Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2721/12 , Stran 1116
Ob-2721/12
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, objavlja na podlagi 55. točke Kodeksa upravljanja s kapitalskimi naložbami države z dne 18. 1. 2011 ter smiselno 32. člena Zakona o upravljanju s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije
poziv za javno zbiranje ponudb
za odprodajo ustanoviteljskega deleža v zavodu Izobraževalni center energetskega sistema – ICES, Hajdrihova 2, Ljubljana
Prodajalec: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana. Predmet prodaje: ustanoviteljski delež v zavodu Izobraževalni center energetskega sistema – ICES, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju zavod), ki predstavlja 100% delež (edini ustanovitelj) v zavodu in katerega knjigovodska vrednost je na dan 31. 12. 2011 znašala 62.593,89 EUR. Prodajalec namerava prodati ustanoviteljski delež v celoti in na podlagi tega oglasa vabi interesente, da sodelujejo v tem postopku javnega zbiranja ponudb za nakup deleža. Ponudba za nakup mora vsebovati najmanj: 1. predmet ponudbe: nakup ustanoviteljskega deleža, ki predstavlja 100% delež v zavodu; 2. ponujeno ceno za celotni ustanoviteljski delež: izražena mora biti s točno določenim zneskom v EUR; 3. način in rok plačila: z nakazilom na račun prodajalca v roku, določenem v pogodbi o prodaji; 4. varščino v višini 1000,00 EUR; 5. rok veljavnosti ponudbe: vključno do 30. 6. 2012; Ponudbi je potrebno priložiti: 1. kratko obrazložitev razlogov za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb; 2. izpisek iz sodne evidence, ki izkazuje registracijo ponudnika pri pristojnem sodišču; 3. potrdilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe. Zavezujoče ponudbe morajo prispeti na sedež prodajalca Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, najkasneje v 8 dneh od objave tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – ponudba ICES«. Drugi pomembni podatki: Prodajalec se po prejemu ponudb lahko odloči, da bo z enim ali več ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja z namenom skleniti dokončno kupoprodajno pogodbo z najboljšim ponudnikom. Prodajalec lahko brez obveznosti, kadarkoli in brez navedbe razlogov prekine postopek prodaje in pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji ustanoviteljskega deleža v zavodu z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje in pogojih javnega zbiranja ponudb so interesentom na razpolago kot razpisna dokumentacija v vložišču (Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, III. nadstropje, soba št. 3D2.1). V primeru sklenitve prodajne pogodbe se prenos imetništva ustanoviteljskega deleža izvrši z dnem plačila vseh pogodbenih obveznosti kupca. Javni poziv za zbiranje ponudb je objavljen na internetnih straneh prodajalca Elektro-Slovenija, d.o.o. (www.eles.si) in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Elektro-Slovenija, d.o.o.