Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1150. Pravilnik o pogojih za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje, stran 2942.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) in 5. člena Odloka o oglaševanju v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 67/04 in 24/06) je Občinski svet Občine Grosuplje na 38. redni seji dne 1. marca 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje in obveščanje, ki so postavljeni na zemljiščih in objektih na katerih ima Občina Grosuplje lastninsko pravico, stvarno pravico ali katero drugo pravico, javnih površinah ter zasebnih površinah in objektih.
2. člen
Objekti za oglaševanje so naslednji:
stalni:
– oglasni stolp,
– oglasni panoji,
– svetlobne vitrine,
– samostojne ali na stene pritrjene vitrine in table,
– oglasni panoji z vrtljivo površino,
– nosilci in drogovi čezcestnih transparentov,
– oglasni panoji na drogovih javne razsvetljave,
– krajevni objekti za oglaševanje,
 
začasni:
– prenosljivi ulični panoji,
– samostoječi prapori in zastave,
– drugi podobni premični objekti.
3. člen
Oglasni stolpi
Oglasni stolpi so objekti za oglaševanje in obveščanje, namenjeni za plakatiranje. Stolpi so valjaste oblike Ø do 150 cm in skupne višine do 250 cm, iz betonskega podstavka in polkrožne kape. Oglasni stolpi se praviloma postavljajo na lokacijah, ki so predvidene v naseljih in poudarjajo mestotvorno funkcijo v mestnih in vaških jedrih.
4. člen
Oglasni panoji
Oglasni panoji so objekti za oglaševanje in obveščanje, namenjeni za plakatiranje. Oglasni pano je pravokotne oblike, izdelan iz nerjavečega materiala. Dimenzija oglasnega panoja je lahko višine do 200 cm x širine do 140 cm. Izgled, izvedba in način postavitve morajo biti enotni na celotnem območju Občine Grosuplje.
Oglaševalska površina oglasnega panoja pri enostranskem panoju je do 2.8 m2 in pri dvostranskem do
2 x 2.8 m2.
5. člen
Oglasni panoji ob avtocesti
Na območju avtoceste so predvidene lokacije oglasnih panojev, ki so opredeljene v katastru in morajo ustrezati naslednjim pogojem:
– oglasni pano je pravokotne ležeče oblike,
– oglasni pano je lahko obojestranski,
– največja dovoljena površina za enostranske je do 90.0 m2 in za obojestranske panoje do 2 x 90.0 m2,
– na lokaciji iz katastra je lahko postavljeno le eno oglasno mesto.
6. člen
Nosilci in drogovi čezcestnih transparentov
So prostostoječi objekti za oglaševanje in obveščanje. Namenjeni so nameščanju čezcestnih transparentov. Nosilci čezcestnih transparentov so nameščeni na drogu. Čezcestni transparent je objekt, na katerem je natiskan oglas, ki je lahko tudi dvostranski. Največja dimenzija transparenta je lahko višine do 1.0 m in dolžine do 8.0 m, spodnji rob pa je najmanj 5.5 m nad voznim pasom ceste. Čezcestni transparent mora biti izdelan iz neodsevnega materiala, obstojnega na vremenske vplive. Lokacije so razvidne iz katastra oglasnih mest.
7. člen
Oglasni panoji na drogovih javne razsvetljave
To so objekti za oglaševanje in obveščanje, namenjeni oglasom dimenzij največ do 120 cm x 80 cm vertikalne postavitve. Na drog javne razsvetljave ustrezno in varno pritrjeni, na višini najmanj 4,5 m, kar pomeni 4,5 m svetle višine med tlemi in spodnjim robom nosilca. Na drog javne razsvetljave se namesti en pano pravokotno na smer vozišča na zunanjo stran droga, glede na svetlobni profil vozišča. Oglasne panoje na drogovih javne razsvetljave se postavlja na vsak drog javne razsvetljave v Grosuplju in Šmarju - Sap. Lokacije so razvidne iz katastra oglasnih mest.
8. člen
Prenosljivi ulični panoji in drugi podobni premični objekti
Prenosljivi ulični panoji so lahko enostranski, površine do 1.0 m2 in dvostranski površine do 2 x 1.0 m2. Izdelani morajo biti iz lahkega materiala in samonosne konstrukcije.
Drugi podobni premični objekti so lahko enostranski, površine do 12.0 m2 in dvostranski, površine do 2 x 12.0 m2. Izdelani morajo biti iz lahkega materiala in samonosne konstrukcije.
9. člen
Ostali oglasni objekti
Ostali oglasni objekti, ki so opredeljeni v Odloku o oglaševanju v Občini Grosuplje so še: svetlobne vitrine, samostojne ali na steno pritrjene vitrine ali table, oglasni panoji z vrtljivo površino, samostoječi prapori in zastave ter tradicionalni krajevni objekti za oglaševanje. Za določitev lokacij in dimenzij vseh objektov, ki so opredeljeni v tem členu, je potrebno pridobiti mnenje Urada za prostor Občine Grosuplje ob predložitvi skice in točne lokacije oglasnega objekta.
10. člen
Konstrukcija
Objekti za oglaševanje in nosilne konstrukcije morajo biti izdelani iz trajnih materialov, s pozitivnimi atesti oziroma v skladu s tovrstnimi predpisi.
11. člen
Oblika in material
Oblika in material za posamezni tip objektov za oglaševanje mora biti enotna na območju celotne Občine Grosuplje.
Izjemoma je, glede na specifične krajevne razmere – tipična ruralna arhitektura, dopustna tudi drugačna konstrukcija (lesena, betonska …), ki mora biti znotraj posameznega naselja enotna.
Na vsako odstopanje od enotnega koncepta je potrebno pridobiti soglasje občinskega organa pristojnega za prostor na Občini Grosuplje.
12. člen
Dimenzije
Dimenzije objektov za oglaševanje morajo biti na celotnem območju Občine Grosuplje enotne, kot je določeno s tem pravilnikom.
Vsi objekti za oglaševanje iz 3., 4. in 7. člena tega Pravilnika morajo biti na vidnem mestu označeni z grbom Občine Grosuplje in logotipom izvajalca
13. člen
Kataster oglasnih mest
Lokacije oglasnih mest so za celotno območje Grosuplja napisane v katastru lokacij oglasnih mest v tabelarični obliki s podatki o naselju, lokaciji namestitve, s parcelno številko in katastersko občino in lastnikom. Sestavni del katastra je grafični del:
– lokacij oglasnih mest na območju Občine Grosuplje; pregledna karta Občine Grosuplje v M 1:25000,
– lokacije oglasnih mest v naselju Grosuplje, podrobnejša karta,
– kataster drogov javne razsvetljave in čezcestnih transparentov v naselju Grosuplje, M 1:2500.
Kataster je potrebno stalno ažurirati.
Lokacije in oblike panojev ter ažuriran kataster potrdi Občinski svet na predlog Urada za prostor Občine Grosuplje.
14. člen
Veljavnost
Ta pravilnik se uporablja skupaj z Odlokom o oglaševanju in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-1001/95
Grosuplje, dne 1. marca 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.