Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

Št. 110-8/2006-1-213 Ob-7591/06 , Stran 2046
RS, Upravna enota Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02-ZDT-B, 2/04-ZDSS-1, 23/05, 62/05 – odločba US, 75/05 – odločba US in 113/05) objavlja javni natečaj za delovno mesto pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Upravni enoti Kočevje. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – imeti morajo najmanj visoko strokovno izobrazbo upravne smeri; – aktivno morajo obvladati uradni jezik; – biti morajo državljani Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee; K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome; – fotokopijo potrdila o državljanstvu; – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje; – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. V postopku prijave na javni natečaj, za izpolnjevanje pogoja nekaznovanosti in dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zadošča pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Kočevje, Ljubljanska cesta 26. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Upravna enota Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, v zaprti ovojnici z oznako »za javni natečaj«, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od objave na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Upoštevale se bodo le popolne prijave z vsemi dokazili, ki bodo vložene pravočasno. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas deset mesecev, s polnim delovnim časom. V natečaju uporabljen izraz »kandidat« je uporabljen kot nevtralen za ženski in moški spol. Za informacije o izvedbi javnega natečaja lahko pokličete na tel. 01/893-83-26.