Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1126. Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju evropske delniške družbe (SE) (ZSDUEDD)
1127. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1B)
1128. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih (ZTP-B)
1129. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-A)
1130. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1131. Uredba o izvajanju 38. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007
1132. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

MINISTRSTVA

1133. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za transformatorje za električne števce
1134. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra in 3-MCPD v živilih
1135. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti ohratoksina A v živilih
1165. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi
1166. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev
1167. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja dela ministrstva za gospodarstvo
1168. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij
1169. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev na področju gasilsko reševalne dejavnosti
1170. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja prometa
1171. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja zdravja
1172. Pravilnik o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1173. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja okolja in prostora
1174. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja kulture
1175. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
1176. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja Ministrstva za finance
1177. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
1178. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

USTAVNO SODIŠČE

1136. Odločba o ugotovitvi, da bi z odložitvijo sprejetja in uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (EPA 677-IV) lahko nastale protiustavne posledice
1137. Odločba o delni razveljavitvi 1060. člena Obligacijskega zakonika
1138. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega in Upravnega sodišča
1139. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrajnega sodišča v Grosupljem
1140. Odločba o delni razveljavitvi prvega odstavka 22. člena in o razveljavitvi drugega odstavka 22. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti
1141. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega odstavka 188. člena Zakona o varstvu okolja in o zavrženju pobude

SODNI SVET

1142. Sklep o razpisu volitev članov personalnih svetov sodišč

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1143. Sklepi o imenovanju volilnih komisij referendumskih območij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1144. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2006
1145. Splošni pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve

OBČINE

Grosuplje

1146. Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2006
1147. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih v k.o. Sela (parc. št. 181/4 in 181/5)
1148. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih v k.o. Sela (parc. št. 2025/4, 2027/6, 2027/7, 2027/8, 2028/2, 2028/3 in 2026)
1149. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1472/3, k.o. Polica
1150. Pravilnik o pogojih za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje

Kočevje

1151. Sklep o javni razgrnitvi osnutka OLN ˝Pokopališče Kočevje˝ – I. faza

Ljubljana

1152. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede

Markovci

1153. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu v Občini Markovci
1154. Sklep o ceni vzdrževalnine KTV sistema Markovci

Podčetrtek

1155. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2006

Ravne na Koroškem

1156. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2006

Slovenske Konjice

1157. Sklep o spremembi Sklepa o uvrstitvi direktorjev javnih zavodov v plačne razrede
1158. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu IBIKO stanovanjsko-poslovni objekt

Škofljica

1159. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2006
1164. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica

Vransko

1160. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2006
1161. Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2006

Zreče

1162. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta vodje javnega zavoda v plačni razred

Žalec

1163. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

POPRAVKI

1179. Popravek Uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob potoku Trboveljščica na nekaterih zemljiških parcelah v Občini Trbovlje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti