Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2708/12 , Stran 1100
Ob-2708/12
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje interesnih dejavnosti mladih v Mestni občini Novo mesto v letu 2012
1. Predmet razpisa Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva za programe in projekte, ki so namenjeni otrokom in mladim do 29. leta starosti. Finančno bodo podprti projekti in programi namenjeni otrokom in mladim, ki potekajo v Mestni občini Novo mesto in jih izvajajo pravne in fizične osebe iz Mestne občine Novo mesto v letu 2012. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 100.000,00 €. Razpisna področja so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Namen razpisa Namen razpisa je sofinanciranje programov in projektov za otroke in mlade, ki v Mestni občini Novo mesto potekajo kontinuirano že več let in imajo primerno kadrovsko, prostorsko in organizacijsko zasnovo. Sredstva so namenjena delovanju študentskih organizacij ter organizacijam, ki pripravljajo intermedijske projekte, mednarodne glasbene festivale na področju subkulture mladih. S kvalitetno izvedbo svojih programov in projektov prispevajo k pestrejši in kakovostnejši ponudbi vsebin za otroke in mlade. Program za otroke ali mlade predstavlja zaključeno celoto in je lahko sestavljen iz več posamičnih projektov, ki potekajo že več let zapored. Programi sestavljeni iz več pod enot potekajo kontinuirano skozi celo leto ali pa v določenem času. Program ima jasno določene cilje, izdelano programsko shemo skozi katero uresničuje zastavljene cilje, evalvacijo ter jasno opredeljeno finančno konstrukcijo. Projekt je enkraten dogodek, ki se zgodi v določenem času v letu in ni nujno ponovljiv skozi predhodno ali prihodnje leto. Festival predstavlja zaključeno programsko celoto, ki poteka vsako leto ob približno istem času in traja nekaj dni (najmanj tri). Delno sofinanciranje stroškov najemnine je namenjeno zagotavljanju prostorskih pogojev Mladinskemu centru, ki ima dodeljen status s strani Urada za mladino in deluje v MONM, njegov ustanovitelj ni država ali občina. Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja. 3. Splošni pogoji za sodelovanje Na razpise se lahko prijavijo: – mladinske organizacije, – mladinski svet (na podlagi Zakona o mladinskih svetih, Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10), – študentske organizacije (ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov, Uradni list RS, št. 38/94), – društva in zveze društev, – zavodi, – druge organizacije javne ali zasebne, ki so registrirane za izvajanje projektov ali programov za mlade. Na razpis pod točko d) delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti se lahko prijavijo študentske organizacije ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) ter mladinski svet na podlagi Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10). Na razpis pod točko f) Mladinski center – sofinanciranje najemnine se lahko prijavi mladinski center, ki ima status podeljen s strani Urada za mladino in ima sedež v MONM. Vse omenjene organizacije, društva, zavodi ali zveze morajo imeti sedež v Mestni občini Novo mesto. Nosilci kandidirajo s programi ali projekti namenjenim otrokom do 15 let ter mladim med 15. in 29. letom starosti na območju MONM. Programi za otroke in mlade morajo potekati kontinuirano in neprekinjeno najmanj 2 leti. Razpisi niso namenjeni športnim dejavnostim ter mladinskim aktivnostim komercialnega značaja. Javni razpis je namenjen aktivnostim mladih, ki prispevajo k izboljšanju družbenega položaja mladih, vključevanju mladih v družbene procese, promoviranju in skrbi za razvoj subkulturnih gibanj mladih s področja intermedijske, vizualne, uprizoritvene in glasbene umetnosti, projekti, ki spodbujajo k uresničevanju pluralnih interesov mladih, razvijanju medkulturnega dialoga, mednarodnega sodelovanja in prostovoljnega dela ter socialnega podjetništva za mlade. Namenjen je tudi humanitarnim in prostovoljnim dejavnostim, ki spodbujajo ustvarjalnost mladih, razvijajo socialni čut in pomoč otrokom, mladim, marginalnim skupinam ljudi ter so usmerjeni na preprečevanje nasilja med mladimi, zmanjševanje diskriminacije, socialne izključenosti mladih, prispevajo k večji informiranosti mladih, osveščanju in sprejemanju drugačnosti med mladimi, izvajajo preventivne ukrepe na področju zasvojenosti mladih. 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo je imenoval župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo s sklepom zavrgla vloge neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. 5. Splošni razpisni kriteriji Prijave na razpise bodo ovrednotene na podlagi kriterijev, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Splošni razpisni kriteriji, ki jih vlagatelj mora izpolnjevati zajemajo naslednje kriterije: – mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje, – opredeljeno število uporabnikov programa ali projekta, – sodelovanje z Mestno občino Novo mesto, – nepridobiten značaj programa ali projekta, – zaprošen znesek sofinanciranja ne sme presegati višine razpisanih sredstev, – najmanj 50% sredstev mora vlagatelj sam pridobiti iz virov, ki niso iz proračuna Mestne občine Novo mesto. 6. Prednostni razpisni kriteriji Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo zadostile prednostnim kriterijem, opredeljenim v razpisni dokumentaciji vsakega posameznega razpisnega področja. Prednostni kriteriji zajemajo naslednje: – poudarek je na socialnih in preventivnih programih namenjenim otrokom in mladostnikom (preprečevanje nasilja, preventivni ukrepi na področju zasvojenosti mladih, prostovoljno in humanitarno delo mladih, ustvarjalnost mladih na področju umetnosti, medkulturni dialog, medgeneracijska solidarnost, pravičnost, spodbujanje zdravega življenjskega sloga, spoštovanje življenja in okolja…), – programi ali projekti presegajo splošno kakovostno raven svojega okolja, – kažejo inovativne in aktualne pristope, – uspešnost pri pridobivanju izvenproračunskih sredstev (na podlagi poročila iz preteklega leta za tiste, ki ne kandidirajo prvič), – večletne izkušnje in reference, – izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto iz preteklega leta. 7. Uporaba kriterijev Prijavitelji se na posamezno razpisno področje lahko prijavijo z največ eno vlogo. Če je vlog več, bo strokovna komisija upoštevala le eno vlogo. Prijavitelj z isto prijavo ne more kandidirati na ostale razpise Mestne občine Novo mesto. Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih programov in projektov, izločila morebitne programe ali projekte, ki niso v skladu z razpisnim področjem ali pa ne izpolnjujejo zahtevanih kriterijev ter predlagala višino sofinanciranja programa. 8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjena otroškim in mladinskim programom, delovanju študentskih organizacij, infrastrukturi mladih ter festivalski dejavnosti, ki bodo sofinancirani s proračuna Mestne občine Novo mesto v letu 2012 znaša 100.000,00 €. 9. Obdobje za porabo: sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012. 10. Razpisni rok: rok za prijavo na javne razpise začne veljati z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, in traja 30 dni, do 26. 6. 2012. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija vsebuje: – besedilo razpisa, – prijavni obrazci od št. 1 do 4. Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene razpisne obrazce Mestne občine Novo mesto, – društva, ki se prvič prijavljajo na razpis morajo k prijavi priložiti fotokopijo o registraciji društva pri Upravni enoti Novo mesto, – reference prijavitelja (časopisni članki, objave, priznanja) – niso obvezna priloga, kolikor jih prijavitelj nima, – dokazila o prejetih finančnih sredstev iz prejšnjega leta iz virov, ki niso iz proračuna Mestne občine Novo mesto (dotacija, sponzorstva, iz državnih ali mednarodnih razpisov, lastna sredstva), kolikor je prijavitelj prejemnik dotacij iz drugih virov (obvezna priloga pri kandidiranju na javni razpis pod a) otroški in mladinski programi v javnem interesu). Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dvigne v razpisnem roku na Mestni občini Novo mesto, Urad za šolstvo, šport in mladino, Seidlova cesta 1, Novo mesto ali pa na spletnih straneh občine, www.novomesto.si. 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj ima več programskih sklopov, mora vsak program poslati v ločeni kuverti in za vsak program predložiti popolno razpisno dokumentacijo, v nasprotnem bo komisija za odpiranje ponudb izločila prijave. Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do vključno 26. 6. 2012, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na prvi strani zapečatene ovojnice pod naslovom mora pisati: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Sofinanciranje interesnih dejavnosti mladih v MONM v letu 2012«, – ter z navedbo področja, za katerega se prijava vlaga (glej področja pod točko 1), na hrbtni strani pa naslov prijavitelja: Naziv organizacije, društva ali zavoda oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno po pošti do vključno 26. 6. 2012 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija našteta pod točko 11 ter nepopolno izpolnjena ovojnica, v kateri se nahaja prijava. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Komisija bo v 15 dneh od odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, ki niso predložili popolnih prijav, da jih dopolnijo, rok za dopolnitev je 8 dni. Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev, ki: – jih ni vložila upravičena oseba, – so prepozne ali prepozne dopolnitve vlog, – so nepopolne. Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 13. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Ivica Menger, (tel. 07/393-92-11) ali ivica.menger@novomesto.si. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Prijavitelji bodo s sklepom obveščeni o višini dodeljenih sredstev najkasneje v roku 60 dni od zaključka razpisa. Vsak prijavitelj prejme posamično odločbo o upravičenosti do sofinanciranja, skupaj z odločbo bo prejel tudi pogodbo o sofinanciranju izbranih programov v letu 2012. Če se izvajalec ne odzove na poziv se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev za sofinanciranje interesnih dejavnosti mladih v MONM v letu 2012.
Mestna občina Novo mesto