Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 4302-19/2006 Ob-7643/06 , Stran 2020
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: – izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos spoznanj v izobraževanje, – izdajanja poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij, namenjenih širjenju ter dvigu splošne znanstvene kulture. Agencija od proizvodnih stroškov sofinancira stroške tiska in stroške priprave na tisk, ne sofinancira pa avtorskega honorarja piscem člankov. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: a) Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, založbe in samozaložbe ter društva. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj). b) Poljudnoznanstvene periodične publikacije morajo ustrezati bibliografskim in tehničnim standardom za znanstveni tisk in serijske publikacije. c) Pogoji, za uvrstitev poljudnoznanstvene periodične publikacije v prednostni seznam so: – izhaja že najmanj eno leto pred razpisom; – izhaja skladno z letnim načrtom v letu pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju); – domača stran na internetu (vsaj s kazalom vsake številke in s povzetkom); – ustrezna tehnična kakovost po mednarodnih standardih; – izpolnjene pogodbene obveznosti iz predhodnega proračunskega leta; – katalogizirani vsi prispevki za obdobje treh let pred objavo novega razpisa v sistemu COBBIS oziroma za obdobje njihovega izhajanja, če je le-to krajše od treh let. d) Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo skladno z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (Obrazec: ARRS-PPPZ-01-2006) in samostojne priloge: – redni izpisek iz sodnega registra oziroma upravne enote, ki ni starejši od 30 dni; – številko vpisa v razvid medijev; – izjavo prijavitelja, da so izpolnjene vse pogodbene obveznosti iz predhodnega leta do agencije (le v primeru, da je bilo prijavitelju odobreno sofinanciranje v predhodnem letu) (Obrazec: ARRS-PPPZ-02-2006); – pisno izjavo prijavitelja, da se lahko podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidenco agencije oziroma seznama, določenega s pravilnikom (Obrazec: ARRS-PPPZ-03-2006); – posebno podrobno obrazložitev za prijavitelja, katerega poljudnoznanstvena periodična publikacija izhaja samo enkrat letno in s tem ne izpolnjuje osnovnega bibliografskega standarda za periodične publikacije; – celoten izvod letnika za prijavitelja poljudnoznanstvene periodične publikacije, ki v predhodnem proračunskem letu ni bila sofinancirana; – seznam članov uredniškega odbora; – uredniški program z napovedjo prispevkov (avtorji člankov in okvirni naslovi); – obrazec/vprašalnik za recenzente in seznam recenzentov (z imeni in akademskimi naslovi); – predračun tiskarne in predračun za pripravo za tisk. Prijavni obrazec in samostojne priloge je treba poslati: – v enem izvodu v elektronski obliki na naslov: razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si, in – v enem izvodu v tiskani obliki na naslov agencije. 4. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila: – odmevnost in razširjenost poljudnoznanstvene periodične publikacije; – pomen za poljudnoznanstveno predstavitev področja in podpodročja, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave; – prispevek poljudnoznanstvene periodične publikacije k informiranju javnosti o izsledkih raziskav domačih in tujih znanstvenikov; – doseganje bibliografskih in tehničnih standardov za serijske publikacije; – posebna skrb za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije; – objavljeni vsaj štirje pregledni članki na leto. Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2006 z vrednotenjem meril ter Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2006 so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave bodo ocenjevane po postopku in na način kot to določa pravilnik. 4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa znana 20,000.000 SIT/83.458,52 EUR. 6. V postopku izbora so upoštevane samo prijave, ki so oddane pravočasno v razpisnem roku in pravilno opremljene ter imajo vse elemente, zahtevane z razpisno dokumentacijo. 7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: vsi zvezki poljudnoznanstvene periodične publikacije za letnik morajo iziti v tekočem koledarskem letu in biti dostavljeni do 31. 12. 2006 agenciji. Če je izhajanje poljudnoznanstvene periodične publikacije vezano na šolsko leto, mora poljudnoznanstvena periodična publikacija iziti do konca šolskega leta 2006-2007, agenciji pa mora biti dostavljena do 15. julija 2007. 8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav: a) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2006« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 6. 4. 2006 do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj-prijava na javni razpis za sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2006«, je lahko le ena prijava. Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si do vključno 6. 4. 2006 do 12. ure. Pisni prijavi mora biti priložena izjava, da je elektronsko oddana prijava popolnoma enaka kot pisna. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. b) V postopku izbora bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in katere prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom. c) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko a) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo zavrnjene kot neustrezne. 9. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje Odpiranje prijav bo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v I. nadstropju, dne 10. 4. 2006. Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave. Nepravočasno prispelih in nepravilno označenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju. 10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od dneva odpiranja prijav. 11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dne objave razpisa vsak delavnik med 9. in 15. uro do vključno 6. 4. 2006 in med 9. in 12. uro dne 6. 4. 2006 v vložišču agencije, Tivolska cesta 30, ali na spletni strani agencije (http:// www.arrs.gov.si/sl/razpisi). 12. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Gabrijeli Biserki Šertel osebno ali po tel. 01/478-46-98 in 01/400-59-18, vsak delavnik od 9. do 13. ure, e-mail: biserka.sertel@arrs.si.