Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

1170. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja prometa, stran 2958.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 14/06) in 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05 in 12/06) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja prometa
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava iz naslova izvajanja javne službe oziroma nalog v javnem interesu (v nadaljevanju: izvajanje javne službe) s področja prometa.
2. člen
(merila)
Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi naslednjih meril:
– izpolnitev letnega programa dela po obsegu in strukturi, določeni za izvajanje javne službe,
– izpolnitev letnega finančnega načrta v obsegu, ki je v letnem programu dela določen za izvajanje javne službe,
– izpolnitev kadrovskega načrta (obsega zaposlenih).
3. člen
(vrednotenje izpolnitve letnega programa dela po obsegu in strukturi)
   Izpolnitev letnega programa po obsegu in strukturi, določeni za
izvajanje javne službe, se vrednoti na naslednji način:
– realizacija je presežena za več kot 10%     20%
– realizacija je presežena za več kot 5% do 10%  15%
– realizacija je presežena za do 5%        10%
4. člen
(vrednotenje izpolnitve letnega finančnega načrta)
   Izpolnitev letnega finančnega načrta v obsegu, ki je v letnem programu
dela določen za izvajanje javne službe, se vrednoti na naslednji način:
– odhodki so zmanjšani za več kot 10%       30%,
– odhodki so zmanjšani za več kot 7% do 10%    20%,
– odhodki so zmanjšani za več kot 4% do 7%     15%,
– odhodki so zmanjšani za več kot 2% do 4%     10%,
– odhodki so zmanjšani za do 2%           5%.
5. člen
(vrednotenje izpolnitve kadrovskega načrta)
   Izpolnitev letnega kadrovskega načrta se vrednoti na naslednji način:
– število zaposlenih je manjše za več kot 1,5%     20%,
– število zaposlenih je manjše za več kot 1% do 1,5%  15%,
– število zaposlenih je manjše za več kot 0,5% do 1%  10%,
– število zaposlenih je manjše za do 0,5%        5%.
6. člen
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja)
(1) Direktorju pripada del plače za delovno uspešnost, če izpolni posamezno merilo iz tega pravilnika.
(2) Doseženi odstotki iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika se seštevajo.
(3) Višina dela plače za delovno uspešnost se izračuna tako, da se dobljeni odstotki pomnožijo z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja.
7. člen
(poslovanje z izgubo)
Direktorju ne pripada del plače iz naslova delovne uspešnosti za izvajanje javne službe v naslednjih primerih:
– ko oseba javnega prava posluje z izgubo,
– ko oseba javnega prava ne predloži poročila o delu v roku, ki je določen z aktom osebe javnega prava,
– ko oseba javnega prava ne zagotovi realizacije sklepov in ukrepov oziroma v roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih ugotovi pristojni nadzorni organ ali Računsko sodišče Republike Slovenije,
– ko oseba javnega prava dobi negativno mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije.
8. člen
(delovna uspešnost za del poslovnega leta)
Če direktor nastopi mandat med poslovnim letom, mu delovna uspešnost pripada sorazmerno trajanju mandata v tem poslovnem letu.
9. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-37/20006/17
Ljubljana, dne 15. marca 2006
EVA 2006-2411-0043
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet