Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2719/12 , Stran 1140
Ob-2719/12
Na podlagi Statuta družbe FOND Finančna družba d.d., Vojkova 10, Idrija, sklicujem
skupščino družbe
FOND d.d., Idrija
ki bo v torek, 26. 6. 2012 ob 12. uri, v Idriji, na Lapajnetovi ulici 9. Predlagam naslednji dnevni red: 1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda. Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi. 2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Predlog sklepa: Osnovni kapital družbe v registrirani višini 69.964,26 EUR se zmanjša za 7.205,76 EUR z umikom 1.728 lastnih kosovnih delnic družbe, od tega 701 navadne delnice in 1.027 prednostnih delnic, tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 62.758,50 EUR in je razdeljen na 15.050 omejeno prenosljivih imenskih kosovnih delnic, od tega 12.827 navadnih delnic in 2.223 prednostnih delnic. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je prilagoditev obsega osnovnega kapitala dejavnosti in potrebam družbe. Znesek v višini 7.205,76 EUR se prenese v kapitalske rezerve, pri čemer je uprava družbe zadolžena za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavin kapitala. Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic po poenostavljenem postopku v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 381. člena ZGD-1, pri čemer se delnice umaknejo v breme drugih rezerv iz dobička. Skupščina družbe daje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 1.728 lastnih delnic družbe. Z umikom se navedene lastne delnice razveljavijo. Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da zaradi umika delnic ustrezno spremeni veljavni statut družbe in sicer, da ustrezno spremeni 5. in 6. člen statuta z dne 18. 2. 2009. 3. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic. Predlog sklepa: Uprava je za čas 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa pooblaščena za nakup lastnih delnic do skupaj 10% osnovnega kapitala družbe. Uprava lahko lastne delnice pridobiva po ceni, ki ne bo nižja od 300,00 EUR in ne bo višja od 350,00 EUR. Uprava lahko pridobiva oziroma uporablja delnice za namene iz prvega odstavka 247. člena ZGD-1, za namene umika delnic, izplačevanja udeležbe na dobičku ali nagrajevanja uprave, ter vodilnih delavcev družbe in z njo povezanih družb, če to možnost ponujajo pogodbe o zaposlitvi in/ali statut družbe, ter zaradi drugih zakonsko dopustnih namenov. Število novo pridobljenih lastnih delnic ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, preseči 10% osnovnega kapitala družbe. Uprava je pooblaščena na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet je pooblaščen za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine družbe. Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z njihovimi obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na tel. 05/372-24-85. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo pisno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta. Delničarji lahko nasprotne predloge k točkam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na tel. 05/372-24-85. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri družbi po stanju konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. na dan 22. 6. 2012, in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja (izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od enega meseca). Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.
FOND d.d., Idrija direktorica Darja Petrič Florjančič