Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Su 010602/2006-223 Ob-7202/06 , Stran 2040
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica, objavlja prosto delovno mesto višje(ga) svetovalke(ca) v pravosodju – vodjo finančno računovodske službe za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur tedensko ter poskusno dobo 3 mesecev. Opis del in nalog: – izvrševanje zadev uprave organa, – vodenje in koordiniranje dela osebja organa, – priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in nalog organa, – opravljanje najzahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju in materialnimi predpisi, – sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na področju delovanja organa, – priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov, pravnih mnenj in vlog, – opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka ali sodnika, – vodenje, organiziranje, koordiniranje, nadziranje dela finančno-računovodske službe, – nadziranje zakonitosti in pravilnosti uporabe finančnih sredstev, – priprava finančnih načrtov, periodičnih in zaključnih obračunov, – vodenje izdelave predpisane finančne dokumentacije, – vodenje financiranja sodišča, – predlaganje ukrepov za rešitev odprtih vprašanj, – priprava ustreznih strokovnih navodil za delo delavcev v računovodstvu, – priprava internih aktov, ki se nanašajo na poslovanje finančno-računovodske službe, – priprava finančno – računovodskih poročil, analiz, informacij in drugih gradiv, – opravljanje drugih nalog po odredbi predsednika ali sekretarja sodišča. Uradnik opravlja dela v uradniškem nazivu: – višji svetovalec v pravosodju III. Zahtevani pogoji: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri (VII. stopnja izobrazbe), – 5 let delovnih izkušenj, – poznavanje dela z računalnikom, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen izpit iz sodnega reda, – znanje svetovnega jezika, – da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper kandidat ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – slovensko državljanstvo. Kandidati/kandidatke morajo prijavi predložiti sledeča dokazila: – fotokopijo diplome, – potrdilo o delovnih izkušnjah, – fotokopijo osebnega dokumenta, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga je kandidat opravil, – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz sodnega reda, če ga je kandidat opravil, – potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen, – potrdilo, da zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. V skladu s 203. členom Sodnega reda lahko za delovno mesto kandidirajo tudi sebe, ki nimajo opravljenega izpita iz sodnega reda pod pogojem, da v roku enega leta po sprejemu na delo pred komisijo ministrstva pristojnega za pravosodje, opravijo izpit iz poznavanj določil sodnega reda. Prijave z dokazili naj kandidati/kandidatke pošljejo na naslov: Okrožno sodišča v Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica, kadrovska služba. Rok za prijavo je 8 dni po objavi v Uradnem listu RS. Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni pisno v roku 8 dni po opravljenem izbirnem postopku. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Tamari Komac, svetovalki v pravosodju Okrožnega sodišča v Novi Gorici, tel. 05/335-16-76.