Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

Ob-2842/12 , Stran 1158
Ob-2842/12
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Primorska d.d., zastopnik sklicuje
17. redno sejo skupščine
Elektro Primorske Podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v sredo, 27. 6. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva 22, velika sejna soba, (pritličje). Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog uprave je: Za predsedujočo skupščini se imenuje Branko Neffat, univ. dipl. prav. Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Volarič in Boža Petrovčič. Skupščini prisostvuje notarka Andreja Cajhen. 2. Seznanitev s poročili. 2.1 Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Primorska, d.d. za leto 2011. 2.2 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi s priporočilom št. 9 Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (pregled poslovanja določenih poslov). 2.3 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2012 in seznanitev s poročilom o izvajanju priporočila št. 7 Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (optimizacija stroškov dela). Skupščina se seznani v revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe Elektro Primorska, d.d. za leto 2011. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi s priporočilom št. 9 Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (pregled poslovanja določenih poslov). Skupščina se seznani s prejemki članom vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2011; skupščina se seznani tudi z izvajanjem 6. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uradni list RS, št. 21/10 (ZPPOGD). Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2012 in se seznani s poročilom o izvajanju priporočila št. 7 Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (optimizacija stroškov dela). Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje. 3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu. Predlog uprave: 3.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 znaša 756.589,01 EUR in se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička. Predlog nadzornega sveta: 3.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 znaša 756.589,01 EUR. 457.243,01 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička, 299.346,00 EUR se nameni izplačilu dividend. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 3.3. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima podeli razrešnico. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 skupščina imenuje družbo ABC revizija, d.o.o. Ljubljana. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2011, in Poročili nadzornega sveta, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica, in sicer vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s 296. člena ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe, www.elektro-primorska.si, na isti spletni strani so objavljeni obrazci za prijavo na skupščino, obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Elektro Primorska d.d. mag. Darijo Vrabec zastopnik