Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2712/12 , Stran 1139
Ob-2712/12
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.5. točko Statuta družbe Marmor, Sežana d.d., Partizanska cesta 73a, Sežana, sklicuje direktor družbe
17. sejo skupščine
družbe Marmor, Sežana d.d., Partizanska cesta 73a, Sežana,
ki bo v četrtek, dne 28. 6. 2012, ob 13. uri, na sedežu družbe, v Sežani, Partizanska cesta 73a, Sežana. Čas prihoda na skupščino je istega dne, med 12.30 in 13. uro. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost. Za predsednika skupščine se izvoli Može Tomaž, za preštevalki se izvolita Islam Suzana in Jasmina Rijavec, na seji skupščine bo prisostvoval notar Gregor Mesar iz Sežane. 2. Predložitev letnega poročila o poslovanju družbe za poslovno leto 2011, z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila družbe Marmor, Sežana d.d. ter sklep nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom o poslovanju za leto 2011, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi sestavljenega letnega poročila družbe Marmor, Sežana d.d., s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila in mnenja pooblaščenega revizorja ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2011. 3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da znaša bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2011, 1.178.703,37 EUR, in je sestavljen iz: – čistega dobička družbe za poslovno leto 2011: 11.727,26 EUR, – prenesenega čistega dobička družbe iz leta 2010: 18.229,35 EUR, – prenesenega čistega dobička družbe iz leta 2009: 182.917,54 EUR, – prenesenega čistega dobička družbe iz leta 2008: 552.243,29 EUR, – prenesenega čistega dobička družbe iz leta 2007: 198.898,49 EUR, – prenesenega čistega dobička družbe iz leta 2006: 179.004,78 EUR, – prenesenega čistega dobička družbe iz leta 2005: 35.682,66 EUR. Predlog uporabe bilančnega dobička je naslednji: Bilančni dobiček se uporabi v naslednje namene: – 72.900,00 EUR prenesenega čistega dobička družbe iz leta 2005 in del iz leta 2006 za dividende delničarjem, v višini 0,50 EUR bruto na delnico, – bilančni dobiček v višini 1.105.803,37 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih. Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku šest mesecev po dnevu, v katerem je skupščina odločala o izplačilu dividend, in sicer po stanju delničarjev, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev KDD-Centralna klirinško depotna družba Ljubljana) konec četrtega dne pred skupščino. Terminski plan izplačila dividend posameznim delničarjem je sestavni del predloga uporabe bilančnega dobička. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave družbe in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 in jima podeljuje razrešnico. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leto 2012 imenuje družba Realinea, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Partizanska cesta 8, 1290 Grosuplje. 5. Predlog sprememb statuta in sprejem prečiščenega besedila statuta. Predlog sklepov: 5.1. Zaradi spremembe števila članov nadzornega sveta se spremeni statut v 6.1. točki in se točka 6.1. na novo glasi: Nadzorni svet družbe sestavlja pet članov. Spremeni se točka 6.2. točka in se na novo glasi: Trije člani nadzornega sveta so predstavniki delničarjev in jih imenuje skupščina, dva člana nadzornega sveta pa sta predstavnika delavcev, ki ju imenuje svet delavcev. Spremeni se točka 6.3. in se na novo glasi: Člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, voli skupščina z navadno večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. S članoma nadzornega sveta, ki ju imenuje svet delavcev, je skupščina lahko seznanjena na seji skupščine, oziroma svet delavcev, o članih nadzornega sveta imenovanih s strani delavcev, pisno obvesti direktorja družbe. Določba o članih nadzornega sveta, ki sta imenovana s strani sveta delavcev, velja dokler velja Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Spremeni se točka 6.10. in se na novo glasi: Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Nadzorni svet je sklepčen, če so pri sklepanju navzoči vsaj trije člani, ki so pravilno vabljeni in je eden izmed njih predstavnik delavcev, dva pa predstavnika delničarjev. 5.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet za izdelavo in sprejem prečiščenega besedila statuta družbe. 6. Imenovanje novih članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina sprejme predlog imenovanja članov nadzornega sveta ter se seznani s članoma nadzornega sveta, predstavnikoma delavcev družbe. 7. Vprašanja in predlogi delničarjev. Predlagatelja sklepov pod točkami 1., 2., 3. in 5. sta uprava in nadzorni svet družbe, pod točko 4. in 6. pa nadzorni svet sam. Popolno gradivo za skupščino je na vpogled in razlago ter obrazložitev predlogov sklepov vsem delničarjem od dne objave do vključno 28. 6. 2012, vsak delovni dan, od 12. do 14. ure, na sedežu družbe. Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini družbe imajo le delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev pri KDD, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem pisno najavijo svojo udeležbo. Prijava udeležbe je pravočasna, če na sedež družbe prispe do vključno 24. 6. 2012. Pooblastilo mora biti pisno in ga hrani družba. Uprava in nadzorni svet se lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo na sedež družbe najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, ima pravico od uprave družbe na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava družbe da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Prostor, kjer bo potekalo zasedanje, bo odprt pol ure pred začetkom zasedanja. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se ponovi istega dne, ob 13.30, v istem prostoru in bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Marmor, Sežana d.d. uprava družbe - direktor Ciril Sigulin