Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

SV 374/06 Ob-7810/06 , Stran 2058
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 374/06 z dne 10. 3. 2006, je dvosobno stanovanje št. 15, v izmeri 48,90 m2, v 3. nadstropju stanovanjske stavbe z identifikacijsko številko stavbe 2100-251, na naslovu Gradnikova ulica 3, Kranj, stoječe na parc. št. 884/8 k.o. Kranj, last zastaviteljice Dunje Križaj, Ulica Draga Brezarja 20, Kranj, na temelju notarskega zapisa prodajne pogodbe z dne 25. 1. 2006 ter dodatka k prodajni pogodbi z dne 9. 3. 2006, oboje sklenjeno s prodajalcem Krstanom Šućurjem, Gradnikova ulica 3, Kranj, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 1319175, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 26.268 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, z obrestno mero v višini v višini 6-mesečni CHF Libor + 2,65% letno, z zapadlostjo glavnice terjatve dne 31. 3. 2021, z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz te kreditne pogodbe.