Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1135. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti ohratoksina A v živilih, stran 2915.

Na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdajata minister za zdravje in ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o postopkih vzorčenja in analitskih metodah
za določanje vsebnosti ohratoksina A v živilih
1. člen
V Pravilniku o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti ohratoksina A v živilih (Uradni list RS, št. 93/04) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 2002/26/ES z dne 13. marca 2002 o določitvi postopkov vzorčenja in analitske metode za uradni nadzor vsebnosti ohratoksina A v živilih (UL L št. 75 z dne 16. 3. 2002, z vsemi spremembami do Direktive Komisije 2005/5/ES z dne 26. januarja 2005 o spremembi Direktive 2002/26/ES glede metod vzorčenja in metod analize za uradni nadzor vrednosti ohratoksina A v nekaterih živilih (UL L št. 27 z dne 29. 1. 2005, str. 38) določa postopke vzorčenja živil in analitske metode, vključno s pripravo vzorca, s katerimi se določa vsebnost ohratoksina A v živilih pri opravljanju uradnega nadzora«.
2. člen
V Prilogi 1 se:
– v točki 3.1 za besedo »zdravstveni« doda besedilo »in kmetijski inšpektor vsak v okviru svojih pristojnosti«;
– točke 4.3, 4.4 in 4.5 spremenijo tako, da se glasijo:
»4.3 Splošni pregled postopka vzorčenja za žita, suho grozdje in praženo kavo
Preglednica 1: Razdelitev lotov v sublote, odvisno od izdelka in mase lota
4.4 Postopek vzorčenja za žita in žitne izdelke (loti >= 50 ton) in za pražena kavna zrna, zmleto praženo kavo, instant kavo in suho grozdje (loti >= 15 ton):
– če je sublot mogoče fizično ločiti, je treba vsak lot razdeliti na sublote v skladu s preglednico 1. Ob upoštevanju, da masa lota ni vedno natančen večkratnik mase sublotov, lahko masa sublota presega navedeno maso za največ 20%;
– vsak sublot je treba vzorčiti ločeno;
– število primarnih vzorcev: 100;
– masa sestavljenega vzorca je 10 kg;
– če zgoraj opisane metode vzorčenja ni mogoče izvesti zaradi posledic pri trženju, ki bi nastale zaradi poškodovanja lota (zaradi oblik pakiranja, prevoznih sredstev idr.), se lahko uporabi druga možna metoda vzorčenja pod pogojem, da je kar najbolj reprezentativna in v celoti opisana ter dokumentirana v zapisniku.
4.5 Postopek vzorčenja za žita in žitne izdelke (loti < 50 ton) in za pražena kavna zrna, zmleto praženo kavo, instant kavo in suho grozdje (loti < 15 ton)
Za lote žita pod maso 50 ton in za pražena kavna zrna, zmleto praženo kavo, instant kavo in suho grozdje pod maso 15 ton se mora uporabiti načrt vzorčenja z 10 do 100 primarnimi vzorci, odvisno od mase lota, ki je združena v sestavljenem vzorcu od 1 do 10 kg. Za zelo majhne lote (<= 0,5 tone) žita in žitnih izdelkov se lahko vzame manjše število primarnih vzorcev, vendar skupna masa primarnih vzorcev, ki sestavljajo sestavljeni vzorec, ne sme biti manjša od 1 kg.
Za določitev števila vzetih primarnih vzorcev se lahko uporablja preglednica 2.
Preglednica 2: Število primarnih vzorcev, ki jih je treba vzeti, je odvisno od mase lota žit in žitnih izdelkov
+----------------+-------------------------+
|Masa lota (tone)|Število primarnih vzorcev|
|        |             |
+----------------+-------------------------+
|<=0,05     |      3      |
|        |             |
+----------------+-------------------------+
|>0,05 –<=0,5  |      5      |
|        |             |
+----------------+-------------------------+
|>0,5 –<=1    |      10      |
|        |             |
+----------------+-------------------------+
|> 1 –<=3    |      20      |
|        |             |
+----------------+-------------------------+
|> 3 –<=10    |      40      |
|        |             |
+----------------+-------------------------+
|> 10 –<=20   |      60      |
|        |             |
+----------------+-------------------------+
|> 20 –<=50   |      100      |
|        |             |
+----------------+-------------------------+
Preglednica 3: Število primarnih vzorcev, ki jih je treba vzeti, je odvisno od mase lota praženih kavnih zrn, zmlete pražene kave, instant kave in grozdnega soka
+----------------+-------------------------+
|Masa lota    |Število primarnih vzorcev|
|(tone)     |             |
+----------------+-------------------------+
|<=0,1      |      10      |
|        |             |
+----------------+-------------------------+
|> 0,1 –<=0,2  |      15      |
|        |             |
+----------------+-------------------------+
|> 0,2 –<=0,5  |      20      |
|        |             |
+----------------+-------------------------+
|> 0,5 –<=1,0  |      30      |
|        |             |
+----------------+-------------------------+
|> 1,0 –<=2,0  |      40      |
|        |             |
+----------------+-------------------------+
|> 2,0 – <= 5,0 |      60      |
|        |             |
+----------------+-------------------------+
|> 5,0 – <= 10,0 |      80      |
|        |             |
+----------------+-------------------------+
|> 10,0 – <= 15,0|      100      |
|        |             |
+----------------+-------------------------+
                     «;
– v drugi alinei drugega odstavka točke 4.6 besedilo »od 10 do 100 kg« nadomesti z besedilom » od 1 do 10 kg«;
– za točko 4.6 doda nova točka 4.6.a, ki se glasi:
»4.6.a Postopki za vzorčenje za vino in grozdni sok
Sestavljeni vzorec mora imeti vsaj 1 kg, razen če to ni možno, na primer ko vzorec sestavlja 1 steklenica. Najmanjše število primarnih vzorcev, vzetih iz lota, je isto kot v preglednici 4. Določeno število primarnih vzorcev je odvisno od običajne oblike, v kateri so zadevni proizvodi trženi. Za razsute tekoče proizvode se lot, kolikor temeljito je mogoče in dokler ne vpliva na kakovost proizvoda, ročno ali mehansko premeša neposredno pred vzorčenjem.
V tem primeru se lahko sklepa na homogeno porazdelitev ohratoksina A v zadevnem lotu. Zato zadošča, da se vzamejo trije primarni vzorci iz lota za sestavo sestavljenega vzorca.
Primarni vzorci, ki so pogosto steklenice ali druga pakiranja, morajo imeti podobno maso. Masa primarnega vzorca mora biti najmanj 100 g, ki se združijo v sestavljen vzorec, ki tehta najmanj 1 kg. O odstopanju od tega postopka je treba poročati v zapisniku, predpisanem v točki 3.8 te priloge.
Preglednica 4: Število primarnih vzorcev, ki jih je treba vzeti iz lota
+-------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Oblika, v kateri se predmet  | Masa serije (v |Najmanjše število vzetih |
|trži              |   litrih)   |    primarnih    |
|                |         |     vzorcev     |
+-------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Razsuti proizvodi (grozdni sok,|    ...    |      3      |
|vino)             |         |             |
|                |         |             |
+-------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Steklenice/pakiranja grozdnega |   <=50    |      3      |
|soka              |         |             |
|                |         |             |
+-------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Steklenice/pakiranja grozdnega |  50 do 100  |      5      |
|soka              |         |             |
|                |         |             |
+-------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Steklenice/pakiranja grozdnega |   >500    |      10      |
|soka              |         |             |
|                |         |             |
+-------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Steklenice/pakiranja vina   |   <=50    |      1      |
|                |         |             |
+-------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Steklenice/pakiranja vina   |  50 do 100  |      2      |
|                |         |             |
+-------------------------------+-----------------+-------------------------+
|Steklenice/pakiranja vina   |   >500    |      3      |
|                |         |             |
+-------------------------------+-----------------+-------------------------+
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-29/2005
Ljubljana, dne 28. februarja 2006
EVA 2005-2711-0088
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
 
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano