Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 322-0002/2006-07 Ob-7452/06 , Stran 2035
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Prevalje za leto 2006. 2. Predmet razpisa Sredstva se v skladu z določili Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Prevalje (Ur. l. RS, št. 102/05) dodeljujejo za sofinanciranje programov oziroma izvedenih aktivnosti posameznih društev na področju turizma. 3. Na razpis se lahko prijavijo: Izvajalci na področju turizma (društva, združenja in zveze), ki so registrirana za izvajanje dejavnosti in morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Prevalje; – so registrirani in delujejo najmanj eno leto – financirajo se tudi novoustanovljena društva; – imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo določa Zakon o društvih; – imajo zagotovljene osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov; – da izpolnjujejo pogoje iz pravilnika. 4. Zahtevana dokumentacija: – pregledno vsebinsko poročilo o delu v preteklem letu, – pregledno finančno poročilo o delu v preteklem letu, – pregledna vsebinska predstavitev programa v tekočem letu, – ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo. 5. Merila za dodelitev sredstev Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na: – doseženo število točk; – višino razpoložljivih proračunskih sredstev. 6. Višina pomoči: opredeljena bo v pogodbi s posameznim izvajalcem programa. 7. Višina razpoložljivih sredstev: višina razpoložljivih proračunskih sredstev za sofinanciranje programov društev je 750.000 SIT (3.129.69 EUR). 8. Rok in način prijave Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti priporočeno do 27. marca 2006 ali na sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, najkasneje do 12. ure tega dne. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, h katerim se priložijo priloge. Vloge pošiljajo prosilci do navedenega roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis – turizem«. Vloge bo odpirala komisija na sedežu naročnika. Odpiranje prijav ni javno. Ustrezne sklepe bodo prijavitelji prejeli v 30 dneh od poteka roka za prijavo. 9. Informacije o razpisni dokumentaciji: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan med 8. in 12. uro, na sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje ali na spletni strani www.prevalje.si Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Občini Prevalje, Oddelku za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve, tel. 02/824-61-29, prav tako vsak delovni dan med 8. in 12. uro.