Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2720/12 , Stran 1141
Ob-2720/12
Na podlagi 33. člena Statuta družbe Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki, sklicujem
18. skupščino
delniške družbe Alples, industrija pohištva, d.d., Železniki, Češnjica 48/b, Železniki,
ki bo dne 28. 6. 2012 ob 13. uri, v poslovnih prostorih na sedežu družbe, Češnjica 48/b v Železnikih. Dnevni red skupščine s predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvoli se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov, ugotovi prisotnost vabljene notarke. 2. Seznanitev z mnenjem revizorja k letnemu poročilu 2011 in sprejem letnega poročilom družbe za leto 2011, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 2.1. Skupščina se seznani z mnenjem revizorja k letnemu poročilu 2011 in sprejema letno poročilo za leto 2011. 2.2. Skupščina v zvezi z uporabo bilančnega dobička sprejme sklep: bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2011 v višini 1.810.469,63 EUR ostane nerazporejen. 2.3. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta Alples, d.d., Železniki v poslovnem letu 2011 in se upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2011 podeli razrešnica. 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov Alples, d.d., Železniki za leto 2012 se imenuje revizijska družba Uhy revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana. 4. Razrešitev in izvolitev novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev ter seznanitev s članom nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet delavcev. Predlog sklepa: Ugotovi se, da je dne 26. 11. 2011 potekel mandat dosedanjima članoma nazornega sveta Branku Bertonclju in Tolarju Boštjanu. Prav tako je navedenega dne potekel mandat predstavniku delavcev v nadzornem svetu Juretu Čadežu. Za nova člana nadzornega sveta se za novo štiriletno mandatno obdobje imenujeta: Branko Bertoncelj in Boštjan Tolar. Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet delavcev. 5. Pooblastilo za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa: skupščina pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic, pri čemer skupni nominalni znesek kupljenih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe. Nakupna cena delnice ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice po zadnjem revidiranem poslovnem poročilu, najnižja nakupna cena pa ne nižja od 10% knjigovodske vrednosti delnice po zadnjem revidiranem poslovnem poročilu. Skupščina družbe pooblašča upravo družbe, da lahko brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala umakne lastne delnice družbe. Za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta družbe z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe, z umikom lastnih delnic, ki bo izvedena na podlagi tega sklepa, je pooblaščen nadzorni svet družbe. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniški knjigi družbe in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje v roku 3 dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci delničarjev morajo do začetka skupščine predložiti pisna pooblastila. Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor za skupščino, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe Češnjica 48/b, Železniki, v tajništvu družbe, vsak delovni dan med 11. in 12. uro od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Alples, d.d., Železniki Uprava