter volilni predlogi delničarjev, ki bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 oziroma 301. člena ZGD-1, bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini. Delničarjeva pravica do obveščenosti V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Cestno podjetje Ljubljana d.d. predsednik upravnega odbora Jure Kranjc