Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1131. Uredba o izvajanju 38. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007, stran 2910.

Na podlagi šestega odstavka 38. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju 38. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006
in 2007
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa način izvajanja 38. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS0607) ter določa obrazec za prijavo prodaje nezazidanega stavbnega zemljišča.
2. člen
(definicija nezazidanega stavbnega zemljišča)
Kot nezazidano stavbno zemljišče glede na 38. člen ZIPRS0607 se šteje zemljišče, ki je s prostorskim aktom namenjeno graditvi objektov.
3. člen
(prijava in drugi podatki)
(1) Davčni zavezanec, identificiran za namene davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), ki proda nezazidano stavbno zemljišče, prijavi davčnemu organu to prodajo na obrazcu, katerega vzorec je v Prilogi 1 k tej uredbi in je njen sestavni del.
(2) Davčni zavezanec mora na podlagi zahteve davčnega organa predložiti še druge podatke in dokumente, ki dokazujejo točnost in popolnost navedb v prijavi.
(3) Če je prodajalcev več, mora vsak od njih, ki je davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, izpolniti svojo prijavo, navesti na njej svoj solastniški delež in koliko prodajalcev – solastnikov je prodajalo isto nezazidano stavbno zemljišče. Na prijavi mora navesti polna imena solastnikov, njihove davčne številke in solastniške deleže vsakega od njih.
(4) Prijava prodaje nezazidanega stavbnega zemljišča se izpolni na naslednji način:
1. splošni podatki o prodajalcu: prodajalec navede svoje ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, stalno prebivališče oziroma sedež in svojo davčno številko. V vrstico »solastniški delež, ki ga prodaja prijavitelj« vpiše svoj solastniški delež. Če se prodaja zemljišče v solastništvu, prijavitelj v vrstici »drugi prodajalci – solastniki« navede število solastnikov, ki so poleg prijavitelja pogodbene stranke, ne glede na to, ali so zavezanci za DDV ali ne, njihova imena, davčne številke in solastniški delež vsakega od njih;
2. datum prodaje nezazidanega stavbnega zemljišča: vpiše se datum nastanka davčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost;
3. podatki o nezazidanem stavbnem zemljišču: prodajalec navede občino, v kateri se zemljišče nahaja in naslednje podatke o zemljišču:
a) katastrsko občino in parcelno številko oziroma parcelne številke zemljišča, ki se prodaja. Če se prodaja zemljišče v solastništvu, se navedejo podatki o celotnem zemljišču, ki se prodaja,
b) skupno površino zemljišča, ki se prodaja,
c) celotno vrednost zemljišča, brez DDV,
č) znesek plačila (brez DDV), ki ga s prodajo doseže prodajalec – prijavitelj,
d) znesek DDV, ki ga je prodajalec obračunal od prometa nezazidanega stavbnega zemljišča,
e) predvidena namenska raba zemljišča: prodajalec označi predvideno namensko rabo, ki je razvidna iz pogodbi priloženih podatkov o namembnosti zemljišča, in sicer:
i) površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,
ii) površine za osrednje dejavnosti (poslovne dejavnosti),
iii) površine za inštitute, šolstvo, zdravstvo,
iv) površine za proizvodnjo, skladišča in terminale,
v) površine za javne službe in servise,
vi) površine za promet,
vii) parkovne, športne in rekreacijske površine;
4. datum prijave: vpiše se datum vložitve prijave;
5. podpis prodajalca oziroma odgovorne osebe prodajalca in žig.
(5) Če nezazidano stavbno zemljišče, ki se prodaja, leži na območju več občin, se v prijavi v vrstici »občina, v kateri se zemljišče nahaja« navede tista občina, na območju katere je največji del nezazidanega stavbnega zemljišča, ki se prodaja.
4. člen
(1) Če davčni organ ugotovi neskladje med zneskom DDV, ki ga je zavezanec vpisal v prijavo iz prejšnjega člena, in dejansko obračunanim zneskom DDV po obračunu DDV, pri pripravi podatkov upošteva dejansko obračunani znesek DDV.
(2) Če se z naknadno odločbo, izdano v davčnem postopku, spremeni znesek DDV, ki ga je davčni zavezanec obračunal od posameznega prometa, davčni organ to upošteva pri pripravi podatkov za tisto davčno obdobje, v katerem je odločba postala dokončna.
5. člen
(1) Davčna uprava na podlagi podatkov iz 3. in 4. člena te uredbe pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance, zbirne podatke o prodaji nezazidanih stavbnih zemljišč v posameznih občinah za vsak koledarski mesec, in sicer najpozneje v 30 dneh po poteku roka, v katerem morajo davčni zavezanci predložiti obračun DDV, in prijave iz 3. člena te uredbe.
(2) Zbirni podatki iz prejšnjega odstavka so podatki o vrednosti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so bila prodana v vsakem davčnem obdobju v posamezni občini, in podatki o znesku DDV, ki je bil obračunan od teh prodaj.
6. člen
(1) Ministrstvo za finance najpozneje 40. dan po izteku vsakega meseca obvesti občine o znesku davka, ki jim pripada, ter pošlje Upravi Republike Slovenije za javna plačila obvestilo o zneskih davka, ki pripadajo posameznim občinam, in o datumu nakazila.
(2) Uprava Republike Slovenije za javna plačila na podlagi obvestila iz prvega odstavka tega člena pripravi plačilna navodila za prenos denarnih sredstev v breme vplačilnega podračuna davka na dodano vrednost in v dobro posameznega vplačilnega podračuna davka od prometa nepremičnin od pravnih oseb ter jih izvede na dan nakazila v skladu s predpisom, ki določa naloge Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
7. člen
Nadzor nad izvrševanjem te uredbe izvaja Davčna uprava Republike Slovenije.
8. člen
(1) Z globo od 200.000 do 2,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje davčni zavezanec, ki ne prijavi prodaje nezazidanega stavbnega zemljišča v roku in na način, kakor je določeno s to uredbo, ali v prijavi ne navede točnih in popolnih podatkov, ali na poziv davčnega organa ne predloži dodatnih podatkov in dokazil v skladu z drugim odstavkom 3. člena te uredbe.
(2) Z globo od 30.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba za izvajanje 39. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 8/04).
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-6/2006/8
Ljubljana, dne 9. marca 2006
EVA 2006-1611-0068
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik