Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 4302-15/2006 Ob-7642/06 , Stran 2019
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: – natisa izvirnih znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter virov z uvodno študijo in komentarjem, – natisa prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik, – natisa prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik, pomembnih za razvoj znanstvene vede in slovenske znanstvene terminologije. Monografije morajo biti opremljene po mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Republiki Sloveniji. V primeru monografij slovenskih avtorjev v slovenskem jeziku agencija sofinancira stroške lektoriranja, tehnične priprave rokopisa za tisk in tiskarske stroške, ne sofinancira pa avtorskega honorarja piscu monografije. V primeru prevoda monografij slovenskih avtorjev v tuji jezik pri tujem založniku agencija sofinancira največ do 50% priznanih stroškov prevajanja. V primeru prevoda monografij tujih avtorjev v slovenski jezik agencija sofinancira do 50% priznanih stroškov prevajanja, tehnične priprave prevoda za tisk in tiskarske stroške. Magisteriji prirejeni v knjižni obliki se ne sofinancirajo. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis Na javni razpis za sofinanciranje izdaje znanstvenih monografij se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, založbe ter samozaložbe in društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj). Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (obrazec ARRS-ZM-01-2006) in samostojne priloge: a) dokončen rokopis monografije v elektronski obliki z obsegom do največ 30 avtorskih pol (obsežnejše rokopise je treba dodatno utemeljiti) in na posebnem listu kazalo vsebine; b) avtorsko ali uredniško predstavitev izvirne monografije (Obrazec: ARRS-ZM-02-2006); potrebno priložiti tudi pri prevodu monografije slovenskega avtorja pri tujem založniku; c) dve recenziji rokopisa znanstvene monografije (Obrazec ARRS-ZM-03-2006); potrebno priložiti pri prevodu monografije slovenskega avtorja pri tujem založniku; ni potrebno pri prijavi prevodov monografij tujih avtorjev v slovenščino; d) predstavitev prevoda monografije tujega avtorja v slovenščino (Obrazec: ARRS-ZM-04-2006); e) finančni predračun (Obrazec: ARRS-ZM-05-2006); f) predračun tiskarne; g) pogodbo avtorja s tujim založnikom, če bo prevod monografije slovenskega avtorja objavljen v tujini oziroma dokazilo, da je monografija sprejeta v tisk; h) izjava, da so izpolnjene vse pogodbene obveznosti v predhodnem letu (le v primeru, da je bilo prijavitelju odobreno sofinanciranje v predhodnem letu) (Priloga: ARRS-ZM-PR-04-2006); i) izjava prijavitelja, da se lahko podatki, navedeni v prijavi, uporabljajo za evidenco agencije (Priloga: ARRS-ZM-PR-05-2006). Recenzenta monografije morata biti ugledna znanstvenika s tistega področja, s katerega je monografija. Recenzenta ne smeta biti iz iste raziskovalne skupine kot je avtor monografije. Recenzenta morata imeti najmanj enak znanstveni naziv kot avtor. Predračun tiskarne mora vsebovati naslednje tehnične podatke: naklada, obseg (v avtorskih polah), format, stavek, tisk, vezava, filmi, papir, platnice in finančne podatke (cena tiska na izvod in skupni tiskarski stroški). Prijavni obrazec in samostojne priloge je treba poslati: – v enem izvodu v elektronski obliki na naslov: razpis-monografije@arrs.si in – v enem izvodu v tiskani obliki na naslov agencije. 4. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila: – pomen monografije za razvoj znanstvenega področja, – aktualnost monografije, – pomen monografije za razvijanje znanstvene in strokovne terminologije, – reference avtorja, – poseben pomen za slovenski ali mednarodni prostor. Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij v letu 2006 z vrednotenjem meril in Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje znanstvenih monografij v letu 2006 so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način kot to določa pravilnik. 5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 110,000.000 SIT (459.021,87 EUR). Glede na obseg sredstev za sofinanciranje znanstvenih monografij, se bodo sofinancirale tiste monografije, ki bodo na podlagi izračuna presegle znesek 100.000 SIT (417,29 EUR). 6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: – knjiga mora iziti v letu 2006; agenciji mora biti dostavljena do 31. 12. 2006, – v primeru natisa prevoda monografije tujega avtorja v slovenski jezik mora knjiga iziti do 30. junija 2007, agenciji mora biti dostavljena do 15. julija 2007. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave o dodelitvi subvencij, način predložitve prijav ter opremljenost prijav: a) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj-prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih monografij v letu 2006« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 11. 4. 2006 do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih monografij v letu 2006«, je lahko le ena prijava. Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-monografije@arrs.si do vključno 11. 4. 2006 do 12. ure. Pisni prijavi mora biti priložena izjava, da je elektronsko oddana prijava popolnoma enaka kot pisna. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. b) V postopku izbora bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in katere prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom. c) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko a) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo zavrnjene kot neustrezne. 8. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sejni sobi, 13. 4. 2006. 9. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis. 10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisano dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave razpisa vsak delavnik med 8.30 in 15. uro do vključno 10. 4. 2006 in med 8.30 in 10. uro do 11. 4. 2006 v vložišču Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30 ali na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi). 11. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Živi Žlajpah osebno ali po tel. 01/478-47-16 in 01/400-59-16, vsak delavnik od 9. do 13. ure, e-mail: ziva.zlajpah@arrs.si.