Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Ob-7241/06 , Stran 2038
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas, tel. 01/70-98-918, faks 01/70-98-840. 2. Predmet prodaje: A – prodaja stavbišč: parcela št. 59.S v izmeri 144 m2, parcela št. 60.S v izmeri 428 m2 in parcela št. 113.S v izmeri 50 m2 vse v k.o. Nova vas, B – prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 1569 k.o. Nova vas, sadovnjak v izmeri 2305 m2. 3. Vrsta pravnega posla za vseh pet predmetov prodaje iz 2. točke: prodajna pogodba. 4. Izklicna cena za nepremičnine znaša: A – za parcele št. 59.S v izmeri 144 m2, 60.S v izmeri 428 m2 in parcela št. 113.S v izmeri 50 m2, 3,250.000 SIT. V ceno nepremičnin ni vključen davek od prometa nepremičnin. B – za parcelo št. 1569 sadovnjak v izmeri 2305 m2, 1,150.000 SIT, v ceno nepremičnine ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Izklicne cene za nepremičnine so določene na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca. V ceno nepremičnin ni vključen davek od prometa nepremičnin, oziroma DDV, ki ga plača kupec, prav tako vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. Nepremičnine pod točko A in B se prodajajo enemu kupcu za izklicno ceno 4,400.000 SIT. Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT. 5. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Bloke št. 01350-0100002737. 6. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod 2. točko. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec ne plača kupnine v navedenem roku. 7. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo v četrtek 6. aprila 2006 v sejni sobi Občine Bloke, Nova vas 4a, ob 12. uri. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Bloke št. 01350-0100002737, sklic 00 060406. 9. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva izvedbe javne dražbe. 10. Dodatne informacije v zvezi z nepremičninami dobijo interesenti na Občini Bloke, tel. 01/70-98-918, ogled lokacije je možen po predhodnem dogovoru. 11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bloke lahko s soglasjem župana Občine Bloke ustavi postopek do sklenitve pravnega posla. 12. Pogoji za sodelovanje: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani RS. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico oziroma potni list (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu kavcije s priloženo celotno številko računa za primer vračila kavcije, – davčno, matično in telefonsko številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 13. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 delavnih dneh po končani dražbi. Če dražitelj po svoji krivdi pogodbe ne podpiše v postavljenem roku se šteje, da je odstopil od nakupa, Občina Bloke zadrži njegovo kavcijo. 14. Drugi pogoji: – nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno – kupljeno. Vse stroške s prenosom lastništva (davek, stroške notarske storitve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec. – dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, – prodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim od dražiteljev ne sklene pogodbe kljub uspeli javni dražbi.