Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2006 z dne 17. 3. 2006

Kazalo

SV 185/06 Ob-7811/06 , Stran 2058
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz Kamnika, opr. št. 185/06 z dne 2. 3. 2006, je bilo zastavljeno stanovanje št. 4, v izmeri 43 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega objekta na naslovu Livarska ulica 5, Kamnik, stoječem na parc. št. 746/14 k.o. Kamnik, stanovanje predstavlja solastninski delež do 172/10000 na stavbi kot celoti ter funkcionalnem zemljišču, s pripadajočimi prostori in pravicami, ki je last zastaviteljice Kopše Mojce, roj. 12. 5. 1971, stan. Rožičeva ulica 1A, 1000 Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 2. 2006, sklenjene med prodajalcema Goranom Čekeravcem in Aleksandro Jovandarić, oba stan. Livarska 5, Kamnik in zastaviteljico kot kupcem, in sicer v korist kreditodajalca BKS Bank AG, ident. št. 1901095, St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 59.000 EUR s pripadki, ki dokončno zapade v plačilo 10. 2. 2021.