Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 100-2/2006 Ob-7446/06 , Stran 2042
Občina Loška dolina objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto: višji svetovalec za družbene dejavnosti v Občinski upravi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Delovno mesto višji svetovalec za družbene dejavnosti je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec II ali višji svetovalec I. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati: – državljanstvo Republike Slovenije, – znanje uradnega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji in funkcionalna znanja za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba upravne ali druge ustrezne smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – državni izpit iz javne uprave. Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 u.p.b. in 113/05), opraviti v enem letu od imenovanja v naziv. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – fotokopija potrdila o državljanstvu RS, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (kolikor ga kandidat ima), – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga kandidat ima), – potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, – potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi in na podlagi razgovora s kandidati. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami v upravi samoupravne lokalne skupnosti, s poznavanjem delovnega področja družbenih dejavnosti in obračunavanja izplačil plač in sejnin. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj naj kandidati pošljejo najkasneje do dne 27. 3. 2006 na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu s pripisom »Javni natečaj – ne odpiraj«. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite pri Nevi Šibenik, na tel. 01/705-06-78.