Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1175. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, stran 2964.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 14/06) in 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
2. člen
(merila)
Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi naslednjih meril:
– vrednotenje izpolnitve potrjenega letnega programa dela,
– vrednotenje izpolnitve letnega finančnega načrta,
– stroški poslovanja kot posledica izboljšanja organizacije dela,
– kakovost dela, strokovnost, gospodarnost poslovanja, organizacija dela, ustvarjalnost, prispevek k poenostavitvi postopkov.
3. člen
(vrednotenje izpolnitve potrjenega
letnega programa dela)
   Izpolnitev potrjenega programa dela se vrednoti glede na presežek
načrtovane količine in kakovosti opravljenih nalog ali storitev osebe
javnega prava, kar se ovrednoti na naslednji način:
 
+----------------------------------------------------------------------+---+
|– kakovostno opravljene naloge ali storitve in program dela presežen |30%|
|za več kot 15%                            |  |
|                                   |  |
+----------------------------------------------------------------------+---+
|– kakovostno opravljene naloge ali storitve in program dela presežen |20%|
|od 5% do 10%                             |  |
|                                   |  |
+----------------------------------------------------------------------+---+
|– tekoče in kvalitetno opravljanje nalog ali storitev in program dela |10%|
|presežen do 5%                            |  |
|                                   |  |
+----------------------------------------------------------------------+---+
4. člen
(vrednotenje izpolnitve letnega finančnega načrta)
   Preseganje letnega finančnega načrta v obsegu, ki je v letnem programu
dela določen za izvajanje javne službe, se ovrednoti na naslednji način:
 
+-------------------------------------------+----+
|– odhodki so zmanjšani za več kot 10%   |25%,|
|                      |  |
+-------------------------------------------+----+
|– odhodki so zmanjšani za več kot 7% do 10%|20%,|
|                      |  |
+-------------------------------------------+----+
|– odhodki so zmanjšani za več kot 4% do 7% |15%,|
|                      |  |
+-------------------------------------------+----+
|– odhodki so zmanjšani za več kot 2% do 4% |10%,|
|                      |  |
+-------------------------------------------+----+
|– odhodki so zmanjšani do 2%        | 5%.|
|                      |  |
+-------------------------------------------+----+
5. člen
(stroški poslovanja kot posledica izboljšanja organizacije dela)
   Stroški poslovanja kot posledica izboljšanja organizacije dela se
ugotavljajo glede na doseganje ali preseganje načrtovanih stroškov
poslovanja ob spremenjenem številu delavcev, kar se ovrednoti na naslednji
način:
 
+---------------------------------+------+
|– če so stroški poslovanja pri  | 25% |
|zmanjšanem številu delavcev   |   |
|manjši od planiranih stroškov v |   |
|poslovnem letu za večji% kot se |   |
|je zmanjšalo število delavcev  |   |
|                 |   |
+---------------------------------+------+
|– če so stroški poslovanja pri  | 15% |
|nespremenjenem številu delavcev |   |
|manjši od planiranih stroškov v |   |
|poslovnem letu          |   |
|                 |   |
+---------------------------------+------+
|– če stroški poslovanja pri   | 10% |
|nespremenjenem številu delavcev |   |
|dosegajo planirane stroške za  |   |
|poslovno leto          |   |
|                 |   |
+---------------------------------+------+
6. člen
(vrednotenje kakovosti dela, strokovnosti gospodarnosti poslovanja, organizacija dela, ustvarjalnosti, prispevek k poenostavitvi postopkov)
Kakovost dela, strokovnost, gospodarnost poslovanja, organizacija dela, ustvarjalnost, prispevek k poenostavitvi postopkov se ovrednoti do 20%.
7. člen
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja)
(1) Direktorju pripada del plače za delovno uspešnost, če izpolni vsaj eno od meril iz tega pravilnika.
(2) Doseženi odstotki iz 3., 4., 5., in 6., člena tega pravilnika se seštevajo.
(3) Višina dela plače za delovno uspešnost se izračuna tako, da se dobljeni odstotki pomnožijo z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja.
8. člen
(neupravičenost do dela plače za delovno uspešnost)
Direktorju ne pripada del plače iz naslova delovne uspešnosti, če:
– oseba javnega prava posluje z izgubo,
– oseba javnega prava ne predloži letnega programa dela s pripadajočim finančnim načrtom in letnega poročila o delu v preteklem letu v roku, ki je določen z aktom osebe javnega prava ali s sklepom pristojnega ministrstva,
– oseba javnega prava ne posluje v skladu s predpisi ali ne zagotovi realizacije sklepov in ukrepov oziroma v roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih ugotovi pristojni nadzorni organ ali Računsko sodišče Republike Slovenije,
– oseba javnega prava dobi negativno mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije za obdobje, v katerem je bil direktor odgovoren za njeno poslovanje.
9. člen
(delovna uspešnost za del poslovnega leta)
Če direktor nastopi mandat med poslovnim letom, mu delovna uspešnost pripada sorazmerno s trajanjem mandata v poslovnem letu.
10. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane (Uradni list RS, št. 5/97 in 13/97).
11. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.:010-12/2006/2
Ljubljana, dne 14. marca 2006
EVA 2006-2311-0081
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano