Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1167. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja dela ministrstva za gospodarstvo, stran 2956.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 14/06) in 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja dela ministrstva za gospodarstvo
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti pri izvajanju javne službe in nalog v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: delovna uspešnost) direktorjev oseb javnega prava s področja dela Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: direktor).
2. člen
(merila)
(1) Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi po naslednjih merilih:
– za preseganje letnega programa dela po obsegu in sestavi, ki sta določena v letnem programu dela, največ v višini 10% dveh mesečnih plač direktorja;
– za preseganje letnega finančnega načrta v obsegu, ki je v letnem programu dela določen za izvajanje javne službe, največ v višini 15% dveh mesečnih plač direktorja;
– za kakovost in strokovnost izvajanja dela ter gospodarnost poslovanja največ v višini 75% dveh mesečnih plač direktorja.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za direktorje tistih oseb javnega prava, ki opravljajo izključno javno gospodarsko službo.
3. člen
(vrednotenje preseganja letnega programa dela)
   Preseganje letnega programa dela osebe javnega prava po obsegu in
sestavi, določeni za izvajanje javne službe, se ovrednoti na naslednji
način:
   – program dela je presežen za več kakor 20%  10%,
  – program dela je presežen za 15% do 20%    8%,
  – program dela je presežen za 10% do 15%    6%,
  – program dela je presežen za 5% do 10%    4%,
  – program dela je presežen do 5%        2%.
4. člen
(vrednotenje preseganja finančnega načrta)
   Preseganje letnega finančnega načrta v obsegu, ki je v letnem programu
dela določen za izvajanje javne službe, se ovrednoti na naslednji način:
   – odhodki so zmanjšani za več kakor 10%    15%,
  – odhodki so zmanjšani za 7% do 10%      13%,
  – odhodki so zmanjšani za 4% do 7%      10%,
  – odhodki so zmanjšani za 2% do 4%       6%,
  – odhodki so zmanjšani do 2%          3%.
5. člen
(kakovost in strokovnost izvajanja dela ter gospodarnost poslovanja)
   Kakovost in strokovnost izvajanja dela ter gospodarnost poslovanja se
ovrednotijo:
   – kakovostno izvajanje dela        do 25%,
  – strokovno izvajanje dela         do 25%,
  – gospodarnost poslovanja         do 25%.
6. člen
(delovna uspešnost direktorjev oseb javnega prava, ki opravljajo izključno javno gospodarsko službo)
   Za direktorje iz drugega odstavka 3. člena se višina delovne uspešnosti
določi na podlagi naslednjih meril:
   – kakovostno izvajanje dela        do 30%,
  – strokovno izvajanje dela         do 30%,
  – gospodarnost poslovanja         do 40%.
7. člen
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja)
(1) Direktorju pripada del plače za delovno uspešnost le, če je izpolnjen letni program dela in finančni načrt.
(2) Doseženi odstotki iz 3., 4. in 5. člena se seštevajo.
(3) Višina dela plače za delovno uspešnost se izračuna tako, da se seštevek iz prejšnjega odstavka pomnoži z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja.
8. člen
(del plače za delovno uspešnost za del poslovnega leta)
Če direktor nastopi mandat med poslovnim letom, mu delovna uspešnost pripada sorazmerno s trajanjem mandata v tem poslovnem letu.
9. člen
(neupravičenost do dela plače za delovno uspešnost)
(1) Direktor ni upravičen do dela plače za delovno uspešnost, če oseba javnega prava posluje z izgubo.
(2) Organ iz tretjega odstavka 2. člena lahko odloči, da direktor ni upravičen do dela plače za delovno uspešnost, če oseba javnega prava:
– dobi za svoje delo v času mandata direktorja negativno mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije,
– v določenem roku ne predloži poročila o delu,
– v določenem roku ne pripravi programa dela,
– ne zagotovi izvedbe sklepov in ukrepov oziroma v roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih ugotovi ministrstvo ali Računsko sodišče Republike Slovenije.
10. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-19/2004
Ljubljana, dne 15. marca 2006
EVA 2006-2111-0076
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo