Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Su 11/2006 Ob-7587/06 , Stran 2045
Na podlagi šestega odstavka 57. člena in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 2/04) objavljam javni natečaj za prosto delovno mesto: višji pravosodni svetovalec III. 1. Organ, v katerem bo javni uslužbenec opravljal delo: Višje sodišče v Ljubljani, gospodarski oddelek. 2. Kraj opravljanja dela: Mala ulica 3, Ljubljana. 3. Navedba delovnega mesta: strokovni sodelavec. 4. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas dveh let (3-mesečno poskusno delo). 5. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – državljanstvo RS; – 2 leti delovne dobe; – univerzitetna izobrazba pravne smeri (VII. stopnja); – opravljen pravniški državni izpit; – znanje dela z računalnikom; – aktivno znanje enega svetovnega jezika. 7. Potrebna dokazila: – fotokopija potrdila o državljanstvu RS; – fotokopija diplome; – fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu; – potrdilo o ocenah študija in pravniškega državnega izpita (fotokopiji); – fotokopija delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba in zadnja zaposlitev; – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niste bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev (izda ga Ministrstvo za pravosodje): – potrdilo, da niste v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izda ga krajevno pristojno sodišče). 8. Kratek opis dela: – proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve, – spremljanje in proučevanje prakse tujih sodišč ter tuje strokovne literature, – sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na področju delovanja organa, – priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij, vnašanje odločb v podatkovno bazo, predhodni preizkus pritožb, – opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predstojnika pravosodnega organa. 9. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati v roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS in na oglasni deski Višjega sodišča v Ljubljani, prijave se oddajo v kadrovski službi Višjega sodišča v Ljubljani; o izbiri bodo kandidati obveščeni v 8 dneh. 10. Oseba za dodatne informacije: Maja Herič, vodja kadrovske službe na Višjem sodišču v Ljubljani.