Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Št. 100019475 Ob-2769/12 , Stran 1150
Št. 100019475 Ob-2769/12
Na podlagi 34. člena Statuta delniške družbe ETI Elektroelement d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe sklicuje
18. skupščino družbe
ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake,
ki bo dne 12. 7. 2012, ob 12. uri, v konferenčni dvorani na sedežu družbe Obrezija 5, 1411 Izlake, Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in organov skupščine. 2. Predstavitev letnega poročila z mnenjem revizorja, predstavitev poročila nadzornega sveta, odločanje o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. Predlog sklepa: a) Bilančni dobiček družbe ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, za leto 2011, ki skladno z letnim poročilom znaša 1.150.228,98 EUR, se uporabi na naslednji način: – za razdelitev delničarjem 797.200,00 EUR, tako da znašajo dividende na delnico 1,60 EUR bruto, – za nagrado upravi, ki je delovala v letu 2011, 37.380,51 EUR, – preostali del bilančnega dobička se odvede v druge rezerve iz dobička. Dividende bodo upravičencem izplačane do 30. 9. 2012. Upravičenci do dividend so delničarji, zakonito vpisani v centralni register pri KDD na dan zasedanja skupščine. Predlog sklepa: b) Podeli se razrešnici upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2011. 3. Poročilo uprave skladno s tretjim odstavkom 247. člena ZGD-1. 4. Sprememba 31. člena Statuta družbe. Predlog sklepa: sprejme se predlagana sprememba statuta, kot sledi: Spremeni se 31. (enaintrideseti) člen statuta družbe, ki sedaj glasi: »Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, sejnin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu v obliki dnevnice, prevoznih stroškov in stroškov za prenočišče. Bruto višino plačila za opravljanje funkcije in sejnine ter pravila za povrnitev stroškov določi skupščina družbe.« Sprejme se čistopis statuta. 5. Določitev prejemkov članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: – Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 250 EUR bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 50% siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, dokler skupni znesek sejnin ne doseže 1.500 EUR bruto. – Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 6.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 3.000 EUR bruto letno. – Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. – Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo višino povračilo stroškov v zvezi z delom in druge dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se povrnejo, če je oddaljenost dejanskega bivališča člana nadzornega sveta od kraja dela organa več kot 300 kilometrov. Ta sklep se uporablja za delo članov nadzornega sveta od leta 2012 dalje. 6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: za revizorja za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana. Predloge sklepov k točkam 2, 4 in 5-dnevnega reda sta oblikovala uprava in nadzorni svet družbe, predlog sklepa pod točko 6 pa nadzorni svet družbe. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo najmanj 1/20 osnovnega kapitala, lahko skladno s prvim odstavkom 298. členom ZGD-1 zahtevajo dopolnitev dnevnega reda najkasneje do 1. 6. 2012. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko skladno s 300. členom ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje do 1. 6. 2012, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se skladno s 301. členom ZGD-1 smiselno uporabljajo določbe 300. člena ZGD-1. Volilnega predloga v tem primeru ni treba utemeljiti. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Celotno gradivo za skupščino, letno in revizijsko poročilo ter predlogi sklepov in obrazložitve posameznih sklepov, so delničarjem v popolnem besedilu na vpogled od objave sklica skupščine na sedežu družbe: Obrezija 5, 1411 Izlake, vsak delovnik, od 8. do 11. ure, gradivo pa tudi na spletni strani družbe, www.eti.si/novinarsko_sredisce/obvestila_delnicarjem.aspx. Gradivo pod točko 3. dnevnega reda bo dostopno po 5. 7. 2012, saj v tednih pred skupščino poteka odkup delnic skladno s skupščinskim pooblastilom z dne 7. 7. 2010. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji (ali njihovi pooblaščenci ter zastopniki), ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in so za pridobitev delnic pridobili dovoljenje izdajatelja, če je bilo to v času pridobitve potrebno. Vsi udeleženci morajo svojo udeležbo pisno prijaviti upravi družbe najkasneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati za fizične osebe ime in priimek ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek ter datum rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine pri upravi družbe. Delničarji lahko uresničujejo glasovalno pravico neposredno na skupščini, družba ne omogoča glasovalne pravice z elektronskimi sredstvi ali po pošti. Družba ne sprejema sporočil in predlogov delničarjev preko elektronskih sredstev. Prostor, v katerem bo skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim začetkom skupščine.
ETI Elektroelement d.d. Uprava