Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 093-0003/2006-11 Ob-7455/06 , Stran 2036
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2006, ki jih bo Občina Prevalje sofinancirala iz občinskega proračuna. 3. Iz proračunskih sredstev se bodo financirali naslednji programi: – športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 do 15 let), – športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi razdeljeni v tri stopnje: – cicibani in cicibanke za izvajanje programov v obsegu do 240 ur, – mlajši dečke in deklice za izvajanje programov v obsegu od 240 do 400 ur, – starejši dečki in deklice za izvajanje programov v obsegu od 300 do 800 ur, – športna vzgoja mladine (nad 15 do 20 let) – interesna športna vzgoja mladine, – iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi, – športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi razdeljeni v dve stopnji: – mlajši mladinci, mladinke v obsegu od 400 do 800 ur, – starejši mladinci, mladinke v obsegu 400 do 1100 ur, – športna rekreacija. Iz sredstev lokalne skupnosti se za izvajanje programov sofinancira: – 80 urne programe, – specifične športne panoge. Iz sredstev lokalne skupnosti se za planinstvo sofinancira: – pohodništvo, – planinske šole, – redne tedenske aktivnosti. 4. Na razpis se lahko prijavijo: – športna društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95, 49/98 – Odl US, 89/99 in 65/02), – javni zavodi, ustanove in druge pravne osebe s sedežem v Občini Prevalje, registrirane za izvajanje športne dejavnosti, ob pogoju, da: a) imajo sedež v Občini Prevalje; b) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti; c) imajo urejeno evidenco o članstvu; d) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva pridobljena iz drugih virov. Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v Občini Prevalje. 5. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2006. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006. 6. Orientacijska vrednost programov: predvidena orientacijska vrednost za sofinanciranje športnih programov v letu 2006 je 9 mio SIT (37.556,33 EUR). 7. Predložitev ponudb Ponudniki morajo ponudbo oddati priporočeno po pošti z datumom oddaje do najkasneje 27. marca 2006 ali na sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, najkasneje do 14. ure tega dne. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, katerim se priložijo zahtevane priloge. Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala. Vloge pošljejo prosilci do navedenega roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in z oznako: »Ne odpiraj! Javni razpis – šport«. Odpiranje ponudb bo opravila komisija na sedežu naročnika. Odpiranje ponudb ni javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da v roku 8. dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot nepopolna. 8. Informacija o razpisni dokumentaciji Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, vsak delavnik od 8. do 12. ure. Dodatne informacije dobite na Oddelku za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve Občine Prevalje, na tel. 02/824-61-21.